BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Mączyńska Elżbieta (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie; Instytut Nauk Ekonomicznych PAN. Prezes PTE)
Title
Ekonomia - chrematystyczne deformacje
Economy - Chrematistic Deformaties
Source
Rocznik Naukowy Wydziału Zarządzania w Ciechanowie, 2014, t. 8, nr 1-4, s. 5-20, bibliogr. 37 poz.
Research Yearbook Faculty of Management in Ciechanów
Keyword
Ekonomia, Kapitał społeczny, System wartości, Wartość społeczna
Economics, Social capital, Value system, Social value
Note
streszcz.
Abstract
Ekonomia jest nauką o ludziach w procesie gospodarowania. Odrywanie ekonomii od systemu wartości ogólnospołecznych grozi katastrofą. Dylematy związane z gospodarką wolnorynkową, zjawiska erozji systemu wartości oraz słabość teorii ekonomii, wskazują nie tylko na konieczność zmian jej paradygmatu i nowego przemyślenia, ale zarazem określają fundamentalne znaczenie polityki dotyczącej ustroju społeczno-gospodarczego. Jest on bowiem jednym z najważniejszych czynników, rozstrzygających o tym, czy społeczeństwo będzie ubogie czy bogate, wolne czy zniewolone. W artykule odwołano się też do poglądów wybitnych ekonomistów na chrematystyczne deformacje ekonomii z przesłaniem, że w przyszłości musi się ona uporać z tym problemem. (abstrakt oryginalny)

Economics is the study of people in the process of management. The detachment of economics from general social value system threatens a disaster. Dilemmas associated with the free-market economy, erosion of values and the weakness of the theory of economy, not only indicate the need for a change and new thinking paradigm, but also determine the fundamental importance of a policy on socio-economic development. This is because it is one of the most important factors deciding on whether society will be poor or rich, free or enslaved. The article also makes reference to the views of prominent economists on chrematistic deformations of economy with the message that in the future, it must deal with the problem. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Ahmed Nafeez (2014), Inclusive Capitalism Initiative is Trojan Horse to quell coming global revolt, http://www.theguardian.com/environment/earth-insight/2014/may/28/ inclusive-capitalism-trojan-horse-global-revolt-henry-jackson-society-pr-growth (28.05.2014).
 2. Conference on Inclusive Capitalism: Building Value, Renewing Trust, 27 maja 2014 r, London.
 3. Fromm Erich (1993), Ucieczka od wolności. Warszawa: Czytelnik.
 4. Frycz Modrzewski Andrzej, O poprawie Rzeczpospolitej,, rok 1557 Księga II - O prawach., http://www.biblioteka.vilo.bialystok.pl/lektury/Odrodzenie/Andrzej_Frycz_Modrzewski_ O_poprawie_Rzeczypospolitej.pdf - ze zbiorów WBLP.
 5. Galbraith John K. (2011), Ekonomia w perspektywie, PWE, Warszawa.
 6. Galbraith John. K. (2012), Godne społeczeństwo. Program troski o ludzkość, PTE, Warszawa.
 7. Kleer J., Mączyńska Elżbieta, Michałek Jan Jakub, Niżnik Józef (2014), Kryzysy systemowe, Komitet Prognoz "Polska 2000 Plus" przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk, Wydawca: Polska Akademia Nauk Komitet Prognoz "Polska 2000 Plus", Warszawa.
 8. Kołodko Grzegorz W. (2008), Wędrujący świat, Prószyński i S-ka, Warszawa.
 9. Kołodko Grzegorz W. (2009), Sukces na dwie trzecie. Polska transformacja ustrojowa i lekcje na przyszłość w: E. Mączyńska (red.), Polska transformacja i jej przyszłość, PTE Warszawa.
 10. Kołodko Grzegorz W. (2013), Dokąd zmierza świat? Ekonomia polityczna przyszłości, Prószyński i S-ka, Warszawa, 2013.
 11. Kornai János J. (2012), Breaking Promises, Hungarian Experience, December, 2012 http:// www.kornai-janos.hu/Kornai2012_Breaking_promises.pdf (15.07.2014).
 12. Kornai János (2014) Dynamizm, rywalizacja i gospodarka nadmiaru. Dwa eseje o naturze kapitalizmu, Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, Kraków 2014, s. 202.
 13. Kozłowski Paweł, Wojtysiak-Kotlarski Marcin (red.), W. Kołodko i ćwierćwiecze transformacji, Wydawnictwo: Scholar, Warszawa, 2014.
 14. Krugman Paul (2013), End This Depression Now!, W. W. Norton & Company, New. York -London.
 15. Kukliński Antoni (2010), Polonia Quo Vadis?, "Biuletyn Ekonomiczny PTE", nr 6.
 16. Lissowska Maria (2008), Instytucje gospodarki rynkowej w Polsce. Institutions for Market Economy. The Case of Poland, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 17. Madej Zbigniew (2014), Megasystemy są śmiertelne, w: Kryzysy systemowe, red. J. Kleer, E. Mączyńska, J. J. Michałek, J. Niżnik, w pracy zbiorowej Komitet Prognoz "Polska 2000 Plus" PAN, Warszawa.
 18. Marshall Alfred (1925), Zasady ekonomiki, wyd. M. Arcta, Warszawa.
 19. Mączyńska Elżbieta (2009), Ekonomia a przełom cywilizacyjny, "Studia Ekonomiczne", INE PAN, Warszawa.
 20. Mączyńska Elżbieta (2011), Dysfunkcje gospodarki w kontekście ekonomii kryzysu, "Zeszyty Naukowe", PTE, nr 9, Warszawa.
 21. Mączyńska Elżbieta (2013), Breaking Promises as a Syndrome of Institutional Disorder, luty 2013, www.paneurouni.com/.../maczynska-kornaj-koment (tekst publikowany w materiałach konferencji).
 22. Mączyńska Elżbieta, Pysz Piotr (2014), Liberalizm, neoliberalizm i ordoliberalizm, "Ekonomista" nr 2.
 23. Merton Robert K. (2012), Teoria socjologiczna i struktura społeczna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 24. Neoliberalizm wprowadził zachodnie gospodarki na ścieżkę samozniszczenia (2014) wywiad R. Wosia z P. C. Robertsem, http://www.biznes.polskaprasa.pl/1326625-Neoliberalizm- wprowadzil-zachodnie-gospodarki-na-sciezke-samozniszczenia.html Forsal.pl (31.01.2014).
 25. Piketty Thomas (2014), Capital in the Twenty-First Century. Cambridge, MA,: Belknap Press.
 26. Pysz Piotr, Grabska Anna, Moszyński Michał, (2014) Spontaniczne i stanowione elementy ładu gospodarczego w procesie transformacji, PTE Warszawa.
 27. Roubini, Nouriel N., Mihm Stephen S. (2011), Ekonomia kryzysu, Oficyna Wolters Kluwer, Warszawa.
 28. Sandel Michael. J. (2012), Czego nie można kupić za pieniądze. Moralne granice rynku, Kurhaus Publishing, Warszawa.
 29. Sennett, Richarm R. (2010), Kultura nowego kapitalizmu, Muza S.A., Warszawa.
 30. Shiller Robert (2012), Finance and the Good Society, Princeton University and Oxford.
 31. Smith Adam (1989), Teoria uczuć moralnych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa (oryg. 1759)
 32. Smith Adam (2012), Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów, t. 1 i 2, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa,2012 t. 1 i 2. (oryg. 1776).
 33. Stiglitz J. E. (2010), Freefall. Jazda bez trzymanki, PTE, Warszawa.
 34. Stiglitz Joseph J., E., Sen Amartya A., Fitoussi Jean-Paul (2013), Błąd pomiaru. Dlaczego PKB nie wystarcza, PTE, Warszawa.
 35. Sztompka, Piotr (2007), Zaufanie. Fundament społeczeństwa, Wydawnictwo Plus, Kraków.
 36. Thurow Lester, C. (1999), Przyszłość kapitalizmu. Jak dzisiejsze siły ekonomiczne kształtują świat jutra, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław.
 37. Żakowski Jacek (2009), Rynek w cuglach - Rozmowa z noblistą, Edmundem Phelpsem, Tygodnik "Polityka", 14 października 2008.
Cited by
Show
ISSN
1897-4716
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu