BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Broniewska Grażyna (Uniwersytet Łódzki)
Title
Problemy wirtualnej inteligencji emocjonalnej
Problems of Virtual Emotional Intelligence
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 57, s. 391-399, rys., bibliogr. 28 poz.
Issue title
E-gospodarka w Polsce. Stan obecny i perspektywy rozwoju.Cz. I
Keyword
Technologia informacyjna, Społeczeństwo informacyjne
Information Technology (IT), Information society
Note
streszcz., summ.
Abstract
Przełom XX i XXI wieku zapisał się jako czas burzliwych zmian i dominującej roli technologii informacyjnych. W wyniku rewizji dotychczasowych form zarządzania zaczęła wyłaniać się koncepcja, której przydano nazwę virtual management. W organizacjach wirtualnych pojawiły się zmodyfikowane formy komunikacji, w których - poza zaletami - zauważyć można również zagrożenia, co powoduje konieczność przyjrzenia się specyficznemu obszarowi inteligencji emocjonalnej zwanemu wirtualną inteligencją emocjonalną. Szukając predyktorów sukcesów w zarządzaniu, w artykule wskazano na przydatność koncepcji inteligencji wielorakiej, zwłaszcza zaś - spopularyzowanej przez Davida Golemana - inteligencji emocjonalnej (EQ) i podjęto próbę wskazania przydatności tych umiejętności dla emocjonalnej i poznawczej adaptacji ludzi do warunków pracy w trybie on-line. (fragment tekstu)

The incidence of network services in business environment necessitated a revision of heretofore used management methods. In consequence a virtual management concept was developed. Moreover, for the purpose of virtual organization, new communication modes have been worked out with their advantages but also threats. To fight those threats it is necessary to get acquainted with a specific category of emotional intelligence called "virtual emotional intelligence". Through a review of existing in literature definitions on EQ (Emotional Quality, Emotional Intelligence Emotional, Intelligence Quotient) - which encompasses intrapersonal, interpersonal and praxeological competences - this study identifies utility of those skills for the employees emotional and cognitive process of adaptation to conditions specific for virtual distance work. (fragment of text)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Broniewska G., Inteligencja emocjonalna (EQ) i intelektualna (IQ) w zarządzaniu, Problemy Jakości 2005, nr 4, s. 25-27.
 2. Broniewska G., Inteligencja emocjonalna w pracy hotelarza, Turystyka i Hotelarstwo, Wydawnictwo WSTH - Łódź, 2008, nr 13, s. 31-43.
 3. Brzozowski M., Organizacja wirtualna, Wyd. PWE, Warszawa 2010.
 4. Brzozowski M., Ewolucja pojmowania wirtualności i definiowanie organizacji wirtualnej, [w:] Management Forum 2010: Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania strategicznego, Katedra Teorii Zarządzania SGH, Warszawa 2006.
 5. Goleman D., Inteligencja emocjonalna w praktyce, Media Rodzina, Poznań 1999.
 6. Goleman D., Inteligencja emocjonalna, Media Rodzina, Poznań 1997.
 7. Grudzewski W., Hejduk I., Sankowska A., Zarządzanie zaufaniem w organizacjach wirtualnych, Wyd. Difin, Warszawa 2007.
 8. Jurga A., Struktury sieciowe przyczynkiem kreowania wirtualnej organizacji przedsiębiorstwa, [w:] Lewandowski J. (red.), Zarządzanie organizacjami gospodarczymi. Koncepcje i metody (tom 1), Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2005, s. 52-60.
 9. Knosala R. (red.), Komputerowo zintegrowane zarządzanie, WNT, Warszawa 2000.
 10. Knosala R. (red.), Komputerowo zintegrowane zarządzanie, WNT, Warszawa 2000.
 11. Konrad S., Hendl C., Inteligencja emocjonalna, Videograf II, Katowice 2005.
 12. Kowalczewska J., Radzicki J., Kołta M. (red.), Teoria społecznego uczenia się, WN PWN, Warszawa 2007.
 13. Krupski R. (red.), Zarządzanie przedsiębiorstwem w turbulentnym otoczeniu, Wyd. PWE, Warszawa 2005.
 14. Najda-Janoszka M., Organizacja wirtualna, Wyd. Difin, Warszawa 2010.
 15. Niemczyk J., Metody organizacji i zarządzania, Terra, Poznań - Wrocław 2000.
 16. Opolska A., Karbowski A., Cichocki M., Wirtualna inteligencja emocjonalna, e-mentor.edu.pl, Czasopismo Internetowe SGH, Warszawa, 2009, nr 2 (wyd. 30).
 17. Perechuda K., Organizacja wirtualna, Wydawnictwo Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, Wrocław 1997.
 18. Perechuda K., Dyfuzja wiedzy w przedsiębiorstwach sieciowych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2005.
 19. Perehuda K. (red.), Zarządzanie przedsiębiorstwem przyszłości. Koncepcje, modele, metody, Wyd. Placet, Warszawa 2000.
 20. Perkowski R., Szymanowski W., Cykl życia i efektywność przedsiębiorstw wirtualnych na podstawie badań, [w:] Informacja w społeczeństwie XXI wieku. Monografie i Opracowania, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2009.
 21. Rossi de Mio R., On Definning Virtual Emotional Intelligence, European Conference on Information Systems, Gdańsk 2002, s. 1124 - 1133.
 22. Sankowska A., Organizacja wirtualna, Wyd. Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2009.
 23. Sikorski Cz., Organizacja bez wodzów, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2006.
 24. Skarżyńska K., Henne K.: Szczęście on Line, Charaktery - portal psychologiczny, sierpień 2005 (www.charaktery.eu).
 25. Szymanowski W., Perkowski R., Charakterystyka przedsiębiorstwa wirtualnego i sfery jego zastosowań, materiały do II konferencji naukowej: Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach rozwoju społeczeństwa informacyjnego, WSEI, Warszawa 2000, www.strategie.info.pl/artykuły/artykuł_5655.htm.
 26. Workman M., Kahnweiler W., Bommer W., The Effecs of Cognitive Style and Media Richness on Commitment to Telework and Virtual Teams, "Journal of Vocation Behaviour", 2003, no 63.
 27. Zimniewicz K., Współczesne koncepcje i metody zarządzania, Wyd. PWE, Warszawa 1999.
 28. Żukowska-Budka J, Odmienne ujęcie funkcji motywacji oraz kontroli w organizacji wirtualnej, [w:] Management Forum 2020. Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania strategicznego, Katedra Teorii Zarządzania SGH, Warszawa 2006.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu