BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Zielińska Helena (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
Title
Kapitał intelektualny - Polska a wybrane kraje UE
Intellectual Capital - Poland Vs Selected Countries of European Union
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 57, s. 475-481, rys., bibliogr. 6 poz.
Issue title
E-gospodarka w Polsce. Stan obecny i perspektywy rozwoju.Cz. I
Keyword
Kapitał intelektualny
Intellectual capital
Note
streszcz., summ.
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Country
Polska
Poland
Abstract
W teoretycznych analizach wzrostu gospodarczego i funkcjonowaniu organizacji coraz większy nacisk kładzie się na zasoby niematerialne, które utożsamiane są z kapitałem intelektualnym. Wynika z nich, że źródłem przewagi konkurencyjnej zarówno kraju, jak i przedsiębiorstwa, w coraz większym stopniu stają się czynniki intelektualne. Kapitał intelektualny nie może zostać skopiowany, a więc może stanowić źródło trwałej przewagi konkurencyjnej. Zdaniem niektórych autorów kapitał intelektualny od zawsze odgrywa kluczową rolę w podtrzymywaniu wzrostu gospodarczego i stanowi czynnik rozwoju cywilizacyjnego1. Zasadniczym celem opracowania jest analiza porównawcza kształtowania się kapitału intelektualnego w Polsce i w wybranych krajach Unii Europejskiej. W szczególności przedmiotem rozważań jest porównanie stanu tej kategorii w przekroju grup wiekowych. Podjęto także próbę wskazania determinant zaobserwowanych różnic oraz zarysowano możliwe kierunki zmian w zakresie kapitału intelektualnego. (fragment tekstu)

The analysis of the level of the intellectual capital of Poland relating to the countries of the European Union is a subject of the study. In particular an attempt determining and diagnosing the intellectual capital of Poland with reference to individual age groups of the population was made. In the final part of the work, probable directions of changes of the intellectual capital of Poland were indicated. (fragment of text)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Dudycz T., Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2005.
  2. Edvinsson L., Malone M.S., Kapitał intelektualny, PWN, Warszawa 2001.
  3. Kunasz M., Próba wyceny kapitału intelektualnego w przedsiębiorstwach notowanych na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie, [w:] D. Kopycińska (red.), Konkurencyjność rynku pracy i jego podmiotów, US, Szczecin 2005.
  4. Penc J., Kreatywne kierowanie, Placet, Warszawa 2000.
  5. Raport o kapitale intelektualnym Polski, Zespół Doradców Strategicznych, Warszawa 2008.
  6. www.innowacyjnosc.gpw.pl
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu