BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kaczmarzyk Jan (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Title
Testowanie reakcji przedsiębiorstwa na ryzyko kursowe z wykorzystaniem metod Monte Carlo
Testing Enterprise Reaction to Currency Risk Using Monte Carlo Methods
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2014, nr 365, s. 65-79, rys., bibliogr. 13 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Issue title
Zarządzanie finansami firm - teoria i praktyka
Keyword
Finanse przedsiębiorstwa, Ryzyko finansowe, Metoda Monte Carlo
Enterprise finance, Financial risk, Monte Carlo method
Note
streszcz., summ.
Abstract
Podejmowanie reakcji w związku z ekspozycją na ryzyko kursowe może polegać między innymi na transferze ryzyka na rzecz innego podmiotu gospodarczego. Transfer odbywa się za pośrednictwem instrumentów pochodnych, najczęściej opcji walutowych. W zależności od sytuacji, można wykorzystać proste lub złożone strategie zabezpieczające. Rozwiązania złożone zakładają jednoczesne wystawienie i zakup kilku opcji walutowych. Część rozwiązań może mieć charakter toksyczny i wiązać się dla przedsiębiorstwa ze zwiększeniem ekspozycji na ryzyko kursowe. Strategie zabezpieczające można testować poprzez zastosowanie metod symulacyjnych z grupy Monte Carlo. Podejście symulacyjne w sposób przejrzysty i sugestywny wskazuje charakter testowanej strategii zabezpieczającej bezpośrednio na podstawie rozkładu prawdopodobieństwa kategorii finansowej podlegającej ochronie.(abstrakt oryginalny)

Responding to currency risk generally means transferring risk to another entity. Risk is transferred using proper derivatives, mainly currency options. Enterprises often use complex protective strategies which involve many currency options atthe same time. Some of the possible strategies may increase the exposition to currency risk. Toxic strategies can be identified and tested using Monte Carlo approach. Simulation provides a clear view of risk at the level of probability distribution of the financial category under protection.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Andrzejewski M., 2009, Anatomia i mechanizm działania wirusa wywołującego kryzys finansowy w Polsce czyli rzecz o asymetrycznych, złożonych instrumentach pochodnych w ujęciu mikro- i makroekonomicznym - wyniki badań naukowych, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Luty 2009, http://www.uek.krakow.pl/files/common/aktualnosci/AZIPv1.pdf (13.03.2014).
 2. Barczak S., Tworek P (red.), 2013, Zastosowanie metod ilościowych w zarządzaniu ryzykiem działalności inwestycyjnej, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice.
 3. Black F., Scholes M., 1973, The pricing of options and corporate liabilities, "The Journal of Political Economy", vol. 81, No. 3, s. 637-654.
 4. Brigo D., Dalessandro A., Neugebauer M., Triki F., 2007, A Stochastic Processes Toolkit for Risk Management, http://ssrn.com/abstract=1109160 (27.07.2014).
 5. Dębski W., 2014, Rynek finansowy i jego mechanizmy, PWN, Warszawa.
 6. Glasserman P., 2004, Monte Carlo Methods in Financial Engineering, Springer, New York.
 7. Hull J., 1999, Opcje i kontrakty terminowe, WIG-PRESS, Warszawa.
 8. Jajuga K., 2007, Zarządzanie ryzykiem, PWN, Warszawa.
 9. Jajuga K., Jajuga T., 2012, Inwestycje, PWN, Warszawa.
 10. Krawczyk T., 2013, Modelowanie ryzyka inwestycyjnego, CeDeWu, Warszawa.
 11. Lu B., 2011, Monte Carlo simulations and option pricing, Undergraduate Mathematics Department, Pennsylvania State University, http://www.personal.psu.edu/alm24/undergrad/bingqianMonte- Carlo.pdf (27.07.2014).
 12. Vose D., 2008, Risk Analysis, John Wiley & Sons, West Sussex.
 13. Wilmott P., 2006, Paul Wilmott on quantitative finance, vol. 1, John Wiley & Sons, West Sussex.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/pn.2014.365.05
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu