BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Grzybowski Marek (Akademia Morska w Gdyni)
Title
Klastry przemysłowo-usługowe jako organizacje wiedzy
Enterprice-Service Clusters as the Knowledge Organizations
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 57, s. 495-501, rys., bibliogr. 13 poz.
Issue title
E-gospodarka w Polsce. Stan obecny i perspektywy rozwoju.Cz. I
Keyword
Klastry, Przemysł, Usługi
Business cluster, Industry, Services
Note
streszcz., summ.
Abstract
W Polsce wielkość nakładów na działalność badawczo-rozwojową w relacji do PKB od lat utrzymuje się na poziomie zbliżonym do 0,5% (w latach 2005-2006 było to 0,6-0,7%). Przeciętne wydatki na B+R w UE-27 wynoszą około 2,1%. Od wielu lat ponad 40% nakładów wydają ośrodki badawcze znajdujące się w województwie mazowieckim (w 2006 r. w przeliczeniu na mieszkańca 450 zł), a na Pomorzu kwota ta wynosi około 200 zł. Należy zauważyć, że regiony Europy Bałtyckiej (na poziomie NUTS 3) w bardzo nierównym stopniu dyskontują fundusze z unii europejskiej na działalność innowacyjną. Wśród 15 regionów UE, które wydają nie mniej niż 3,5% PKB na badania i rozwój, 6 regionów znajduje się w Niemczech, 4 w Szwecji oraz 3 w Finlandii. Pozostałe wydają znacznie poniżej pożądanego poziomu (w tym województwo pomorskie i zachodniopomorskie). A należy zaznaczyć, że z Funduszy Strukturalnych ponad 86 mld euro (25% funduszy z ERDF) przeznaczonych jest na projekty innowacyjne zarówno w obszarze technologii, jak i rozwoju przedsiębiorstw i organizacji innowacyjnych. (fragment tekstu)

In the paper author presents enterprice-service clusters as market oriented organizations based on the knowledge. Thanks to the integrated research and education activity with the economy practice the research and the business synergy is possible. (fragment of text)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. An innovative and creative future for Europe, "Panoram Inforegio" 2009 nr 29.
 2. Działalność innowacyjna przedsiębiorstw przemysłowych w latach 2002-2004, GUS, Warszawa 2005.
 3. General Assembly 2006. Stockholm, Sweden, May 31, 2006.
 4. Grodzka D., Zygierewicz A., Innowacyjność polskiej gospodarki, "Infos" nr 6 (30), Biuro Analiz Sejmowych 2008 r.
 5. Grzybowski M., Metodyka projektowania i organizowania klasterów przemysłowousługowych w polskich mikroregionach nadmorskich, praca wykonana w ramach projektu badawczego nr 1 H02D 074 27, na zlecenie Ministerstwa Nauki i Informatyzacji w latach 2004-2005.
 6. Raport o rozwoju i polityce regionalnej, Departament Koordynacji Programów Regionalnych, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa, listopad 2007.
 7. Grzybowski M., Klastery przemysłowo-usługowe jako narzędzie zwiększania dynamiki działania przedsiębiorstw na rynku globalnym, [w:] Dynamiczność warunkiem skutecznego zarządzania, Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Informatyczna w Warszawie, Warszawa, czerwiec 2006.
 8. Grzybowski M., Kreowanie gron przedsiębiorstw jako metody zapewniającej bezpieczeństwo małych i średnich podmiotów gospodarczych na rynku globalnym. Bezpieczeństwo, administracja i biznes w kontekście członkostwa w Unii Europejskie, Jurata 11-14 maja 2005.
 9. Innovation in France: decisive assets. Agence Française pour les InvestisserInternationaux 04_2008.
 10. L'emprunt national : une opportunité pour les pôles de compétitivité, "Les pôles de compétitivité", Numéro spécial Janvier- Février 2010.
 11. Purohit R. C., ICT Sector In Bangalore district and Karnataka State, India, FKCCI, India, Bangalore 2007.
 12. Science and Technology, Eurostat, Stastistics in focus 61/2007.
 13. Soumya R., Shantanu B., Collaborative ICT for Indian Business Clusters, Bangalore, WWW 2007 / Poster Paper, s. 1115-1116.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu