BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Pawłowska Barbara (Wydział Zarządzania w Ciechanowie (WSM))
Title
Bankowość - wartość dla akcjonariuszy a wartość dla interesariuszy
Banking - Value for Shareholders and Value for Stakeholders
Source
Rocznik Naukowy Wydziału Zarządzania w Ciechanowie, 2014, t. 8, nr 1-4, s. 21-36, tab., wykr., bibliogr. 27 poz.
Research Yearbook Faculty of Management in Ciechanów
Keyword
Ład korporacyjny, Banki, Akcjonariusz, Interesariusze
Corporate governance, Banks, Shareholders, Stakeholders
Note
streszcz., summ.
Abstract
Artykuł zawiera przegląd literatury z zakresu kreowania wartości dla akcjonariuszy oraz kreowania wartości dla interesariuszy. Następnie prezentuje wyniki banków spółek akcyjnych oraz banków spółdzielczych prowadzących działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Interpretacja wyników prowadzi do kontrowersyjnych wniosków dotyczących kreowania wartości dla akcjonariuszy i interesariuszy. Zarządzanie wartością dla akcjonariuszy i interesariuszy wymaga koncentracji i szczególnej uwagi na klientach oraz budowaniu długotrwałych i rentownych z nimi relacji. Z tym jest powiązana również szeroko rozumiana atencja na rentowność oraz bezpieczeństwo. Lepsze zrozumienie ekonomicznego podłoża oraz implikacji praktyk stosowanych przez menedżerów w najefektywniejszych bankach w krajach wysoko rozwiniętych może stać się zaczynem refleksji i innowacji w zarządzaniu także w warunkach polskich. (abstrakt oryginalny)

The article provides a review of the literature in the field of creating shareholders and stakeholders value as well as results presentation for commercial and cooperative banks operating in the Republic of Poland. The interpretation of results leads to controversial conclusion about creating shareholders and stakeholders value. Management of shareholders and stakeholders value requires concentration and special attention to clients, but also building a long-lasting and profitable relations with them. This is related to widely understood attention to profitability and safety. A better understanding of economic theory and implication, which are used by manager in the most effective banks in highly developed countries, may become a beginning of reflections and innovations in management in Poland as well. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Baumol W. J. [1959], Business Behavior, Value and Growth, The Macmillan Company.
 2. Campbell A., Yeung S. [1991], Creating a Sense of Mission, "Long Range Planning", vol. 24, No. 4, sierpień.
 3. Cannon T. [1992], Corporate Responsibility, Pitman, London.
 4. Carroll A. B. [1993], Business and Society: Ethics and Stakeholder Management, South- Western Publishing, Cincinnati.
 5. Collins J. C., Porras J. I. [1994], Built to Last: Successful Habits of Visionary Companies, Harper Business, New York.
 6. Demb A., Neubauer F. F. [1992], The Corporate Board: Confronting the Paradoxes, Oxford University Press, Oxford.
 7. Drucker P. F. [1984], The New Meaning of Corporate Social Responsibility, "California Management Review", vol. 26, No. 2.
 8. Friedman M. [1990], The Social Responsibility of Business is to Increase Its Profits, "The New York Times Magazine" 1970, 13 września. Przedruk w: Business Ethics, W.M. Hoffman, J.M. Moore (eds), McGraw-Hill, New York.
 9. Iwanicz-Drozdowska M. [1999], Metody oceny działalności banku, Poltext, Warszawa.
 10. Iwanicz-Drozdowska M. [2005], Zarządzanie finansowe bankiem, PWE, Warszawa.
 11. Kaplan R. S., Norton D. P. [2002], Strategiczna karta wyników. Jak przełożyć strategie na działanie, Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa.
 12. Langtry B. [1994], Stakeholders and the Moral Responsibilities of Business, "Business Ethics Quarterly", vol. 4.
 13. Lichtarski J. (red.), [1997], Podstawy nauki o przedsiębiorstwie, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław.
 14. Maher M., Andersson T., [2008], Corporate Governance, Effects on Firm Performance and Economic Growth, OECD, Paris, http://www.oecd.org/dataoecd/10/34/1090569.pdf, za: Staniek Z., PRZEDSIĘBIORSTWO - ORGANIZACJA I INSTYTUCJA w: Bartkowiak R. i Ostaszewski J. (red.), O nowy ład gospodarczy w Polsce, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 15. Marshall A. [1890], Zasady ekonomiki. Warszawa.
 16. Mathews K., Thompson J. [2007], The Economics of Banking, przekład: Kokoszczyński R., PWE, Warszawa.
 17. Mączyńska E. [2007], Ustrój (ład) gospodarczy a instytucjonalno-infrastrukturalne warunki funkcjonowania przedsiębiorstw, w: Bankructwa przedsiębiorstw. Wybrane aspekty instytucjonalne, [Mączyńska E. (red.)], Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 18. Miller M. H., Modigliani F. [1961], Dividend policy, Growth and the Valuation of Share, "The Journal of Business", No 34.
 19. Piwko S. (red.), [2006], Szkice z filozofii, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 20. Rappaport, A. [1986], Creating Shareholder Value. A Guide for Managers and Investors, The Free Press, New York.
 21. Smith A. [1954], Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów, PWN, Warszawa.
 22. Stewart G. B. III [1991], The Quest for Value. The Eva TM Management Guide, Harper- Business, New York.
 23. Stępiń K. [2004], Konsolidacja a efektywność banków w Polsce, CeDeWu, Warszawa.
 24. Sytuacja finansowa banków w 2013 r., Synteza [2014], KNF, Warszawa.
 25. Yoshimori M. [1995], Whose Company Is It? The Concept of the Corporation in Japan and the West, "Long Range Planning", vol. 28.
 26. Wit (de)B., Meyer R. [2007], Synteza strategii Tworzenie przewagi konkurencyjnej przez analizowanie paradoksów, Tytuł oryginału: "Strategy Synthesis: Resoving Strategy Paradoxes to Create Cometitive Advantage", Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 27. Zaleska M. [2003], Zarządzanie aktywami i pasywami banku spółdzielczego, Twigger, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1897-4716
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu