BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Filipiuk Monika (Wydział Zarządzania (WSM) w Ciechanowie)
Title
Nowa perspektywa finansowa, nowe obszary wsparcia, nowe możliwości
The New Financial Perspective, New Areas Support, New Opportunities
Source
Rocznik Naukowy Wydziału Zarządzania w Ciechanowie, 2014, t. 8, nr 1-4, s. 37-60, mapa, rys., wykr., bibliogr. 31 poz.
Research Yearbook Faculty of Management in Ciechanów
Keyword
Polityka spójności, Budżet UE, Strategia finansowa, Strategia Europa 2020, Rozwój zrównoważony, Zmiany strukturalne
Cohesion policy, EU budget, Financial strategy, Europe 2020 Strategy, Sustainable development, Structural changes
Note
streszcz., summ.
Abstract
Nowa perspektywa finansowa 2014-2020 stwarza dla Polski nowe, większe możliwości rozwoju i nawiązuje w sposób bezpośredni do założeń strategii "Europa 2020". Cele do osiągnięcia w tej perspektywie to inteligentny i zrównoważony wzrost gospodarczy, sprzyjający włączeniu społecznemu, z ukierunkowaniem na tworzenie nowych miejsc pracy i ograniczanie ubóstwa. W nowej perspektywie finansowej zasadniczo zmieni się europejski system programowania i wykonania budżetu UE. Najważniejsza zmiana polega na przyjęciu do finansowania 11 celów tematycznych, które ukierunkowane są na rezultaty. Również zasady pozyskiwania wsparcia nakierowane są na rezultaty. Okres programowo-finansowy 2014-2020 będzie dla Polski trudniejszy od poprzedniego, szczególnie na poziomie wdrażania. Otrzymamy bowiem więcej środków na wsparcie ważnych procesów rozwojowych niż w okresie 2007-2013. Dwukrotnie więcej środków otrzymają polskie regiony, a sam proces aplikowania i pozyskiwania unijnego wsparcia (w założeniach), ma być mniej zbiurokratyzowany i uproszczony. (abstrakt oryginalny)

The new financial perspective for 2014-2020 Polish creates new, bigger opportunities and refers directly to the strategy "Europe 2020". Objectives, to be achieved in this perspective, are an intelligent and sustainable economic growth, including social participation, with a focus on job creation and poverty reduction. In the new financial perspective the European system of programming and implementation of the EU budget will fundamentally change. The most important change is the adoption of the financing of 11 thematic objectives that are focused on results. The principles of obtaining support are also focused on results. Program and financial period 2014-2020 will be for Poland harder than the previous one, especially at the level of implementation. Because we get more resources to support the important processes of development than in the period 2007-2013. Polish regions will receive twice as much means, and the process of applying and obtaining the EU support (assumptions), is to be less bureaucratic and simplified. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Annoni P., Kozowska K. (2011); EU regional competitiveness index (RCI) 2010, Joint Research Centre EC,:2) A New Regional Competitiveness Index:Theory, Methods and Findings, "DG Regio Working Paper",
 2. Atlas Europejskiej Sieci Obserwacyjnej Rozwoju Terytorialnego i Spójności Terytorialnej (ESPON), Struktura terytorium Europy, październik 2006;
 3. Elementy Wspólnych Ram Strategicznych na lata 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Europejski Fundusz Społeczny, Fundusz Spójności, Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju. Obszarów Wiejskich oraz Europejski Fundusz Morski i Rybacki, SWD (2012) 61 final.
 4. Extra-budgetary commitments and guarantees covered by the EU budget, materiały robocze komisji ds. wyzwań politycznych w Parlamencie Europejskim, europarl.europa. eu, [data dostępu: 20.10.2014];
 5. Garriga-Polledo S., Sprawozdanie w sprawie inwestowania w przyszłość - nowe wieloletnie ramy finansowe (WRF) na rzecz Europy konkurencyjnej, zrównoważonej i sprzyjającej integracji społecznej, Parlament Europejski 2010/2211 (INI);
 6. Lidwa W. (2010); Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych, Akademia Obrony Narodowej, Warszawa.
 7. Akty prawne: Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Programowanie perspektywy finansowej 2014 -2020 - Umowa Partnerstwa, Warszawa, 23 maja 2014 r.;
 8. Komisja Europejska, Bruksela, 3.3.2010 kom(2010) 2020 wersja ostateczna, Komunikat Komisji Europa 2020, strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu;
 9. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006;
 10. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1300/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Funduszu Spójności (FS) i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1084/2006;
 11. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1301/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) i przepisów szczególnych dotyczących celu "Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia" oraz w sprawie uchylenia rozporządzenia (WE) nr 1080/2006;
 12. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006;
 13. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005;
 14. Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów operacyjnych polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020;
 15. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, Trzecia fala nowoczesności Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju, Warszawa, 11 stycznia 2013 r.;
 16. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010- 202, Regiony, Miasta, Obszary Wiejskie, dokument przyjęty przez Radę Ministrów dnia 13 lipca 2010 r.;
 17. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Warszawa 12.12.2014 r.;
 18. Komisja Europejska, Uproszczenie Polityki spójności na lata 2014-2020, luty 2012;
 19. MIR, Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 - 2020, Warszawa, styczeń, 2014 r.;
 20. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, 2014-2020, (Projekt);
 21. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego Polski Wschodniej do roku 2020 (Monitor Polski - 2 - Poz. 641), Warszawa 2013;
 22. Zalecenie Rady z dnia 10 lipca 2012 r. w sprawie Krajowego Programu Reform Polski z 2012 r. (2012/C 219/19), Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 24.7.2012;
 23. Komisja Europejska, Uproszczenie Polityki Spójności na lata 2014-2020, luty 2012.
 24. http://europa.eu/rapid/press-release_IP-11-1200_pl.htm;
 25. http://bwc.org.pl/?page_id=2693;
 26. http://www.mir.gov.pl/fundusze/fundusze_europejskie_2014_2020/strony/start.aspx;
 27. https://www.ewaluacja.gov.pl/Wyniki/Documents/rimi_003.pdf;
 28. jp/pap, www.funduszeeuropejskie.gov.pl;
 29. https://mac.gov.pl/polska-cyfrowa-po-pc;
 30. https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/decyzje-rzadu/uchwala-w-sprawie-przyjeciaprojektu- programu-operacyjnego-rybactwo-i-morze.html;
 31. https://www.google.pl/search?q=mapa+podzia%C5%82+%C5%9Brodk%C3%B3w+u nijnych+na+regiony+w+Polsce&biw=1024&bih=509&tbm=isch&tbo=u&source=u niv&sa=X&ei=Sg2OVM-0IZLW7AbExIHYAQ&ved=0CB8QsAQ.
Cited by
Show
ISSN
1897-4716
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu