BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Matulewski Marek (Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu)
Title
Wpływ informacji i wiedzy na uzyskiwanie przewagi konkurencyjnej w dobie społeczeństwa informacyjnego na przykładzie just-in-time
The Information and Knowledge Flow in Logistic Systems Aiming At Gaining Competitive Advantage in the Age of Information Society. Just-In-Time Case Study
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 57, s. 519-526, bibliogr. 5 poz.
Issue title
E-gospodarka w Polsce. Stan obecny i perspektywy rozwoju.Cz. I
Keyword
Społeczeństwo informacyjne, Informacja, Wiedza, Przewaga konkurencyjna
Information society, Information, Knowledge, Competitive advantage
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem pracy jest przedstawienie zagadnień związanych z obiegiem informacji i wiedzy w systemach logistycznych ukierunkowanych na uzyskiwanie względnie trwałej przewagi konkurencyjnej w dobie społeczeństwa informacyjnego. Jest to niezwykle ważne zagadnienie ze względu na fakt (in praxi) powszechnie obserwowanego trendu ciągłego wzrostu roli informacji i wiedzy we wszelkich przejawach ludzkiej aktywności. Ponadto uzyskiwanie względnie trwałej przewagi konkurencyjnej (w perspektywie ciągłego wzrostu oczekiwań odbiorców ostatecznych) wiąże się z koniecznością wyboru optymalnych, pod każdym względem, algorytmów postępowania. Ich doboru dokonuje się poprzez pryzmat konieczności uzyskiwania pierwotnie zakładanych długoterminowych celów danej organizacji. W artykule dokonano przeglądu wybranej literatury dotyczącej informacji, wiedzy oraz ich obiegu (w erze informacyjnej; powszechnego informacjonalizmu) w aspekcie uzyskiwania przez dane jednostki organizacyjne przewagi dzięki kooperacji, jak również konkurowania zorientowanego na czas na przykładzie Just-in- -Time. (fragment tekstu)

The author discusses problems connected with the flow of information and knowledge in logistic systems such as Just-in-Time (JiT). The conclusion is that an efficient information and knowledge flow enable to gain a permanent competitive advantage in the age of information society. (fragment of text)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Abramowicz W., Filtrowanie informacji, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2008.
 2. Bratnicki M., Informacyjne przesłanki przedsiębiorczości, [w:] Borowiecki R., Romanowska M. (red.), System informacji strategicznej, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2001.
 3. Christopher M., Logistyka i zarządzanie łańcuchem podaży, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 1998.
 4. Davenport T.H., Prusak L., Working Knowledge - How Organisations Manage What They Know, Harward Business School Press, 1998, za: Evans Ch., Zarządzanie wiedzą, PWE, Warszawa 2005.
 5. Długosz J., Metody sterowania przepływami w przedsiębiorstwach, [w:] Ciesielski M. (red.), Instrumenty zarządzania łańcuchami dostaw, PWE, Warszawa 2009.
 6. Gorynia M., Zachowanie przedsiębiorstw w okresie transformacji. Mikroekonomia przejścia, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2000.
 7. Hackathorm R., Web Farming for the Data Warehouse, Morgan Kaufman Publishers, San Francisco 2001, za: Abramowicz W., Filtrowanie informacji, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2008.
 8. Harrison A., van Hoek R., Zarządzanie logistyką, PWE, Warszawa 2010.
 9. Hollins B., Shinkins S., Zarządzanie usługami. Projektowanie i wdrażanie, PWE, Warszawa 2009.
 10. Kaye D., The nature of information, "Library Review", MCB University Press, Vol. 44, No. 8, 1995.
 11. Kisielnicki J., Sroka H., Systemy informacyjne biznesu, Wydawnictwo Placet, Warszawa 2005.
 12. Kolegowicz K., Wartość informacji a koszty jej przechowywania i ochrony, [w:] Borowiecki R., Kwieciński M. (red.), Informacja w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Kantor Wydawniczy Zakamycze, Kraków 2003.
 13. Krok E.; Zarządzanie wiedzą, [w:] Szewczyk A., Społeczeństwo informacyjne - problemy rozwojowe, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2007.
 14. Krzysztofek K., Szczepański M. S., Zrozumieć rozwój - od społeczeństw tradycyjnych do informacyjnych, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2002.
 15. Małkowska-Borowczyk M., Strategie konkurencji - istota i rodzaje, [w:] Sławińska M. (red.): Strategie konkurencji w handlu detalicznym w warunkach globalizacji rynku, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2005.
 16. Nonaka I., Takeuchi H., Kreowanie wiedzy w organizacji, Poltex, Warszawa 2000.
 17. Pilawski B., Wiedza o dużych przedsięwzięciach informatycznych, [w:] Abramowicz W., Nowicki A., Owoc M. (red.), Zarządzanie wiedzą w systemach informacyjnych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2003.
 18. Towill D.R., The process of establishing a BPR paradigm, "Business Process Management Journal", Vol. 7, No. 1, 2001.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu