BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Załęczna Magdalena (Uniwersytet Łódzki)
Title
Prawo użytkowania wieczystego w kontekście sporów o aktualizację opłaty rocznej
Perpetual Usufruct in the Context of Annual Fees Updating Dispute
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 2014, nr 36 T.1, s. 475-488, rys., tab., bibliogr. 11 poz.
Issue title
Metody ilościowe w ekonomii
Keyword
Użytkowanie wieczyste, Nieruchomości, Aktualizacja opłaty rocznej
Long-term lease, Real estate, Updating the annual fee
Note
streszcz., summ.
Abstract
W artykule przedstawiono analizę procesu sporu w wypadku aktualizacji wysokości opłaty rocznej płaconej przez użytkownika wieczystego. Autorka przedstawiła zarys pochodzenia prawa użytkowania wieczystego, a następnie określiła jego podstawowe cechy i znaczenie dla dochodów wybranych miast. Na tym tle dokonała analizy procesu aktualizacji wysokości opłaty rocznej w sensie teoretycznym, a następnie przeniosła swoje rozważania na grunt praktyczny. W badaniu wykorzystano dane statystyczne udostępniane przez GUS, sprawozdania Samorządowych Kolegiów Odwoławczych oraz stworzoną bazę spraw sądowych. (abstrakt oryginalny)

The article presents an analysis of the process of dispute in case of updating the annual fee paid by the perpetual user. The author outlined the origin of the right of perpetual usufruct, and then define its basic features and importance for the revenue in selected cities. Having this background the author analyzes the process of updating the annual fee in a theoretical sense, then she transfers it to the ground of practical considerations. The study is based on statistical data provided by the Central Statistical Office, the reports of Municipal Boards of Appeal and own database of court cases. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Cioch H. (2003), Prawo wieczystego użytkowania de lege lata i de lege ferenda, "Rejent", nr 5.
 2. Gniewek E. (2004), O przyszłości użytkowania wieczystego, "Rejent", nr 9.
 3. Ignatowicz J. (1994), Użytkowanie wieczyste de lege ferenda. Księga Pamiątkowa ku czci Prof. T. Dybowskiego, "Studia Iuridica", nr 21.
 4. Kałkowski L., Dudek J. (2013), 23 lata polskiego rynku nieruchomości. Monitoring za lata 1990-2012, Instytut Rozwoju Miast, Kraków.
 5. Kokot S. (2009), Ekonomiczne zagadnienia użytkowania wieczystego w gospodarce nieruchomościami gmin, "Rozprawy i Studia / Uniwersytet Szczeciński", nr 748.
 6. Podleś P. (2005), Głos w dyskusji nad przyszłością użytkowania wieczystego, "Przegląd Sądowy", nr 10.
 7. Sobolewski P. (2011), W sprawie przyszłości użytkowania wieczystego, "Zeszyty Prawnicze Biura Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu", nr 1 (29), s. 9-30.
 8. Warciński M. (2011), O projekcie usunięcia użytkowania wieczystego ex lege z systemu prawa rzeczowego, "Zeszyty Prawnicze Biura Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu", nr 1 (29), s. 31-40.
 9. Woźniak C. (2006), Użytkowanie wieczyste, C.H. Beck, Warszawa.
 10. Wyrok TK z 6 maja 2008, sygn. akt SK 49/04, Dz.U. nr 82, poz. 502.
 11. Wyrok TK z 26 stycznia 2010, sygn. akt SK 9/08, OTK-A ZU 2010, nr 1, poz. 4.
Cited by
Show
ISSN
2080-4881
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu