BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wronka Jerzy (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Podatność transportowa ładunków - zapomniana kategoria ekonomiczna?
Transport Susceptibility of Cargoes' - Forgotten Economic Category?
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 60, s. 484-496, bibliogr. 5 poz.
Issue title
Zarządzanie i ekonomika usług: doświadczenia i kierunki zmian
Keyword
Transport, Przewozy towarowe
Transport, Cargo transportation
Note
streszcz., summ.
Abstract
Cechy i właściwości ładunków narzucają przewoźnikowi szereg warunków, od dotrzymania których w dużej mierze zależy jakość procesu transportowego, a nawet niekiedy celowość jego wykonania. Dlatego tak istotna jest znajomość ładunku, która umożliwia wybór odpowiedniej gałęzi i środka transportowego oraz dobór odpowiedniego sposobu wykonania czynności ładunkowych i sposobu zabezpieczenia ładunków w trakcie przewozu. Podatność transportowa ładunków stanowi więc ważne kryterium wyboru właściwych technologii przewozu i przeładunku oraz gałęzi i środków transportu, jak również organizacji i realizacji całego procesu transportowego. W artykule przedstawiono podstawowe aspekty podatności transportowej ładunków, w tym m.in. pojęcia i definicje oraz kryteria klasyfikacji i podziału. Scharakteryzowano trzy rodzaje podatności transportowej: naturalną, techniczną i ekonomiczną oraz podatność ładunkową. Pomimo odrębności podstawowych pojęć podatności transportowej ładunków istnieje między nimi ścisły związek, ponieważ naturalna i techniczna podatność transportowa ładunku w znacznym stopniu decyduje o kształtowaniu się kosztów przewozu i tym samym o podatności ekonomicznej. Omówiono również podstawową klasyfikację ładunków według kryteriów analizowanych podatności, jak również scharakteryzowano podatność ładunków na technologie intermodalne według międzynarodowej klasyfikacji NST/R.(abstrakt oryginalny)

Cargoes' susceptibility to transport is of crucial importance for transport operator in choosing the right transport and transshipment technologies, modes and means of transport as well as organization and performance of the whole transport process. Each cargo posses individual characteristics and physical, chemical, biological and other features, they determinate i.a. the level of its resistance on transport conditions and transport effects, i.e. transport's susceptibility. Cargoes' susceptibility to transport consist of three kinds of susceptibility, i.e.: transport susceptibility (covering natural, technical and economical susceptibility), cargoes' susceptibility and storage's susceptibility. It means, that specific cargo has different levels of susceptibility, e.g. small natural susceptibility and at the same time high technical or economical susceptibility and vice versa, as well as small cargoes' susceptibility and high storage's susceptibility at the same time. The author, presents in this article the main issues concerning cargoes' susceptibility to transport, i.a.: concepts, ideas, types and classification. Moreover, there are also presented the main aspects of cargoes' classification with regard to its characteristics and internal features. Cargoes' susceptibility to intermodal transport technologies is presented at the end of the article.(original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Madejski M., Lissowska E., Badania analityczne transportu samochodowego, WKiŁ, Warszawa 1975.
  2. Mendyk E., Ekonomika i organizacja transportu, Wyższa Szkoła Logistyki, Poznań 2002.
  3. Mokrzyszczak H., Ładunkoznawstwo, WKiŁ, Warszawa 1985.
  4. Technologie transportowe XXI wieku, pod red. L. Mindura, Wydawnictwo Instytut Technologii Eksploatacji - PIB, Warszawa-Radom 2008.
  5. Wronka J., Transport kombinowany/intermodalny-teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2008
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu