BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Łuszczyk Marcin (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie)
Title
Kontrowersje wokół rozwoju turystyki na obszarach przyrodniczo cennych
Controversies Over Touristic Development on Environmentally Valuable Areas
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 52, s. 633-641, rys.
Issue title
Potencjał turystyczny. Zagadnienia przestrzenne
Keyword
Rozwój turystyki, Obszary chronione
Tourism development, Protected area
Note
streszcz., summ.
Abstract
Już od kilku dziesięcioleci można obserwować zmiany cywilizacyjne, których wynikiem jest stopniowa utrata nadrzędnej roli przemysłu na rzecz wiedzy i informacji. Są one szczególnie widoczne w krajach wysoko rozwiniętych. Cywilizacja industrialna, będąca obecnie u schyłku, zastąpiła w końcu XVIII wieku cywilizację agrarną. Przez kolejne dwa wieki podstawą tworzenia dochodu narodowego był przemysł. Wpłynął on nie tylko na poziom bogactwa społeczeństw, ale również na ich model konsumpcji oraz obecny stan środowiska. Dominacja przemysłu wytworzyła również zapotrzebowanie na bierną turystykę, która sprzyjała odpoczynkowi po pracy fizycznej1. Turystyka nastawiona na intensywną konsumpcję, związana często z pobytem dużych grup turystów w jednym miejscu, na skutek zwiększonej antropopresji nie zawsze jednak respektowała uwarunkowania środowiska naturalnego. Zmiany cywilizacyjne kreują popyt na aktywną turystykę w miejscach możliwie najmniej przekształconych przez człowieka. Najlepiej tym warunkom odpowiadają tereny o wysokich walorach środowiskowych, oferując bliski kontakt z naturą. Niestety, ukształtowane przez lata wyłącznie konsumpcyjne podejście do wypoczynku nie uwzględnia uwarunkowań aktywności człowieka na obszarach przyrodniczo cennych. Rosnący popyt na usługi turystyczne w warunkach ograniczonej podaży rodzi niewątpliwie kontrowersje dotyczące sposobu wykorzystania obszarów przyrodniczo cennych.(fragment tekstu)

The article refers to the current discussion on the tourism development on the areas rich in nature value. Their greatest value consists of richness of fauna and flora, landscapes variety and anthropocentric values affecting a human organism and forming human behavior. These are areas of wide biodiversity, a small degree of dimensional change and a low pollution level, which does not disturb the functioning of primary ecosystems. According to the author, determined priority has natural environment over any human activity. Therefore, touristic activity should subject limitations in accordance with sustainable development rules. Under such a condition areas environmentally valuable can become attractive places of touristic receptions. Moreover, they offer a real capability of recreation as well as refreshment and at the same time function as reservations of natural resources and simultaneously highly valued elements of landscape. They give a chance of stable economic growth of local community.(author's abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Zarządzanie turystyką na obszarach przyrodniczo cennych, red. B. Poskrobko, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku, Białystok 2005
  2. A. Wieczorkiewicz, Apetyt turysty. O doświadczaniu świata w podróży, Universitas, Kraków 2008
  3. A. Krzymowska-Kostrowicka, Geoekologia turystyki i wypoczynku, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999
  4. I.B. Bielawska, Podstawy turystyki i rekreacji w ekosystemach, Wydawnictwo Politechniki Białostockiej, Białystok 2001
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu