BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Niezgoda Agnieszka (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Title
Ekologiczne uwarunkowania zachowań nabywczych w turystyce
Ecological Considerations of Tourist Purchasing Behaviour
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 52, s. 643-652
Issue title
Potencjał turystyczny. Zagadnienia przestrzenne
Keyword
Turystyka, Ekologia
Tourism, Ecology
Note
streszcz., summ.
Abstract
Zachowania związane z procesem nabywania dóbr i usług turystycznych są częścią złożonego procesu poznawczego, w którym można wyróżnić określone fazy związane z konkretyzacją potrzeb, pragnień i poszukiwanych cech dobra i usługi. Produkt turystyczny ma charakter złożony, zatem potencjalny nabywca może poszukiwać wielu różnorodnych cech, które dotyczyć mogą różnych składowych produktu. Niezaspokojona potrzeba człowieka jest bodźcem powodującym uruchomienie procesu decyzji konsumenckiej. Proces ten warunkowany jest przez wiele czynników. Do najważniejszych zalicza się: dostępny budżet konsumenta, dostępną informację o produkcie, cenę dobra zaspokajającego daną potrzebę. Na decyzje nabywcze mogą wpływać również czynniki wynikające ze świadomości ekologicznej. Pojęcie to można rozumieć jako zespół informacji i przekonań na temat środowiska naturalnego oraz postrzeganie związków między stanem i charakterem środowiska naturalnego a warunkami i jakością życia człowieka1.(fragment tekstu)

Tourist purchasing behaviour is influenced by a variety of factors, reflecting a complex nature of the tourism product. The article discusses determinants related to ecological awareness and resultant pro-ecology behaviour. The authors propose the following classification of ecology-related factors affecting purchasing behaviour: 1. Personal considerations - arising from concerns for personal health and safety and demand for quality holiday experiences 2. Social (conformist) considerations - related to compliance with processes and phenomena taking place in contemporary societies, such as eco-friendly fashions and government or industry policies and regulations 3. Ideological considerations - resulting from the appreciation of environmental issues and genuine belief that degradation of the environment should be prevented and the world saved for future generations.(author's abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. T. Burger, Uwagi o świadomości ekologicznej, "Przegląd Powszechny" 1996, nr 12
 2. J. Majewski, Czy turystyka wiejska powinna być zrównoważona? w: Zrównoważony rozwój turystyki, red. S. Wodejko, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2008
 3. A. Niemczyk, Turysta wobec koncepcji zrównoważonego rozwoju, w: Zrównoważony rozwój turystyki...,
 4. Marketing ekologiczny, red. S. Zaremba, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2004
 5. H. Pondel, Wykorzystanie koncepcji ekomarketingu w rynkowej walce o klienta, w: Zarządzanie i marketing, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanistyczno-Menedżerskiej "Millenium", Gniezno 2007
 6. A. Niezgoda, P. Zmyślony, Popyt turystyczny, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2006
 7. M. Kitowska, R. Piekarski, Znaczenie turystyki regionalnej w kształtowaniu świadomości ekologicznej dzieci, młodzieży i dorosłych na przykładzie wybranych gmin zachodniej Polski, w: Turystyka w humanistycznej perspektywie, red. M. Kazimierczak, AWF, Poznań 2004
 8. P. Bohdanowicz, Turystyka a świadomość ekologiczna, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2008
 9. A. Bernaciak, W. M. Gaczek, Ekonomiczne aspekty środowiska, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2002
 10. D. Weaver, Ecotourism, John Wiley & Sons, Melbourne 2001
 11. A. Niezgoda, Obszar recepcji turystycznej w warunkach rozwoju zrównoważonego, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2006
 12. M. Kazimierczak, Etyczny wymiar turystyki jeszcze nie-zrównoważonej, w: Turystyka i podróżowanie w aksjologicznej perspektywie, red. M. Kazimierczak, AWF, Poznań 2007
 13. H. Zawistowska, Agenda dla zrównoważonej i konkurencyjnej turystyki europejskiej - rola komisji europejskiej w jej powstaniu i realizacji, w: Zrównoważony rozwój turystyki, red. S. Wodejko, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2008
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu