BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Walczak Bogusław (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Podatki ekologiczne jako instrumenty polityki państwa w zakresie ochrony środowiska
The Environmental Taxes as the Specific Instruments of Fiscal Policy, Aiming at the Environmental Protection
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 60, s. 424-433
Issue title
Zarządzanie i ekonomika usług: doświadczenia i kierunki zmian
Keyword
Podatki ekologiczne, Ochrona środowiska
Green taxes, Environmental protection
Note
streszcz., summ.
Abstract
Autor przedstawia rolę podatków ekologicznych jako specyficznych instrumentów polityki fiskalnej skierowanej na ochronę środowiska. Przywołuje szereg definicji podatków ekologicznych, zwracając uwagę na trudności wypracowania jednolitej definicji, ponieważ wymaga to m.in. określenia, czy funkcja ekologiczna jest podstawową, czy podatki te powinny generować dochody wykorzystywane na cele ochrony środowiska i inne. W tekście scharakteryzowano wybrane elementy konstrukcji podatku CIT i akcyzowego związane z ochroną środowiska oraz prace nad wdrożeniem podatku ekologicznego w Polsce.(abstrakt oryginalny)

The author presents the role of environmental taxes as the specific instruments of fiscal policy, aiming at the environmental protection. A series of definitions of the environmental taxes has been presented, with special attention paid to the difficulties with developing a single definition. Such task requires determination, inter alia, whether the ecological function is fundamental and does these taxes should generate revenues for environmental protection purpuses and other goals. Selected parts of the structure of corporate income tax and excise duties, related with the protection of the environment, has been chracterised. The processes relating to the implementation of the ecological tax in Poland has been also described. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Määttää K., Environmental taxes. An introductory analysis, Edward Elgar Publishing, Londyn 2006.
 2. Giergiczny M., Śleszyński J., "Zielone podatki" jako instrument polityki ochrony środowiska w krajach Unii Europejskiej (w:) Zarządzanie środowiskiem - teraźniejszość i przyszłość pod red. B. Poskrobki, Wydawnictwo Politechniki Białostockiej, Białystok 2003, s. 125.
 3. Śleszyński J., Ekonomiczne problemy ochrony środowiska, Wydawnictwo Aries, Warszawa 2000.
 4. Famielec J., Instrumenty polityki ekologicznej w krajach OECD, Ekonomia i Środowisko 2000, nr 1 (16), s. 69.
 5. Environmental taxes. A statistical guide, DG Environment and Eurostat, Luksemburg 2001.
 6. Małecki P., Podatki i opłaty ekologiczne w rozwiniętych gospodarczo krajach świata (w:) Zeszyty Naukowe AE w Krakowie nr 668, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków 2005, s. 80-81.
 7. Grądalski F., Teoretyczne podstawy ekologicznego systemu podatkowego, Gospodarka Narodowa 2002, nr 10, s. 25.
 8. Żylicz T., Ekonomia środowiska i zasobów naturalnych, Wydawnictwo PWE, Warszawa 2004.
 9. Litwińczuk H., Prawo podatkowe przedsiębiorców Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2003.
 10. Głuchowski J., Podatki ekologiczne, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2002.
 11. Borys G., Dyskusja na temat pojęcia i istoty podatków ekologicznych (w:) Prace Naukowe AE we Wrocławiu. Gospodarka a Środowisko pod red. T. Borysa, Wydawnictwo AE im. O. Langego we Wrocławiu, Wrocław 2006, s. 52.
 12. Moczko-Wdowczyk S., Funkcja podatków w ochronie środowiska, Ochrona środowiska. Prawo i polityka 2003, nr 1 (31), s. 45.
 13. Majchrzycka-Guzowska A., Finanse i prawo finansowe.Wyd. Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2002.
 14. Mankiw N.G., Taylor M.P., Economics, Cengage Learning EMEA, Londyn 2006.
 15. Sterner T., Policy instruments for environmental and natural resource management, World Bank Publications, Genewa 2002.
 16. Zajac E.E., Political economy of fairness, MIT Press, Boston 1996.
 17. Grądalski F., System podatkowy w świetle teorii optymalnego opodatkowania, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa 2006.
 18. Stodulski W., Przegląd instrumentów ekonomicznych ochrony środowiska w wybranych krajach Unii Europejskiej. W pracy zbiorowej pod red. B. Fiedora i A. Graczyka Instrumenty ekologicznej polityki ekologicznej. Wyd. Ekonomia i Środowisko, Białystok,2006,s. 80.
 19. Määttää K., Environmental taxes. From an economic idea to a legal institution, Finish Lawyers' Publishing, Helsinki 1997
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu