BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kaleta Andrzej (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Title
Technologie informatyczne w rozwoju sektora drobnej przedsiębiorczości wiejskiej
Information Technologies in the Development of Small Rural Business Sector
Source
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, 2015, nr 2, s. 72-83, tab., bibliogr. 14 poz.
Keyword
Małe i średnie przedsiębiorstwa, Obszary wiejskie, Zdalne nauczanie, Edukacja elektroniczna, Nowe technologie, Technologie informacyjne i telekomunikacyjne
Small business, Rural areas, e-learning, e-education, High-tech, Information and Communication Technology (ICT)
Note
streszcz., summ.
Abstract
Uczynienie z sektora SME's wiodącego element struktury nowoczesnej, czyli wysoce innowacyjnej, gospodarki wiejskiej jest możliwe pod kilkoma warunkami: przedsiębiorstwa zlokalizowane wsi muszą w pierwszej kolejności funkcjonować w najszerzej pojmowanym sektorze usług, usieciowić różne wymiary swojej działalności, a przede wszystkim stworzyć warunki permanentnego podnoszenia wiedzy i umiejętności swoich pracowników. Każdy z wymienionych warunków wymaga szerokiego udziału technologii informatycznych. Niestety, jak pokazują badania, w całej Europie tylko niewielka część wiejskich przedsiębiorców wydaje się to sobie dostatecznie uświadamiać. Raczej już powszechnemu ich przekonaniu o absolutnej niezbędności telefonu komórkowego i komputera podłączonego do Internetu dla funkcjonowania wiejskiej firmy, towarzyszy brak świadomości związku między innowacyjnością i wykorzystywaniem systemu edukacji on-line (e-edukacji), gwarantującego powszechny i przystępny finansowo dostęp do wiedzy zarówno samym przedsiębiorcom, jak i osobom przez nich zatrudnianym.(abstrakt oryginalny)

Making the SMEs sector a leading element of the structure of the modern, i.e. highly innovative, rural economy is possible under some conditions. Enterprises situated in rural areas have to, above all, function in as wide-ranging services sector as possible, they have to introduce networking to different dimensions of their activity and, most of all, they have to create conditions for continuous enhancement of knowledge and skills of their employees. Each of the aforementioned conditions requires extensive use of information technologies. Unfortunately, according to research, only a small share of rural entrepreneurs in Europe seems to be sufficiently aware of the fact. Their rather widespread belief that a mobile phone and a computer with Internet access are absolutely necessary to run a rural business, goes hand in hand with a lack of awareness of the link between innovativeness and the use of the online education system (e-education), which guarantees universal and affordable access to knowledge both to the entrepreneurs and to their employees.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Countryrankings, EU 2009. European Commission - Digital Agenda for Europe.
 2. E-learning na obszarach wiejskich: innowacje, inkluzja i rola rynku. Raport końcowy projektu E-ruralnet. Instytut Socjologii, Toruń 2011, www.e-ruralnet.eu.
 3. E-learning in the rural context: innovation, inclusion and the role of the market. Report of the Project Results. Euracademy, Athens 2011.
 4. Fedyszak-Radziejowska B.: Od etosu pracy rolnika do etosu przedsiębiorcy (w:) Wieś i rolnictwo w badaniach społeczno-ekonomicznych (red. M. Kozakiewicz). Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, Warszawa 1996.
 5. Halamska M.: Wiejska Polska na początku XXI wieku. Rozważania o gospodarce i społeczeństwie. Scholar, Warszawa 2013.
 6. Hałasiewicz A., Kaleta A.: Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich. Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa (FAPA), Warszawa 2000.
 7. Hałasiewicz A., Kaleta A.: Rewitalizacja obszarów rustykalnych Europy. Wiejskie gospodarstwo domowe. Ossolineum, Wrocław-Warszawa-Kraków 1997.
 8. Kaleta A.: W trzydzieści dni dookoła Stanów Zjednoczonych. Edukacja na odległość (w:) Głos Uczelni, nr 1-4, 1996.
 9. Kaleta A.: Dywersyfikacja źródeł dochodów ludności wiejskiej. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2008.
 10. Klank L.: SMEs and determinats of local developmnet in Poland (w:) Rural development in the Enlarged European Union (red. K. Zwolińska). Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 2005.
 11. Kłodziński M.: Przedsiębiorczość pozarolnicza na wsi w procesie wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich (w:) Wieś i Rolnictwo, nr 1, 2014.
 12. OECD: Innovation and modernising the rural economy. OECD Publishing, 2014 http:// dx.doi.org/10.1787/9789264205390-en
 13. Slee B.: Alternative farm enterprises. Farming Press LTD, Ipswich 1989.
 14. Szafraniec K.: Rolnicy polscy - aktorzy czy klienci transformacji (w:) Aktorzy i klienci transformacji. Polacy '95 (red. W. Adamski). Instytut Filozofii i Socjologii PAN, Warszawa 1998.
Cited by
Show
ISSN
0044-1600
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/DOI:10.5604/00441600.1152341
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu