BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Czyżak Mariusz (Urząd Komunikacji Elektronicznej)
Title
Wybrane aspekty prawnej ochrony usług świadczonych drogą elektroniczną
Some Aspects of Legal Protection of Services Provided by Electronic Means
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 57, s. 743-751, bibliogr. 13 poz.
Issue title
E-gospodarka w Polsce. Stan obecny i perspektywy rozwoju.Cz. I
Keyword
Ochrona programów komputerowych, Usługi
Protection of computer programs, Services
Note
streszcz., summ.
Abstract
Towarzyszący współczesnemu społeczeństwu w dobie globalizacji stały rozwój technologiczny sprawia, że prawu coraz trudniej przychodzi reagować na różnorodne zjawiska patologiczne związane z wykorzystywaniem nowoczesnych rozwiązań teleinformatycznych. Wspomniana teza odnosi się w znacznej mierze do tego obszaru działalności gospodarczej, który wykorzystuje łączność elektroniczną jako nośnik informacji, zwłaszcza na płaszczyźnie wymiany intelektualnej i ekonomicznej. Instrumenty służące prowadzeniu działalności gospodarczej (np. bankowość elektroniczna, sklepy internetowe), stają się często narzędziem popełnienia przestępstwa, i to takiego, które godzi w prawo własności, tajemnicę komunikowania się, porządek publiczny i bezpieczeństwo powszechne, a nawet zdrowie i życie człowieka. (fragment tekstu)

Technological progress requires that measures which would not only regulate the ways of providing services by electronic means but would also counteract undesirable phenomena related to the usage of ICT are applied by the legislator. The example of the latter covers in particular criminal law and penal administrative measures counteracting distribution of unsolicited commercial information (spamming), illegal issuance and usage of electronic payment means and the breach of telecommunications confidentiality. (fragment of text)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Benedykt XVI, Encyklika Caritas in veritate, 2009.
 2. Czyżak M., Spamming i jego karalność w polskim systemie prawnym, "Pomiary Automatyka Kontrola" 2009, nr 7.
 3. Czyżak M., Kilka uwag o administracyjnej karze pieniężnej na gruncie ustawy Prawo telekomunikacyjne z 2004 r., "Studia Prawnicze KUL" 2008, nr 2.
 4. Piątek S., Prawo telekomunikacyjne. Komentarz, Warszawa 2005.
 5. Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo telekomunikacyjne i niektórych innych ustaw, wersja projektu z 14 maja 2009 r., Ministerstwo Infrastruktury, Departament Telekomunikacji, http://bip.mi.gov.pl
 6. Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. 1997, nr 78, poz. 483, z późn. zm.).
 7. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz.U. 1997, nr 88, poz. 553, z późn. zm.).
 8. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Tekst jednolity Dz.U. 2002, nr 72, poz. 665, z późn. zm.).
 9. Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002, nr 144, poz. 1204, z późn. zm.).
 10. Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o elektronicznych instrumentach płatniczych (Dz.U. 2002, nr 169, poz. 1385, z późn. zm.).
 11. Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2004, nr 171, poz. 1800, z późn. zm.).
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu