BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kamiński Franciszek (Instytut Łączności - PIB)
Title
Uwagi o regulacji sieci dostępowych następnej generacji (NGA)
Remarks on Regulated Access to Next Generation Access Networks (NGA)
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 57, s. 763-772, bibliogr. 10 poz.
Issue title
E-gospodarka w Polsce. Stan obecny i perspektywy rozwoju.Cz. I
Keyword
Gospodarka
Economy
Note
streszcz., summ.
Abstract
Problematyka zaradzenia skutkom kryzysu, który dotknął gospodarkę światową w latach 2008-2009, była jednym z głównych tematów spotkań Rady Europejskiej w 2008 r. i 2009 r. Opracowano wytyczne do europejskiego planu naprawy gospodarczej, w którym przewidziano uruchomienie środków umożliwiających rozwój szerokopasmowego Internetu za pośrednictwem zachęt regulacyjnych, także na obszarach o słabo rozwiniętej infrastrukturze1. W dokumencie2 Rada Europejska podkreśliła, że "pomyślna realizacja strategii rozwojowej UE jest w znacznym stopniu uzależniona od skali rozbudowy infrastruktury sieciowej następnej generacji oraz innowacyjności rozwiązań aplikacyjnych, szczególnie w usługach informacyjnych i technikach multimedialnych", a tym samym "warto przeanalizować aspekty inwestycyjne regulacji wspólnotowych na przykładzie wybranych materiałów związanych z przeglądem ram regulacyjnych dla sektora komunikacji elektronicznej." (fragment tekstu)

The paper discusses main points of the Draft Commission Recommendation on regulated access to Next Generation Access Networks (NGA) and cites opinions of selected market participants on the subject. (fragment of text)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. CEEP reflection document to the European Commission's public consultation concerning Draft Recommendation on regulated access to Next Generation Access Networks (NGA). CEEP.09/COMM.08, Brussels, 24 July 2009. http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm
  2. Draft Commission Recommendation of [...] on regulated access to Next Generation Access Networks (NGA). Brussels, [Draft 12 June 2009 for 2nd public consultation] C(2009). http://ec.europa.eu/information_society/-policy/ecomm.
  3. Draft ETNO Reflection Document in response to the Commission Recommendation on regulated access to Next Generation Access Networks (NGA). ETNO Reflection Document RD307(2009/07). http://ec.europa.eu/information_society/- policy/ecomm
  4. EC moots powers to open closed NGA-network designs. Telecom Markets, 2008, No. 576.
  5. ECTA response to Commission Consultation on Draft Recommendation on regulated access to Next Generation Access Networks (NGA). July 2009. http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm
  6. FTTH Council Europe response to the second public consultation on Recommendation on regulated access to Next Generation Access Networks (NGA). Brussels, 19 July 2009. http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm
  7. Kamiński F., Uwzględnianie efektów pośrednich w regulacji światłowodowych sieci dostępowych. Przegląd Telekomunikacyjny + Wiadomości Telekomunikacyjne, nr 8-9, 2009, s. 930-939; (na płycie CD, stanowiącej integralną część Przeglądu Telekomunikacyjnego, z materiałami Krajowego Sympozjum Telekomunikacji i Teleinformatyki KSTiT'2009).
  8. Rada Europejska w Brukseli 19 i 20 marca 2009 r. - Konkluzje prezydencji, 7880/09.
  9. Telecom operators attack new broadband investment guidelines. World Communications Regulation Report, vol. 4, No. 7, 2009.
  10. Zalecenie Komisji z dnia 17 grudnia 2007 r. w sprawie właściwych rynków produktów i usług w sektorze łączności elektronicznej podlegających regulacji ex ante zgodnie z dyrektywą 2002/21/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wspólnych ram regulacyjnych sieci i usług łączności elektronicznej (Tekst mający znaczenie dla EOG). (2007/879/WE), Dz. U. UE L 344, 28.12.2007.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu