BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Buko Jacek (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Czynniki kształtujące współczesny rynek usług pocztowych
The Factors Affecting the Postal Services Market
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 58, s. 619-626, bibliogr. 10 poz.
Issue title
E-gospodarka w Polsce. Stan obecny i perspektywy rozwoju. Część II
Keyword
Poczta, Rynek usług, Rynek usług pocztowych
State post, Services market, Postal services market
Note
summ.
Abstract
Wskazanym w niniejszym referacie zjawiskom zachodzącym na rynku usług pocztowych z reguły towarzyszą podejmowane przez publicznych operatorów pocztowych dostosowawcze działania restrukturyzacyjne. Działania te, niejednokrotnie inicjowane lub wręcz wymuszane przez sprawujące funkcje właścicielskie państwo, odnoszą się przede wszystkim do rezygnacji z orientacji produkcyjnej, charakterystycznej dla podmiotów posiadających pozycję monopolistyczną, na rzecz orientacji prorynkowej nastawionej na zaspokajanie potrzeb klientów. Istotne znaczenie należy przypisać również przekształceniom organizacyjnoprawnym i własnościowym. W wyniku liberalizacji europejscy publiczni operatorzy pocztowi zostali oddzieleni od struktur zarówno regulatora rynku, jak i operatora telekomunikacyjnego. W licznych przypadkach powołano struktury korporacyjne w podziale na podmioty odpowiedzialne za świadczenie konkretnych usług. Równie duże zmiany zachodzą w systemie zarządzania publicznymi operatorami pocztowymi. Zarządy operatorów posiadają niemal wszystkie uprawnienia zarządów przedsiębiorstw komercyjnych, mogąc decydować o ofercie usługowej, cenach usług, kierunkach inwestycji, poziomie zatrudnienia i wynagradzania, źródłach finansowania czy kapitałowemu zaangażowaniu w innych podmiotach.(fragment tekstu)

Making attempts to identify the key factors influencing the shape of the modern postal market, special attention should be paid to the following phenomena: - Sectoral regulation, including liberalization and deregulation, - Globalization, - The development of competition, - Diversification of activities of the postal public operators. Indicated in this paper the phenomena occurring in the postal market usually accompanied taken by the public postal operators adjustment of restructuring operations.(original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Sobiecki R.: Zarys gospodarki rynkowej, Oficyna Wydawnicza Euromark, Warszawa 2000.
  2. Wojciechowski H.: Rynki międzynarodowe - organizacja, struktury, Wydawnictwo Terra, Poznań 1998.
  3. Analiza i funkcjonowanie rynku, praca zbior. pod red. J. Perenca, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 1998.
  4. Wrzosek W.: Funkcjonowanie rynku, PWE, Warszawa 1994.
  5. Kortan J.: Podstawy ekonomiki i zarządzania przedsiębiorstwem, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 1997.
  6. Nowak K.: Polski rynek kapitałowy - instrumenty, uczestnicy, inwestycje, Wydawnictwo WSB, Poznań 1998.
  7. Kamerschen D.R., McKenzie R.B., Nardinelli C.: Ekonomia, Fundacja Gospodarcza NSZZ Solidarność, Gdańsk 1991.
  8. Ustawa z dnia 12 czerwca 2003 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. 2003, 130, poz. 1188).
  9. Poziom cen wybranych powszechnych usług pocztowych i ocena dostępności ekonomicznej, System okresowych raportów dotyczących rozwoju rynku usług pocztowych. Raport 1. Rządowy Program Wieloletni - Rozwój telekomunikacji i poczty w dobie społeczeństwa informacyjnego, Warszawa 2006.
  10. www.poczta-polska.pl/Uslugi/?U=Ecommerce oraz www.pdw.pl
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu