BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Donina Agita (School of Business Administration Turiba, Latvia)
Title
Tourism Clusters as a Benefit for Tourism Entrepreneurs in Latvia
Możliwości tworzenia klastrów turystycznych na Łotwie
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki, 2010, nr 14, s. 43-50, tab.
Keyword
Klastry, Turystyka
Business cluster, Tourism
Note
streszcz., summ.
Country
Łotwa
Latvia
Abstract
Turystyka jest sektorem gospodarki, w którym oczekiwana stopa wzrostu jest bardzo wysoka, niemniej jednak w czasie ostatnich 3 lat udział turystyki w PKB Łotwy zmniejsza się. Jedną z przyczyn jest brak struktur klastrowych. Celem artykułu jest analiza klastrów turystycznych na Łotwie. W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że klastry zdecydowanie częściej powstają w branżach dóbr przemysłowych niż w sektorze turystycznym.(abstrakt oryginalny)

1. Concept of clusters has developed and analyzed for different industries, like computer technologies, biomechanics. It starts to be applied also in tourism. 2. There are started cluster studies in Latvia, but so far is not done any deeper research about their internal structure and cooperation possibilities. 3. It is needed to work out methodology for research, develop main characteristics and indicators to measure them and approbate them to one of tourism clusters in Latvia, particularly, Sigulda. As main characteristics, should be analyzed, can be mentioned geographic density; cooperation network between different companies, municipality etc.; core industries within cluster and institutions operating within clusters, for example, professional associations. (fragment of text)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1644-0501
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu