BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Gotowska Małgorzata (Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy)
Title
Jakość życia, poziom jakości życia, równowaga bytu - dyskusja trwa
Quality of Life - Standard Of Living - the Balance of Being the Discussion Continues
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 2014, nr 37, t.2, s. 33-43, rys., tab., bibliogr. 18 poz.
Issue title
Gospodarka regionalna i międzynarodowa. T. 2
Keyword
Jakość życia, Poziom życia, Teoria ekonomii
Quality of life, Living standard, Economic theory
Note
streszcz., summ.
Abstract
Artykuł dotyczy zagadnienia pomiaru jakości życia ludzi. Od wielu lat trwają dyskusje na ten temat, a każdy autor ma swoją koncepcję. W opracowaniu podjęto próbę porównania różnych sposobów pomiaru jakości życia w Polsce i za granicą. Zaproponowano również własną, autorską ideę równowagi bytu, która porządkuje niektóre kontrowersyjne zagadnienia. (abstrakt oryginalny)

GThe article concerns important subject of measuring quality of life of people. Since many years now the discussion on this topic, and each author has their concept. The study attempts to compare different concepts of measuring the quality of life in Poland and abroad. Has also been proposed their own concept balance of being, which organizes some controversial problems. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Allardt E., Having, loving, being. An alternative to the Swedish model of welfare research, w: M. Nussbaum, A. Sen, The quality of life, Clarendon Press, Oxford 1993.
 2. Berbeka J., Poziom życia ludności a wzrost gospodarczy w krajach Unii Europejskiej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2006.
 3. Borys T., Knippschild R., Jakość życia w obszarze przygranicznym - wzmocnienie ponadgranicznych przepływów dla wspólnego zrównoważonego rozwoju i planowania regionalnego, Wydawnictwo AD REM, Jelenia Góra 2014.
 4. Borys T., Rogala P., Jakość życia na poziomie lokalnym - ujęcie wskaźnikowe, UNDP, Warszawa 2008.
 5. Bywalec C., Konsumpcja a rozwój gospodarczy i społeczny, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2010.
 6. Bywalec C., Rudnicki L., Konsumpcja, PWE, Warszawa 2002.
 7. Cyfert S., Hoppe G., Społeczna i ekologiczna odpowiedzialność konsumentów jako determinanta skutecznej implementacji CSR i ECSR, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" 2011, nr 8.
 8. Gotowska M., Współczesne uwarunkowania poziomu i jakości życia ludzi w Polsce, Wydawnictwo Uczelniane UTP w Bydgoszczy, Bydgoszcz 2013.
 9. Jakość życia w Polsce, GUS, Warszawa 2014.
 10. Kolipiński J., Człowiek - gospodarka - środowisko - przestrzeń, PWN, Warszawa 1978.
 11. Kryk B., Zrównoważona jakość życia a zrównoważona konsumpcja i zachowania ekologiczne konsumentów, "Handel Wewnętrzny" 2013, t. II.
 12. Kryk B., Jakość życia - odczuwać czy mierzyć, w: Poziom i jakość życia w dobie kryzysu, red. Z. Wyszkowska, M. Gotowska, Wydawnictwo UTP, 2013.
 13. Otok S., Geografia społeczna, PWN, Warszawa 1987.
 14. Owsiński J.W., Tarchalski T., Pomiar jakości życia. Uwagi na marginesie pewnego rankingu, Zeszyty Naukowe Wydziału Informatycznych Technik Zarządzania Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania "Współczesne Problemy Zarządzania" 2008, nr 8.
 15. Rogala P., Zaprojektowanie i przetestowanie systemu mierzenia jakości życia w gminach, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Jelenia Góra - Poznań 2009.
 16. Siciński A., Strzelecki J., Styl życia a jakość życia: przyczynek do problemów polityki społecznej, w: A. Siciński, Styl życia: koncepcje i propozycje, PWN, Warszawa 1976.
 17. Sienkiewicz P., Świeboda H., Modele ewaluacji jakości życia w badaniach systemowych, w: J.W. Owsiński, Z. Nahorski. T. Szapiro, Badania operacyjne i systemowe: decyzje, gospodarka, kapitał ludzki i jakość, Badania systemowe IBS PAN, Warszawa 2008.
 18. Słaby T., Jakość życia wschodzącej klasy wyższej w Polsce, SGH, Warszawa 2013.
Cited by
Show
ISSN
2080-4881
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu