BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Migdał-Najman Kamila (Uniwersytet Gdański), Najman Krzysztof (Uniwersytet Gdański)
Title
Wspomaganie oceny finansowej podmiotów rynku kapitałowego na podstawie wizualizacji symbolicznej
Assesment Supporting of Financial Standing of the Entities Capital Market Based on Symbolic Symbolicall Visualization
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu, 2010, nr 17, s. 33-41, rys.
Issue title
Przedsiębiorstwa i instytucje w warunkach kryzysu gospodarczego
Keyword
Ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa, Rynek kapitałowy, Wizualizacja danych, Eksperyment badawczy
Estimation of enterprises financial condition, Capital market, Data visualisation, Scientific experiment
Note
summ. Tekst umieszczony jest w internecie na stronie wydawcy WZiEU. Informacja umieszczona za jego zgodą.
Abstract
Otoczenie, w którym obecnie funkcjonują przedsiębiorstwa, to gwałtownie rozwijające się rynki (lokalne, krajowe, międzynarodowe) o wzrastającym stopniu ryzyka i konkurencyjności. Ta ostatnia skłania przedsiębiorstwa do podnoszenia wiarygodności swoich usług i uzyskiwania przewagi nad innymi konkurentami. Wiąże się również z bardziej efektywnym zarządzaniem, co z kolei wymusza stałe dążenie do podnoszenia zyskowności ze strony przedsiębiorstw oraz stały wzrost zindywidualizowania wymagań ze strony klientów wobec oferowanych produktów i usług. Zasady te dotyczą także inwestorów rynku finansowego - tak instytucjonalnych, jak i indywidualnych. Celem prezentowanego badania jest propozycja graficznej metody wspomagania oceny finansowej podmiotów rynku kapitałowego. Zostanie ona opisana teoretycznie, a następnie zaprezentowane zostanie badanie empiryczne z jej wykorzystaniem.(fragment tekstu)

One of the basic problems in the analysis of the multidimensional datasets is their graphical visualization. One of the solution is the application the parallel coordinates, which are pioneered and popularized by Alfred Inselberg. In this paper we illustrated this method, the most important ideas and real datasets to introduce the practicable. The results of the research were enriched by graphical presentation. It seems probable that parallel coordinates maybe the useful tool which can demonstrate information and knowledge about the complex multidimensional datasets.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Härdle W., Simar L., Applied Multivariate Statistical Analysis, TECH Method & Data Technologies 2003.
  2. Inselberg A., N-Dimensional Graphics, Part I - Lines and Hyperplanes, IBM LASC Tech. Rep. G320-2711, IBM Scientific Center, Los Angeles, CA 1981.
  3. Inselberg A., The plane with parallel coordinates, "The Visual Computer (Special issue on Computational Geometry)" 1985, vol. 1.
  4. Jajuga K., Statystyczna analiza wielowymiarowa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1993.
  5. Migdał-Najman K., Najman K., Automatyczne monitorowanie kondycji finansowej przedsiębiorstw, Zeszyty Naukowe nr 530, Ekonomiczne i organizacyjne instrumenty wspierania rozwoju lokalnego i regionalnego, t. 1: Finanse, rachunkowość, przedsiębiorczość, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2009, s. 172-181.
  6. Wegman E.J., Hyperdimensional Data Analysis Using Parallel Coordinates, "Journal of the American Statistical Association" 1990, vol. 85, 411, s. 664-675.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1509-0507
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu