BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Oleniacz Robert (AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie), Rusztowicz Lidia (AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
Title
Wpływ dużej spalarni odpadów przemysłowych i niebezpiecznych na jakość powietrza
Impact of a Large Industrial and Hazardous Waste Incinerator on Air Quality
Source
Geomatics and Environmental Engineering, 2007, nr 1/1, s. 83-92, rys., tab., bibliogr. 16 poz.
Keyword
Utylizacja odpadów, Odpady niebezpieczne, Odpady przemysłowe, Emisja zanieczyszczeń, Zanieczyszczenie powietrza, Zanieczyszczenie środowiska
Waste utilization, Hazardous wastes, Industrial waste, Pollution emission, Air pollution, Environmental pollution
Note
streszcz., summ.
Abstract
Spalanie odpadów wiąże się z nieuniknioną emisją zanieczyszczeń do atmosfery, a tym samym negatywnym oddziaływaniem na jakość powietrza. Skala tego oddziaływania jest jednak często wyolbrzymiana. W pracy przedstawiono wyniki obliczeń rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w atmosferze przeprowadzonych dla jednej z największych spalarni odpadów przemysłowych funkcjonujących w Polsce (o zdolności przerobowej 3 tony na godzinę), w której w znacznych ilościach przekształcane są termicznie odpady niebezpieczne. Wyniki te potwierdzają fakt, że spalarnia spełniająca wymogi najlepszych dostępnych technik (BAT), określone dla spalania odpadów niebezpiecznych, w małym stopniu wpływa na zanieczyszczenie powietrza. Jest to głównie efektem wysokiej skuteczności oczyszczania gazów odlotowych i występowania emisji substancji zanieczyszczających na bardzo niskim poziomie (dużo poniżej obowiązujących standardów emisyjnych).(abstrakt oryginalny)

Waste incineration causes unavoidable pollutant emissions to atmosphere and thus negative impact on air quality, but scale of the influence is often exaggerated. In the paper computation results of the atmospheric dispersion of pollutants were presented for one of the largest industrial waste incineration plant existing in Poland (incinerator capacity: 3 ton per hour) where hazardous wastes are thermal treated in significant amount. The results confirm the fact that the waste incineration plant meeting best available techniques (BAT) requirements determined for hazardous waste incineration influence on air quality to a small extent. This effect is caused mainly by high efficiency of the flue gas treatment and very low air pollutant emissions (far less then the forced emission limits). (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bojanowicz J.: Instalacja termicznego przekształcania odpadów. Eko-Problemy, nr 3, 2003, 12-13
 2. Caserini S. et al.: Air and soil dioxin levels at three sites in Italy in proximity to MSW incineration plant. Chemosphere, vol. 54, 2004, 1279-1287
 3. European Commission: Integrated Pollution Prevention and Control, Reference Document of the Best Available Techniques for Waste Incineration. JRC, IPTS, European IPPC Bureau (Seville) 2005.
 4. Im S.H. et al.: Concentration and accumulation profiles of polychlorinated dibenzo-p-dioxins and dibenzofurans in aquatic tissues, and ambient air from South Korea. Chemosphere, vol. 55, 2004, 1293-1302
 5. Krauthacker B., Herceg Romanic S., Wilken M., Milanovic Z.: PCDD/Fs in ambient air collected in Zagreb. Chemosphere, vol. 62, 2006, 1829-1837
 6. Lohmann, R., Jones, K.C.: Dioxins and furans in air and deposition: a review of levels, behaviour and processes. Sci. Total Environ., vol. 219,1998, 53-81.
 7. Mazur M., Oleniacz R.: Thermal Waste Utilization in the "Lobbe" Incineration Plant in Dąbrowa Górnicza - Environmental Pollution Problems. Proceedings of the 4-th International Symposium "Integrated Management and Processes for Waste from Industry and Human Settlements". Międzyzdroje, 8-10 May 1996. SliTPCh Szczecin, KRdL im VDI und DIN Dusseldorf, 1996,120-126.
 8. Mazur M., Oleniacz R., Januszek R.: Spalarnia odpadów Lobbe w Dąbrowie Górniczej. Aura, nr 4,1997, 30-32.
 9. Oleniacz R., Mazur M., Bogacki M.: Emisja zanieczyszczeń ze spalania odpadów niebezpiecznych w piecu obrotowym. Ekoinżynieria, nr 1 (26), 1998,16-24.
 10. Oleniacz R.: Oczyszczanie gazów odlotowych ze spalania odpadów niebezpiecznych. Półrocznik AGH Inżynieria Środowiska, t. 5, z. 2, 2000, 363-382.
 11. Oleniacz R.: Ocena oddziaływania na środowisko instalacji spalania odpadów - wybrane problemy. Materiały z II Konferencji z cyklu Instrumenty Zarządzania Ochroną Środowiska nt. "Ocena oddziaływania na środowisko na szczeblu krajowym i regionalnym", Kraków, 20-22 października 2005 r. ZKiOŚ, Wydz. GGilŚ AGH. Kraków, Wyd. AGH 2005, 327-335.
 12. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 marca 2002 r. w sprawie wymagań dotyczących prowadzenia procesu termicznego przekształcania odpadów. Dz.U. z 12.04.2002 r., Nr 37, poz. 339.
 13. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu. Dz.U. z 8.01.2003 r., Nr 1, poz. 12.
 14. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 grudnia 2005 r. w sprawie standardów emisyjnych z instalacji. Dz.U. z 29.12.2005 r., Nr 260, poz. 2181.
 15. Rusztowicz L.: Ocena wpływu na jakość powietrza spalarni odpadów niebezpiecznych i przemysłowych w Dąbrowie Górniczej. Praca magisterska wykonana pod kierunkiem dr inż. R. Oleniacz. Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska AGH, Kraków 2006 (praca niepublikowana).
 16. Wojewoda Śląski: Pozwolenie zintegrowane dla instalacji do unieszkodliwiania odpadów przemysłowych metodą termicznego ich przekształcania nr ŚR-III-6618/ DG/1/13/03. Katowice, 17 kwietnia 2003.
Cited by
Show
ISSN
2300-7095
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu