BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Brańka Patrycja (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej)
Title
Metodyczne aspekty identyfikacji procesów semiurbanizacji na obszarach wiejskich
Methodological Aspects of Recognising Semi-urbanisation Processes on Rural Areas
Source
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, nr 12 (936), s. 5-16, tab., bibliogr. 21 poz.
Cracow Review of Economics and Management
Keyword
Obszary wiejskie, Urbanizacja, Rozwój obszarów wiejskich
Rural areas, Urbanisation, Rural development
Note
streszcz., summ.
Abstract
Semiurbanizacja rozumiana jako niepełna urbanizacja obszarów wiejskich w znaczący sposób wywiera wpływ na ich rozwój. Wieloaspektowość oraz wielopłaszczyznowość procesów semiurbanizacji przesądza o pewnych trudnościach w ich identyfikowaniu oraz mierzeniu. W artykule została zarysowana istota procesów semiurbanizacji obszarów wiejskich. Skoncentrowano się na identyfikacji najistotniejszych problemów, których rozstrzygnięcie wskazuje na trafność prowadzonych analiz. Przedstawiono ponadto podejścia badawcze niektórych autorów i zaproponowano zestaw cech, które mogą stanowić podstawę badania procesów semiurbanizacji.(abstrakt oryginalny)

Semi-urbanisation understood as the incomplete urbanisation of rural areas has a significant impact on their development. The multifacted character of semi-urbanisation processes renders their recognition and estimation difficult. The article presents a framework of semi-urbanisation processes then focuses on the main dilemmas and questions that accompany them; the answers to these questions determine the accuracy of analyses. It also describes other authors' approaches to the problems of semi-urbanisation. The final part of the paper proposes a set of indices that can function as the basis for semi-urbanisation analyses.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Analiza uwarunkowań wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich na przykładzie powiatu olsztyńskiego ziemskiego z wykorzystaniem doświadczeń Portugalii [2010], red. T.M. Łaguna, I. Manuel de Jesus, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn.
 2. Bański J. [2006], Geografia polskiej wsi, PWE, Warszawa.
 3. Bański J. [2011], Wieś w badaniach geograficznych - ewolucja badań i przegląd koncepcji obszaru wiejskiego [w:] Wieś jako przedmiot badań naukowych na początku XXI wieku, red. M. Halamska, Euroreg, Wydwanictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 4. Borowiec M. [2008], Obszary wiejskie objęte semiurbanizacją w woj. małopolskim [w:] Obszary urbanizacji i semiurbanizacji wsi polskiej a możliwości ich rozwoju w ramach PROW 2007-2013, red. T. Markowski, Z. Strzelecki, Studia KPZK PAN, t. CXIX, Warszawa.
 5. Czarnecki A. [2009], Rola urbanizacji w wielofunkcyjnym rozwoju obszarów wiejskich, IRWiR PAN, Warszawa.
 6. Drobek W. [2005], Najmniejsze miasta w Polsce (1989-2003) [w:] Małe miasta a rozwój regionalny i lokalny, red. K. Heffner, Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Katowice.
 7. Grabiński T. [1992], Metody taksonometrii, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków.
 8. Halamska M. [2011], Wieś jako przedmiot badań naukowych [w:] Wieś jako przedmiot badań naukowych na początku XXI wieku, red. M. Halamska, Euroreg, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 9. Heffner K. [2008], Zmiany roli i kierunków rozwoju małych miast w strefach metropolitalnych [w:] Ośrodki lokalne w strefie oddziaływania wielkich miast, red. K. Heffner, T. Marszał, Biuletyn KPZK PAN, Warszawa.
 10. Heffner K. [2008], Problematyka związana z procesami semiurbanizacji w woj. opolskim [w:] Obszary urbanizacji i semiurbanizacji wsi polskiej a możliwości ich rozwoju w ramach PROW 2007-2013, red. T. Markowski, Z. Strzelecki, Studia KPZK PAN, t. CXIX, Warszawa.
 11. Jałowiecki B. [1966], Mierniki urbanizacji, "Studia Socjologiczne", nr 3/22.
 12. Miller M.K., Luloff A.E. [1981], Who is Rural. A Typological Approach to the Examination of Rurality, s. 4, http://files.eric.ed.gov/fulltext/ED197868.pdf.
 13. Rakowski W. [1975], Procesy urbanizacji wsi (na przykładzie województwa warszawskiego), Studia KPZK PAN, t. L, PWN, Warszawa.
 14. Rosner A. [2012], Zmiany rozkładu przestrzennego zaludnienia obszarów wiejskich. Wiejskie obszary zmniejszające zaludnienie i koncentrujące ludność wiejską, IRWiR PAN, Warszawa.
 15. Rosner A. [2001], Zróżnicowanie przestrzenne obszarów wiejskich [w:] Rozwój obszarów wiejskich w Polsce. Diagnozy, strategie, koncepcje polityki, red. I. Nurzyńska, M. Drygas, IRWiR PAN, Warszawa.
 16. Rosner A. [2008], Zróżnicowanie przestrzenne typów struktur społeczno-gospodarczych obszarów wiejskich [w:] Rozwój obszarów wiejskich po akcesji Polski do Unii Europejskiej. Wybrane zagadnienia, red. R. Jończy, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Politechnika Opolska, Wrocław-Opole.
 17. Rural-Urban Dynamics and the Millennium Development Goals [2013], Global Monitoring Report 2013, World Bank and International Monetary Fund, Washington.
 18. Salamon J. [2007], Klasyfikacja funkcjonalna obszarów wiejskich województwa świętokrzyskiego, "Inżynieria Rolnicza", nr 8(96).
 19. Stanny M. [2013], Przestrzenne zróżnicowanie rozwoju obszarów wiejskich w Polsce, IRWiR PAN, Warszawa.
 20. Staszewska S. [2012], Przekształcenia urbanistyczne osiedli wiejskich strefy podmiejskiej dużego miasta, "Barometr Regionalny", nr 4(30).
 21. Wójcik M. [2008], Obszary wiejskie objęte semiurbanizacją w woj. małopolskim [w:] Obszary urbanizacji i semiurbanizacji wsi polskiej a możliwości ich rozwoju w ramach PROW 2007-2013, red. T. Markowski, Z. Strzelecki, Studia KPZK PAN, t. CXIX, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1898-6447
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15678/ZNUEK.2014.0936.1201
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu