BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Guzik Halina (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Wydział Gospodarki i Administracji Publicznej), Strzelczyk Wojciech (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, doktorant)
Title
Zagospodarowanie turystyczne jako ekonomiczny czynnik kształtowania produktu turystycznego obszaru
Tourist Development as a Factor in the Economic Formation of Tourist Area Products
Source
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, nr 12 (936), s. 17-33, rys., bibliogr. 25 poz.
Cracow Review of Economics and Management
Keyword
Zagospodarowanie turystyczne, Produkt turystyczny, Turystyka, Marketing terytorialny
Development of tourist facilities, Tourist product, Tourism, Territorial marketing
Note
streszcz., summ.
Abstract
W artykule zwrócono szczególną uwagę na zagospodarowanie turystyczne jako jeden z istotnych elementów megaproduktu jednostki terytorialnej, który stanowi ważny czynnik ekonomiczny rozwoju produktu turystycznego obszaru/miasta. Celem artykułu jest wyjaśnienie roli zagospodarowania turystycznego w ocenie produktu turystycznego obszaru/miasta oraz ukazanie ekonomicznych aspektów gospodarowania przestrzenią turystyczną. Artykuł jest próbą przedstawienia kwestii dotyczących turystyki i produktu turystycznego obszaru w kontekście marketingu terytorialnego, który staje się szczególnie istotny w ramach podnoszenia przewagi konkurencyjnej regionu. (abstrakt oryginalny)

As a multidimensional phenomenon, tourism is an important determinant of the economic development of cities and regions. This study pays particular attention to the development of tourism, which is part of the supply side of the tourism market. It presents the economic aspects of the management of tourism space, highlighting the optimal use of assets and resources a given spatial unit has, including the substantial and constantly evolving development of tourism. The purpose of this article is to present tourism development as part of the tourism product area, constituting one component of a city's mega-product, and the presentation of the economic aspects of tourism area management. The discussion introduces the basics of a marketing approach to the development of the tourism specific reception area product, and more precisely a methodical concept for defining such a product. The article is of a mainly theoretical nature. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bosiacki S. [2010], Potencjał turystyczny Poznania jako podstawa kreowania produktów markowych, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 591, Ekonomiczne Problemy Usług, nr 53, Szczecin.
 2. Butowski L. [1993], Baza hotelowa w wielkim mieście europejskim: wielkość, rozmieszczenie przestrzenne, struktura, "Problemy Turystyki", vol. XVI, nr 3.
 3. Butowski L. [1996], Duże miasta europejskie jako obszary recepcji turystycznej, KPZK Biuletyn I.174, Warszawa.
 4. Defert P. [1988], Nouvelle réflexions sur le Taut de fonction touristique, Téoros. Revue de recherche en tourisme, 7,3, Wydawnictwo Université du Québec à Montreal.
 5. Kaczmarek J., Stasiak A., Włodarczyk B. [2005], Produkt turystyczny, PWE, Warszawa.
 6. Kompendium wiedzy o turystyce [2002], red. G. Gołembski, Wydawnictwo PWN, Warszawa-Poznań.
 7. Kornak S.A., Rapacz A. [2001], Zarządzanie turystyką i jej podmiotami w miejscowości i regionie, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław.
 8. Kotler Ph., Brower J., Makers J. [1999], Marketing for Hospitality and Tourism, Prentice Hall, Upper Saddle River.
 9. Kowalczyk A. [2000], Geografia turyzmu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
 10. Kozak M., Pyszkowski A., Szewczyk R. [2000], Słownik rozwoju regionalnego, PARR, Warszawa.
 11. Marketing terytorialny. Możliwości aplikacji i kierunki rozwoju [2005], red. H. Szulce, M. Florek, Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań.
 12. Markowski T. [1997], Miasto jako produkt - wybrane aspekty marketingu miasta [w:] Marketing terytorialny. Strategiczne wyzwania dla miast i regionów, red. T. Domański, Centrum Badań i Studiów Francuskich, Instytut Studiów Międzynarodowych, Uniwersytet Łódzki, Łódź.
 13. Myrdal G. [1959], Economic Theory and Under-developed Regions, Gerald Duckworth: London.
 14. Niezgoda A. [2006], Obszar recepcji turystycznej w warunkach rozwoju zrównoważonego, Prace Habilitacyjne, nr 24, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań.
 15. Ocena i wycena krajobrazu. Wybrane problemy rynkowej oceny i wyceny krajobrazu wiejskiego, miejskiego i stref przejściowych [2007], red. T. Bajerowski, Educaterra, Olsztyn.
 16. Regionalne aspekty rozwoju turystyki [1999], red. G. Gołembski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 17. Rogalewski O. [1994], Zagospodarowanie turystyczne, Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa.
 18. Schwichtenberg A. [2006], Gospodarka turystyczna polskiego wybrzeża, Monografia Wydziału Ekonomii i Zarządzania, nr 121, Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, Koszalin.
 19. Stiglitz J.E. [2004], Ekonomia sektora publicznego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 20. Szromnik A. [1997], Marketing turystyczny - geneza, rynki docelowe i podmioty oddziaływania [w:] Marketing terytorialny. Strategiczne wyzwania dla miast i regionów, red. T. Domański, Centrum Badań i Studiów Francuskich, Instytut Studiów Międzynarodowych, Uniwersytet Łódzki, Łódź.
 21. Szromnik A. [2002], Marketing miast i regionów (marketing regionalny) - geneza, cechy i cele [w:] Marketing w rozwoju regionu, red. J. Karwowski, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin.
 22. Turystyka [2007], red. W. Kurek, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 23. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Dz.U. 2003, nr 80, poz. 717, ze zm.
 24. Wańkowicz W. [2010], Planowanie przestrzeni o wysokich walorach krajobrazowych, Problemy ekonomiczne, Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego, nr 14, Komisja Krajobrazu Kulturowego, PTG, Sosnowiec.
 25. Wołek M. [2010], Marketing miasta poprzez sektor przedsiębiorczości. Cechy atrakcyjności inwestycyjnej miasta Tczew, www.tczew.pl/pdf/tczew_prez_MW_6_10_2010.ppt (dostęp: 1.12.2013).
Cited by
Show
ISSN
1898-6447
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15678/ZNUEK.2014.0936.1202
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu