BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Musiał-Malago' Monika (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej)
Title
Procesy suburbanizacji obszarów podmiejskich Krakowa
Suburbanisation Processes of Cracow's Suburban Areas
Source
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, nr 12 (936), s. 63-77, rys., tab., bibliogr. 15 poz.
Cracow Review of Economics and Management
Keyword
Strefy podmiejskie, Urbanizacja, Migracja ludności
Suburban areas, Urbanisation, Population migration
Note
streszcz., summ.
Country
Kraków
Cracow
Abstract
Procesy suburbanizacji wokół polskich miast zachodzą w sposób coraz bardziej intensywny. Skala tego zjawiska niesie ze sobą wiele negatywnych skutków. Przedmiotem analizy są przemiany, jakie dokonują się w wyniku procesu suburbanizacji w strefie podmiejskiej Krakowa w latach 2003-2012. W celu zbadania skali tego procesu dokonano analizy między innymi zmian liczby ludności, wielkości i kierunków migracji, wielkości powierzchni gruntów rolnych wyłączonych z produkcji rolnej z uwzględnieniem celu wyłączenia. (abstrakt oryginalny)

The processes of suburbanisation are taking place more and more intensively around Polish cities. The dynamics and range of this phenomenon carry a number of negative consequences. The aim of this paper is to present the changes that took place in the suburban areas of the city of Cracow as a result of suburbanisation in the years 2003-2012. To determine the extent of this process, the following were analysed: changes in the population, the size and directions of migrations, and the amount of agricultural land not used for farming with regard to the aim of exclusion. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bański J. [2002], Strefa podmiejska - już nie miasto, jeszcze nie wieś, "Czasopismo Techniczne", www.igipz.pan.pl/en/zpz/banski/PDF/26_Banski_strefa_podmiejska.pdf.
 2. Brzeziński C. [2011], Suburbanizacja przestrzenna i ekonomiczna terenów podmiejskich Łodzi na przykładzie gmin powiatu zgierskiego [w:] Procesy suburbanizacji w wybranych miastach Polski, red. J. Słodczyk, Studia Miejskie, Opole, t. 3.
 3. Dziewoński K. [1985], Strefa podmiejska - próba ujęcia teoretycznego, "Przegląd Geograficzny" nr 59, 1-2, IGiPZ PAN, PWN, Warszawa.
 4. Heffner K. [2011], Semiurbanizacja a suburbanizacja. Ewolucja procesów w aglomeracji opolskiej [w:] Procesy suburbanizacji w wybranych miastach Polski, red. J. Słodczyk, Studia Miejskie, Opole, t. 3.
 5. Informacje o mieszkalnictwie. Wyniki monitoringu za 2012 rok [2013], Instytut Rozwoju Miast, Kraków, http://www.mir.gov.pl/Budownictwo/Mieszkalnictwo/Gospodarka_mieszkaniowa_i_ komunalna/Informacje_o_mieszkalnictwie/Documents/20140123_monitoring__mieszkaniowy_2012.pdf.
 6. Jurek J. [1991], Zmiany struktury społeczno-ekonomicznej wsi w strefie podmiejskiej Poznania, Seria Geografia, nr 52, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.
 7. Koter M. [1985], Kształtowanie się strefy podmiejskiej w świetle badań historyczno-geograficznych, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Geographica, nr 5, Łódź.
 8. Lisowski A., Grochowski M. [2009], Procesy suburbanizacji. Uwarunkowania, formy i konsekwencje [w:] Ekspertyzy do koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju 2008-2033, www.mir.gov.pl/rozwoj_regionalny/polityka_przestrzenna/kpzk/ekspertyzy/strony/default.aspx.
 9. Liszewski S. [1987], Strefa podmiejska - próba ujęcia teoretycznego, "Przegląd Geograficzny", nr 59, 1-2, IGiPZ PAN, PWN.
 10. Nowak M., Skotarczyk T. [2010], Zarządzanie miastem - studium ekonomiczne i organizacyjne, CeDeWu Sp. z o.o., Warszawa.
 11. Plan zagospodarowania przestrzennego województwa małopolskiego [2003], Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Kraków, t. II.
 12. Więcław-Michniewska J. [2006], Krakowskie suburbia i ich społeczność, IGiGP Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 13. Wójciak E. [2013], Grunty w strefie podmiejskiej, powiat krakowski i wielicki, Instytut Analiz Monitor Rynku Nieruchomości, Kraków, www.mrn.pl.
 14. Zborowski A. [2002], Współczesne procesy urbanizacyjne w Małopolsce [w:] Przemiany bazy ekonomicznej i struktury przestrzennej miast, red. J. Słodczyk, Uniwersytet Opolski, Opole.
 15. Zborowski A., Raźniak P. [2013], Suburbanizacja rezydencjonalna w Polsce - ocena procesu. Studia miejskie, Opole.
Cited by
Show
ISSN
1898-6447
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15678/ZNUEK.2014.0936.1205
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu