BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Serafin Piotr (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej)
Title
Waloryzacja przestrzeni publicznych miasta. Studium przypadku Wieliczki
The Valorisation of a City's Public Spaces - A Case Study of Wieliczka
Source
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, nr 12 (936), s. 95-111, rys., bibliogr. 11 poz.
Cracow Review of Economics and Management
Keyword
Planowanie przestrzenne, Polityka przestrzenna, Przestrzenne zagospodarowanie miasta, Zagospodarowanie przestrzenne, Przestrzeń publiczna
Spatial planning, Spatial policy, Town spatial development, Spatial development, Public space
Note
streszcz., summ.
Country
Wieliczka
Abstract
W artykule poddano analizie użytkowanie wybranych typów małomiasteczkowej przestrzeni publicznej - rynku, otoczenia muzeów (kopalni), parków, przestrzeni sakralnej, przestrzeni rekreacyjnej. Celem badań było oszacowanie wartości m.in. estetycznej, historycznej, emocjonalnej, rynkowej wyróżnionych przestrzeni oraz identyfikacja konfliktów przestrzennych zachodzących w ich otoczeniu na terenie jednego z bardziej rozpoznawalnych małych miast kraju - Wieliczki. W badaniach potwierdzona została mała wyrazistość badanych przestrzeni publicznych (z wyjątkiem Kopalni "Wieliczka"), które mogłyby nadawać tożsamości miastu i służyć powstawaniu więzi społeczności lokalnej. (abstrakt oryginalny)

This article analyses the use of selected types of local public space - a market, museum areas (mines), parks, sacred spaces, and recreational spaces. The aim of the study was to estimate the value of aesthetic, historical, emotional, and highlighted market space and to identify spatial conflicts taking place in this environment, in one of Poland's more well-known small cities - Wieliczka. This research confirms the lack of renown that small public spaces beyond the well-known mine have. Such spaces could give the city identity and serve to establish local community ties. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Czornik M., Twardzik M., Gibas P., Polko A. [2012], Ocena gospodarowania zasobami przestrzennymi [w:] Gospodarowanie przestrzennymi zasobami miasta w świecie ponowoczesnym, red. M. Czornik, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katowice.
 2. Lorens P. [2010], Główne typy i rodzaje współczesnych przestrzeni publicznych [w:] Problemy kształtowania przestrzeni publicznych, red. P. Lorens, J. Martyniuk-Pęczek, Urbanista, Gdańsk.
 3. Markowski T. [2010], Przestrzeń publiczna i jej zawłaszczanie w świetle teorii efektów zewnętrznych - wskazania i kierunki budowania systemu interwencji ze strony władz publicznych [w:] Wyzwania regionalnego i przestrzennego rozwoju Polski na początku XXI wieku, red. A. Harańczyk, T. Kudłacz, Księga jubileuszowa dedykowana Prof. Z. Szymli, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków.
 4. Pancewicz Ł. [2010], Prywatyzacja przestrzeni publicznych [w:] Problemy kształtowania przestrzeni publicznych, red. P. Lorens, J. Martyniuk-Pęczek, Urbanista, Gdańsk.
 5. Percepcja i waloryzacja środowiska naturalnego i antropogenicznego [1992], red. B. Jałowiecki, H. Libura, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 6. Problemy kształtowania przestrzeni publicznych [2010], red. P. Lorens, J. Martyniuk-Pęczek, Wyd. Urbanista, Gdańsk.
 7. Program rewitalizacji dla miasta Wieliczka na lata 2007-2015 [2014], http://img.iap.pl/s/498/206843/Dokumenty/Program_Rewitalizacji2007-2015.pdf (dostęp: 2.02.2014).
 8. Radwańska M. [2007], Percepcja przestrzeni miejskiej - przykład miasta Torunia [w:] Percepcja współczesnej przestrzeni miejskiej, red. M. Madurowicz, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych UW, Warszawa.
 9. Rydz E., Szymańska W. [2007], Waloryzacja przestrzeni miejskiej pod względem atrakcyjności mieszkaniowej i poczucia bezpieczeństwa średnich miast Pomorza [w:] Percepcja współczesnej przestrzeni miejskiej, red. M. Madurowicz, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych UW, Warszawa.
 10. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Wieliczka [2008], Biuro Rozwoju Krakowa SA, Kraków.
 11. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Dz.U. z 2003 r. nr 80, poz. 717.
Cited by
Show
ISSN
1898-6447
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15678/ZNUEK.2014.0936.1207
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu