BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Michałowska Maria (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach), Pogan Bożena (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Title
E-cło w gospodarce opartej na wiedzy
E-Customs in the Knowledge Economy
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 58, s. 689-696, bibliogr. 9 poz., rys.
Issue title
E-gospodarka w Polsce. Stan obecny i perspektywy rozwoju. Część II
Keyword
Gospodarka oparta na wiedzy (GOW), Informatyzacja
Knowledge-based economy, Informatization
Note
summ.
Abstract
W warunkach dokonujących się współcześnie przemian natury gospodarczej, społecznej oraz technologicznej wzrasta zapotrzebowanie na badania naukowe umożliwiające tworzenie nowej gospodarki, określanej mianem gospodarki opartej na wiedzy. Jej rozwój w dużej mierze zdeterminowany jest wykorzystaniem informacji i wiedzy oraz różnorodnych technik informacyjno-komunikacyjnych (Information Communication Technology - ICT). W gospodarce opartej na wiedzy stawia się na powszechność oraz dostępność oprogramowania dla różnych podmiotów, a źródłem przewagi konkurencyjnej stają się zasoby informacyjne, czyli w zasadzie umiejętności ich zbierania, selekcjonowania, przetwarzania i wykorzystywania. Ewolucja myślenia w kierunku gospodarki opartej na wiedzy widoczna jest w działalności służb celnych, które za jedno z najważniejszych zadań przyjęły informatyzację systemów celnych oraz tworzenie elektronicznych usług na rzecz przedsiębiorców. Celem opracowania jest przedstawienie wyników rozpoznań badawczych dotyczących przeobrażeń, jakie dokonane zostały w polskim systemie celnym w zakresie przebudowy systemów informatycznych.(fragment tekstu)

The authors of this article pay their particular attention to the use of Information Communication Technologies by the Polish Customs Service. Poland's accession to the European Union had a great influence on the speed of implementation of proceedings, that had simplified customs inspections, improved the efficiency of customs control and enhanced the competitiveness of economic subjects, which are leading international trade exchange.(author's abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. W. Czyżowicz: Celnictwo w gospodarce elektronicznej, "MPCiP", 2007, nr 5, s. 169
  2. G. Mosiej: Mocne i słabe strony administracji celnej Polski, "MPCiP" 2008, nr 5, s. 154
  3. M. Lux: Prawo celne Unii Europejskiej - Podręcznik dla praktyków z przykładami i pożytecznymi wskazówkami, Wydawnictwo BW, Szczecin 2004, s. 604
  4. Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 22.11.2007 r. o podjęciu przez Komisję Europejską decyzji zatwierdzającej Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013
  5. Komunikat Dyrektora Izby Celnej w Katowicach z dnia 01.02.2010 r
  6. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013, s. 131, Warszawa, 30 grudnia 2009
  7. Ministerstwo Finansów: Służba Celna, 5 rocznica członkostwa Polski w Unii Europejskiej, "Wiadomości Celne", 2009, nr 5 i 6, s. 6
  8. Zespół do spraw modyfikacji strategii, Strategia działania polskiej administracji celnej 2004+, dokument 5.1 z dnia 18.04.2002 r
  9. Zespół ds. Strategii przygotowania Strategii Służby Celnej: Strategia Działania Służby Celnej 2007+, s. 6-7
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu