BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kłos Lidia (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Regionalne zróżnicowanie poziomu życia w Polsce na podstawie badań CBOS
Regional Differences in the Life Conditions in Poland by the PORC (CBOS)
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 2014, nr 37, t.2, s. 255-266, rys., tab., bibliogr. 7 poz.
Issue title
Gospodarka regionalna i międzynarodowa. T. 2
Keyword
Jakość życia, Poziom życia, Warunki życia ludności, Zróżnicowanie przestrzenne, Zróżnicowanie regionalne
Quality of life, Living standard, People's living conditions, Spatial differentiation, Regional diversity
Note
streszcz., summ.
Abstract
Czy w Polsce nadal istnieje przekonanie, że poziom życia w różnych regionach jest znacznie lepszy lub zdecydowanie gorszy? Na to pytanie autorka artykułu stara się odpowiedzieć na podstawie wyników badań przeprowadzonych przez Centrum Badania Opinii Społecznej (CBOS) w grudniu 2013 roku. Punktem odniesienia są analogiczne badania CBOS z 1996 roku. Wówczas ponad dwie trzecie badanych (71%) uznało, że w niektórych regionach Polski żyje się gorzej niż w innych. Czy wydarzenia ostatnich siedemnastu lat, np. wstąpienie do UE, wpłynęły na obecne odczucia badanych, czy też pozostały one bez zmian? Na to i inne pytania starano się odpowiedzieć w niniejszym artykule. (abstrakt oryginalny)

Does there exist a conviction that it is still better to live in some regions of Poland while in others living conditions are worse? This question is explored by the author of this article on the basis of a research conducted by the Public Opinion Research Centre (CBOS) in December 2013. The point of reference is an analogous study also conducted by CBOS in 1996, where more than two-thirds of respondents (71%) considered life conditions in some regions of Poland worse than in others. Did the developments that took place in the last seventeen years as for instance Poland's accession to the European Union have an impact on the judgments of respondents in this respect or is the situation rather unchanged. This article is an attempt to answer these and other questions. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Badania CBOS Polska regionalna, CBOS, Warszawa 2014.
  2. Flanagan J.C., Measurment of quality of life: current state of the art, "Archives of Physical Medicine and Rehabilitation" 1982, nr 63.
  3. Komunikat CBOS Moja miejscowość, region, kraj. Stosunek do miejsca zamieszkania, CBOS, Warszawa 1997.
  4. Luszniewicz A., Statystyka poziomu życia ludności, PWN, Warszawa 1972.
  5. Markowski T., Lokalna polityka kształtowania warunków bytowych w świetle teorii efektów zewnętrznych, "Acta Universitatis Lodziensis", Łódź 1987.
  6. Rapley M., Quality of Life Research - a critical introduction, SAGE Publications Ltd, London-Thousand Oaks-Dehli 2003.
  7. Śmiłowska T., Statystyczna analiza poziomu życia ludności Polski w ujęciu przestrzennym, Studia i prace ZBSE GUS i PAN, z. 247, Warszawa 1997.
Cited by
Show
ISSN
2080-4881
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu