BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Michalska Alicja
Title
Rynek pracy i system edukacyjny. Zarys problematyki
Labour Market and Educational System. An Outline of the Key Issues
Source
Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace / Szkoła Główna Handlowa, 2014, nr 3, s. 159-176, wykr., tab.
Keyword
Młodzież NEET, System edukacji, Bezrobocie ludzi młodych, Migracja zarobkowa, Rynek pracy
NEET youth (Neither in employment nor in education and training), Educational system, Youth unemployment, Economic migration, Labour market
Note
streszcz., summ.
Abstract
Autorka niniejszej pracy stawia tezę, że absolwenci są grupą defaworyzowaną na rynku pracy, i jednocześnie za cel przyjmuje znalezienie odpowiedzi na pytanie o działania, jakie podejmuje państwo, by zmniejszyć bezrobocie wśród młodzieży. Ponadto sprawdza, w jakim stopniu istniejący system edukacyjny odpowiada na zapotrzebowanie szybko zmieniającego się rynku pracy. Analizie zostały poddane zarówno wskaźniki rynkowe dostarczane przez polskie oraz unijne urzędy statystyczne, jak i dokumenty prezentujące strategie rządowe czy europejskie programy na rzecz wsparcia młodych ludzi na rynku pracy. (fragment tekstu)

In Poland and other European Union member states, young people are disfavoured by employers in the labour market. This applies to the forms of employment (flexible and fixed -term contracts) and its financial conditions. In 2013, the unemployment rate among economically active population under the age of 25 in the EU was 23.1%, while in Poland it amounted to 27%. The problems of the young people in the labour market include the mismatch of skills sought by employers and the ones mastered by potential employees, the limited number of new jobs, as well as the discriminatory practices of employers towards young people. Young people classified as NEET (not in employment, education, training) generate considerable social costs. In 2010, 16.5 % of individuals in the 18-24 group and 19.7 % in the 25 29 group in the EU were classified as NEETs. The EU supported the member states' governments actions regarding young people via the Lisbon Strategy and the Europe 2020 Strategy. The EU also proposed a new model for flexible management of the labour market (the so-called flexicurity) to improve the efficiency of labour markets and to ensure more jobs while fostering social security of workers. In Poland, the Ministry of Labour and Social Policy implemented the government policy as well as the recommendations of the European Commission through the "Youth in the labour market" programme. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Pierwsze kroki na rynku pracy, raport frmy Deloitte, 2013, http://www.deloitte.com/pl/rynekpracy[dostęp 5.03.2014].
 2. Barro R. J., Makroekonomia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997, s. 276.
 3. Eurostat, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Unemployment_statistics[dostęp 4.03.2014].
 4. Unemployment Statistics (2013). Youth unemployment figures, Eurostat, s. 2010-2012.
 5. Pańkow M., Młodzi na rynku pracy, raport Instytutu Spraw Obywatelskich oraz Fundacji PZU, Warszawa 2012, s. 14-15.
 6. Bilans Kapitału Ludzkiego 2013. Młodość czy doświadczenie. Kapitał ludzki w Polsce, 2013, http://bkl.parp.gov.pl/system/$les/Downloads/20121128143313/BKL_Raport_2013_int_m.pdf?1364281897 [dostęp 5.03.2014].
 7. Monitoring rynku pracy. Kwartalna informacja o aktywności ekonomicznej ludności (2013), GUS, s. 9, http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/PW_kwartalna_inf_o_rynku_pracy_I_kw_2013.pdf[dostęp 2.03.2014].
 8. Arak P., Wejście młodych ludzi na rynek pracy. Oczekiwania i możliwości realizacji, "Polityka Społeczna" 2013, nr 10, s. 5-11.
 9. Młodzi na rynku pracy. Działania na rzecz zmniejszenia bezrobocia młodzieży, program Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa 2012, http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/art,5543,5779,program-mlodzi-na-rynku-pracy.html [dostęp 2.03.2014].
 10. Lipka A., Indywidualne koszty bezrobocia. Próba klasyfikacji, "Polityka Społeczna" 1992, nr 3.
 11. Kotlorz D., Bezrobocie, w: Polityka społeczna. Wybrane zagadnienia, red. L. Frąckiewicz, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 1994, s. 102.
 12. Boni M., Młodzi 2011, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Warszawa 2011, s. 133-134.
 13. Kozek W., Rynek pracy. Perspektywa instytucjonalna, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2013, s. 201-202.
 14. Diagnoza zapotrzebowania na kwalifikacje i kompetencje absolwentów szkół wyższych Mazowsza wchodzących na rynek pracy. Raport z badania, Warszawa 2012, s. 52, http://www.akademickiemazowsze2030.pl/data/.le/222.pdf [dostęp 20.03.2014].
 15. Employment Outlook 2013, OECD, www.oecd.org/els/emp/oecdemploymentoutlook.htm [dostęp 4.04.2014].
 16. Gardawski J., Gilejko L., Siewierski J., Towalski R., Socjologia gospodarki, Difin, Warszawa 2006, s. 105.
 17. Rynek pracy w Polsce w początkach XXI wieku. Wybrane zagadnienia, red. U. Klonowska, Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, Warszawa 2012, s. 13.
 18. Accession Monitoring Report, May 2004-September 2008, Home Office, UK Border Agency 2008, s. 10-11, http://webarchive.nationalarchives.gov.uk /20100422120657/http://www.ukba.homeoffice.gov.uk/sitecontent/documents/aboutus/reports/accession_monitoring_report/report17/may04sept08.pdf ?view=Binary [dostęp 5.03.2014].
 19. Szaban J. M., Rynek pracy w Polsce i w Unii Europejskiej, Difin, Warszawa 2013, s. 61-62.
 20. Arczewska M., Uwarunkowania i możliwości wprowadzenia w Polsce polityki flexicurity jako koncepcji poszukiwania równowagi między elastycznością rynku pracy, a bezpieczeństwem socjalnym osób zatrudnionych i bezrobotnych, w: Elastyczne formy pracy. Szanse i zagrożenia, red. C. Sadowska -Snarska, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku, Białystok 2008, s. 76-78.
 21. Wspólne zasady wdrażania modelu flexicurity, komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno -Społecznego i Komitetu Regionów, http://www.mpips.gov.pl/user#les/File/$exi_komunikat_ue.pdf [dostęp 4.03.2014].
 22. Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Komitetu Ekonomiczno -Społecznego oraz Komitetu Regionów z dnia 20 grudnia 2011 r. Inicjatywa "Szanse dla młodzieży", http://europa.eu/legislation_summaries/employment_and_social_policy/community_employment_policies/em0054_pl.htm [dostęp 4.04.2014].
 23. Narodowy plan rozwoju 2007-2013, http://www.funduszestrukturalne.gov.pl/informator/npr2/ [dostęp 4.04.2014].
 24. Strategia rozwoju kapitału ludzkiego 2020, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, http://www.mpips.gov.pl/praca/strategie-i-dokumenty-programowe/strategia-rozwoju-kapitalu-ludzkiego-srkl---pro-jekt-z-31072012-r/ [dostęp 20.03.2014].
 25. Komunikat z konferencji ministrów z krajów UE odpowiedzialnych za edukację, 28-29.04.2009, The Bologna Process 2020 - the European Higher Education Area in the New Decade, http://www.ehea.info/Uploads/Declarations/Leuven_Louvain-la-Neuve_Communiqu%C3 %A9_April_2009.pdf [dostęp 4.04.2014].
 26. Umowa partnerska. Prognozowanie nowej perspektywy finansowej 2014-2020, 21 maja 2014, http://www.mir.gov.pl/aktualnosci/fundusze_europejskie/Documents/Umowa_Partnerstwa_21_05_2014.pdf [dostęp 8.09.2014].
Cited by
Show
ISSN
2082-0976
Language
pol
URI / DOI
https://doi.org/10.33119/KKESSiP.2014.3.9
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu