BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Marincowa Maria (Vysoka Škola medzinarodneho podnikania. ISM, Slovakia, Prešov), Dawidziuk Radosław (Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie)
Title
Vymedzenie socialneho manažmentu v socialnej praci
Definicje społecznego zarządzania w działalności społecznej -- Definitions of Social Management in Social Work
Source
Rocznik Naukowy Wydziału Zarządzania w Ciechanowie, 2014, t. 8, nr 1-4, s. 143-152, rys., schem., tab., bibliogr. 14 poz.
Research Yearbook Faculty of Management in Ciechanów
Keyword
Zarządzanie, Działalność społeczna, Ład społeczny, Nauki społeczne, Przywództwo
Management, Social activity, Social order, Social sciences, Leadership
Note
streszcz., summ.
Abstract
Niniejsza praca jest ukierunkowana na problematykę społecznego zarządzania w kontekście wyjaśnienia jego miejsca w systemie działalności społecznej. Społeczne zarządzanie jest rozwijającą się brzegową nauką o charakterze społeczno-ekonomicznym z elementami społecznej solidarności. Jest to próba określenia wyzwań współczesnych czasów i dostarczenia modelowych sytuacji dla kompleksowych rozwiązań zarządczych w sferze społecznej. (abstrakt oryginalny)

This work is focused on the issues of social management in the context of clarifying its place in the social work. Social management is a developing marginal science of socio-economic character with solidarity elements. It tries to capture the requirements of modern times and provides modelling situations of complex management solution in the social sphere. (original abstract) * * * Tato praca je zamerana na problematiku socialneho manažmentu v kontexte objasňovania jeho miesta v systeme socialnej prace. Socialny manažment je rozvijajucou sa hraničnou vedou spoločensko-ekonomickeho charakteru so solidarnymi prvkami. Snaži sa vystihnuť požiadavky modernej doby a poskytuje modelowe situacie riešenia komplexneho riadenia v socialnej sfere. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bernhart J. et al.: Innovazioni nel management sociale. Milano : Franco Angeli, 2006.
 2. Dyllick T., Managementder Umweltbeziehungen. Offentliche Auseinaandersetzungen als Herausforderung. Wiesbaden : Gabler, 1990.
 3. Filo L. a kol.: Sam sebe manažerom. City University, 1991.
 4. Freeman R.E. Strategic Management: A Stakeholder Aprroch. Boston: Pitman, 1984.
 5. Ovsenik M. Social management in Slovenia - transitional problems, or towards a new social work theory? Drustvena istrazivanja: Journal for General Social Issues, 2000, Vol. 9 No.1(45).
 6. Reber A.S. The Penguin Dictionary of Psychology. London: Pengium Books, 1985.
 7. Rottger U. Issues Management - Mode, Mythos oder Managemeentfunkion? Begriffsklarungen und Forschungsfragen - eine Einleitung, in: Rottger U. (Hrsg.): Issues Management. Theoretische Konzepte und praktische Umsetzung. Eine Bestandsaufnahme, Wiesbaden: Westdeutscher Verlag, 2003.
 8. Sedlak M. Manažment. Bratislava: Elita, 1998.
 9. Stogdill R.M.: Personal Factors Associated with Leadership: A Survey of the Literature, Journal of Psychology, Vol 25, 1948. In : Gibb, C.A. (Ed.):Leaddership. Harmondesworth, Middelesex, Penguin Books, 1969.
 10. Strieženec Š. Slovnik socialneho pracovnika. Trnava. AD, 1996.
 11. Strieženec Š. Uvod do socialnej prace. Trnava: AD, 1999.
 12. Šulik I., Hybska E., Vhodnym typom liderstva možno čeliť ťažkym časom. Bratislava, Amrophever Slovakia, 2008.
 13. Višńovsky J.: Manažment ľudskych zdrojov, Nitra: Vydavateľstvo SPU, 2003.
 14. Teuscher P., Staheli M., Furrer B., Bestimmung relevanter social Themen - Diskussionpapier zum Sozialmanagement, Winterthur: Institut fur Nachhaltige Entwicklung, 2006.
Cited by
Show
ISSN
1897-4716
Language
slo
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu