BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Stolarczyk Paulina (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Title
Osoby niepełnosprawne na rynku pracy
Disabled Persons on Labour Market
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 2014, nr 37, t.2, s. 335-346, rys., tab., bibliogr. 14 poz.
Issue title
Gospodarka regionalna i międzynarodowa. T. 2
Keyword
Osoby niepełnosprawne, Rynek pracy, Zatrudnienie niepełnosprawnych, Aktywność zawodowa ludności, Integracja społeczna
Disabled people, Labour market, Disabilities employment activity, Activity rate of population, Social integration
Note
streszcz., summ.
Abstract
W artykule przedstawiono sytuację osób niepełnosprawnych na rynku pracy. Społeczność ta jest bardziej narażona na wykluczenie zawodowe i społeczne w związku z posiadanymi dysfunkcjami. Na początku omówiono istotę niepełnosprawności oraz bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy. Następnie scharakteryzowano społeczeństwo niepełnosprawne kraju. W dalszej części dokonano analizy rynku pracy osób niepełnosprawnych i porównano osoby niepełnosprawne z pozostałą ludnością. Do omówienia zagadnienia wykorzystano dane z Głównego Urzędu Statystycznego oraz opracowania i statystyki Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Charakterystyka rynku pracy niepełnosprawnych ma na celu przedstawienie społeczeństwa niepełnosprawnego jako bezrobotnych w szczególnej sytuacji. Problemy zdrowotne powodują dużą bierność zawodową wśród osób z dysfunkcjami. (abstrakt oryginalny)

Author of this paper presents situation of disabled persons on the labour market. This group is more exposed to occupational and social exclusion due to their disfunctions. At the beginning of the paper, the essence of disability and groups of unemployed of special situation on the labour market has been presented. This part of the paper is followed by the characteristics of disabled in Poland were conducted. Next, the analysis of labour market for disabled persons and comparison of disabled to general population. In order to analyse this problem, author used the Central Statistics Office data, as well as the statistics and analyses provided by Ministry of Labour and Social Policy. The aim of the analysis is to present the disabled persons as unemployed functioning in special conditions. Health problems result in significant occupational passivity. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Analiza sytuacji osób niepełnosprawnych w Polsce i w Unii Europejskiej. Raport przygotowany w ramach projektu Zatrudnienie osób niepełnosprawnych - perspektywy wzrostu, red. E. Kryńska, IPiSS, Warszawa 2013.
 2. Dorośli z niepełnosprawnością intelektualną w labiryntach codzienności. Analiza badań - krytyka podejść - propozycje rozwiązań, red. B. Cytowska, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2011.
 3. Instytucjonalne zdrowotne i społeczne determinanty niepełnosprawności, red. S. Golinowska, IPiSS, Warszawa 2012.
 4. Informacja Rządu Rzeczypospolitej Polskiej o działaniach podejmowanych w 2012 roku na rzecz realizacji postanowień uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 sierpnia 1997 r. Karta Praw Osób Niepełnosprawnych, Warszawa 2013.
 5. Jakość życia osób niepełnosprawnych i nieprzystosowanych społecznie, red. Z. Palak, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2006.
 6. Krawczyk-Pasławska E., Niepełnosprawność bariery i szanse, Fundacja Bariera, Kraków 2010.
 7. Polska droga do Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych ONZ, red. A.M. Waszkielewicz, Fundacja Rozwoju Regionalnego, Kraków 2008.
 8. Raport z wyników Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011, GUS, Warszawa 2012.
 9. Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z 27 sierpnia 1997 r., DzU 2011 nr 127, poz. 721 z późn. zm.
 10. Ustawa o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw z dnia 14 marca 2014 r., DzU 2014 nr 99, poz. 598.
 11. Żbikowski J., Dąbrowski D., Kuźmicki M., Problemy aktywności zawodowej osób z niepełnosprawnością zamieszkałych na obszarach wiejskich, Wydawnictwo PSW, Biała Podlaska 2012.
 12. www.niepelnosprawni.gov.pl.
 13. www.gus.pl.
 14. http://psz.praca.gov.pl.
Cited by
Show
ISSN
2080-4881
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu