BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kańduła Sławomira (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Title
Dochody podatkowe miast w warunkach kryzysu gospodarczego. Wybrane zagadnienia
Tax Incomes of Cities in Times of Economic Crisis. Selected Issues
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu, 2010, nr 17, s. 169-185, rys., tab.
Issue title
Przedsiębiorstwa i instytucje w warunkach kryzysu gospodarczego
Keyword
Dochód podatkowy, Podatki, Miasto na prawach powiatu, Kryzys gospodarczy
Tax revenue, Taxes, City with county rights, Economic crisis
Note
summ. Tekst umieszczony jest w internecie na stronie wydawcy WZiEU. Informacja umieszczona za jego zgodą.
Abstract
Celem opracowania jest próba oceny udziałów w podatkach państwowych jako źródła dochodów miast na prawach powiatu w warunkach kryzysu gospodarczego z punktu widzenia pożądanych cech dochodów tych miast. Rozważania teoretyczne wzbogacone są ilustracją empiryczną dotyczącą wysokości dochodów z rozpatrywanego tytułu w budżetach miast na prawach powiatu. Zgromadzone dane dotyczą zarówno łącznych dochodów tych miast, jak i wybranych miast położonych na zachodzie Polski: Szczecina oraz Poznania. Badany okres obejmuje lata 2003-2009 (pierwsze półrocze). Ze względu na zainteresowania autorki rozważania prowadzone będą z perspektywy dużych miast, jednak wnioski mogą być odnoszone także do jednostek samorządowych innego typu.(fragment tekstu)

The study attempts at evaluating the share in the state taxes as a source of income for independent cities in the times of economic crises, from the perspective of desirable characteristics of these cities' incomes. What results from the analysis is that the income from the share in the state taxes is characterised by neither stability nor certainty. It is flexible and consequently - it decreases in the times of economic downturn. This is proved by numerical data concerning the total income of independent cities and the incomes of the cities of Szczecin and Poznań in 2003-2009 (the first 6 months).(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Denek E., Funkcje dochodów budżetowych jednostek samorządu terytorialnego jako kryterium oceny systemu dochodów, w: Finanse 2009 - teoria i praktyka. Finanse publiczne II, red. B. Filipiak, B. Walczak, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 547, Szczecin 2009, s.51.
  2. Gospodarka budżetowa jednostek samorządu terytorialnego, red. W. Miemiec, Oficyna Wydawnicza Unimex, Wrocław 2006.
  3. Kańduła S., Dochody samorządu gminnego w świetle reformy z 2004 roku, w: Aktualne problemy finansów lokalnych i regionalnych w Polsce i innych krajach, red. E. Chojna-Duch, Uniwersytet Warszawski, Centrum Studiów Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego, Warszawa 2006.
  4. Kańduła S., Samodzielność finansowa samorządu gminnego w Polsce po 1993 roku, Wyd. AE w Poznaniu, Poznań 2003.
  5. Mały rocznik statystyczny Polski 2009, GUS, Warszawa 2009.
  6. Misiąg W., Budżetowe skutki kryzysu światowego systemu finansowego, "eFinanse. Finansowy kwartalnik internetowy", 2009, nr 3, s.6.
  7. Osiatyński J., Finanse publiczne. Ekonomia i polityka, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2006.
  8. Sochacka-Krysiak H., Lokalne daniny publiczne jako źródło dochodów własnych samorządu terytorialnego - doświadczenia i perspektywy, w: Współczesne problemy finansów i gospodarki jednostek samorządu terytorialnego, red. S. Kańduła, Wyd. AE w Poznaniu, Poznań 2008.
  9. Surówka K., Adekwatność dochodów JST w Polsce do zakresu realizowanych zadań bieżących po roku 2003, w: Współczesne problemy finansów i gospodarki jednostek samorządu terytorialnego, red. S. Kańduła, Wyd. AE w Poznaniu, Poznań 2008.
  10. Surówka K., Winiarz M., Ocena zmian w podatku dochodowym od osób fizycznych w Polsce po roku 2008, w: Finanse 2009 - Teoria i praktyka. Finanse publiczne I, red. T. Lubińska, A. Szewczuk, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 546, Szczecin 2009, s. 394.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1509-0507
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu