BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Burlita Augustyna (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Badanie temporalnych aspektów zachowań konsumentów
Research on Temporal Aspects of Customer Behaviour
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 2014, nr 38 T.1, s. 113-126, rys., tab., bibliogr. 19 poz.
Issue title
Zarządzanie
Keyword
Gospodarowanie czasem, Zachowania klientów, Teoria ekonomii
Time economizing, Customer behaviour, Economic theory
Note
streszcz., summ.
Abstract
We współczesnej cywilizacji charakteryzującej się "przyśpieszeniem niemal wszystkiego" czas stał się istotnym wyznacznikiem zachowań konsumentów. Warunkiem poznania, zrozumienia, przewidywania rozwoju i możliwości kształtowania temporalnych aspektów zachowań konsumentów jest ich badanie. Celem publikacji jest wskazanie na konieczność uwzględnienia w tych badaniach zarówno kontekstu ilościowego wynikającego z obiektywnego charakteru czasu, jak i jakościowego, związanego z względnością czasu i jego subiektywnym postrzeganiem przez konsumenta. Artykuł ma charakter teoretyczny, a zawarte w nim rozważania oparto na analizie źródeł wtórnych, w tym przede wszystkim literatury przedmiotu. (abstrakt oryginalny)

In contemporary civilization which is characterized by "the acceleration of almost everything" time has become an important determinant of consumer behavior. Condition for getting to know, understanding, predicting the growth and the possibilities of shaping temporal aspects of consumer behavior is to study it. The purpose of this publication is to indicate the need for including in these studies both the quantitative context arising from the objective nature of time and the qualitative context associated with the relativity of time as well as the subjective perception of it by the consumer. Publication is of the theoretical nature and the considerations included in it are based on the analysis of secondary sources, therein mainly the literature. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Aveni A.F., Imperia czasu. Kalendarze, zegary i kultury, Zysk i S-ka, Poznań 2001.
 2. Bombol M., Dąbrowska A., Czas wolny. Konsument. Rynek. Marketing, K.E. Lieber, Warszawa 2003.
 3. Budżet czasu ludności 1.VI.2003-31.V.2004, GUS, Warszawa 2005.
 4. Budżety gospodarstw domowych w 2012 r., GUS, Warszawa 2013.
 5. Burlita A., Gospodarowanie budżetem czasu jako problem współczesnego konsumenta, "Handel Wewnętrzny" 2013, styczeń-luty 2013.
 6. Burlita A., Zachowania konsumentów w czasie wolnym i ich uwarunkowania na przykładzie konsumentów klasy średniej regionu zachodniopomorskiego, Wydawnictwo Naukowe Uniwersutetu Szczecińskiego, Szczecin 2006.
 7. Bywalec C., Rudnicki L., Konsumpcja, PWE, Warszawa 2002.
 8. Cieloch G., Kuczyński J., Rogoziński K., Czas wolny - czasem konsumpcji?, PWE, Warszawa 1992.
 9. Churchill G.A., Badania marketingowe. Podstawy metodologiczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
 10. Gleick J., Szybciej. Przyspieszenie niemal wszystkiego, Zysk i S-ka, Poznań 2003.
 11. Kaczmarczyk S., Badania marketingowe. Metody i techniki, PWE Warszawa 2002.
 12. Kolny B., Mierniki i wskaźniki zachowań konsumentów w czasie wolnym, "Handel Wewnętrzny" 2010, sierpień, IBRKiK.
 13. Leksykon marketingu, red. J. Altkorn, T. Kramer, PWE, Warszawa 1998.
 14. Metodologia pomiaru jakości życia, red. W. Ostasiewicz, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław 2002.
 15. Richards E.G., Odmierzanie czasu - kalendarz i jego historia, Amber, Warszawa 2002.
 16. Rocznik statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2013, GUS, Warszawa 2013.
 17. Rudnicki L., Zachowanie konsumentów na rynku, PWE, Warszawa 2000.
 18. Sagan A., Badania marketingowe. Podstawowe kierunki, Wydawnictwo A E w K rakowie, Kraków 2004.
 19. Wnuk-Lipiński E., Budżet czasu - struktura społeczna - polityka społeczna, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1989.
Cited by
Show
ISSN
2080-4881
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu