BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kisielnicki Jerzy (Uniwersytet Warszawski)
Title
Wzrost kapitału intelektualnego jako wynik polityki innowacyjnej organizacji
Growth of Intellectual Capital as Result of Policy of Innovative Organization
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu, 2009, nr 13, s. 19-36, rys., tab., bibliogr. 32 poz.
Issue title
Instrumenty kreowania innowacyjności przedsiębiorstw i instytucji
Keyword
Kapitał intelektualny, Polityka innowacyjna, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Organizacja
Intellectual capital, Innovation policy, Human Resources Management (HRM), Organisation
Note
summ. Tekst umieszczony jest w internecie na stronie wydawcy WZiEU. Informacja umieszczona za jego zgodą.
Abstract
Artykuł poświęcony jest analizie czynników tworzenia kapitału intelektualnego (intellectual capital). Wynik polityki innowacyjnej organizacji to wzrost jego konkurencyjności, a tym samym - wzrost jego wartości na rynku (business value - BV). Większy kapitał intelektualny to większe BV, a tym samym wyższe wynagrodzenie pracowników i dywidendy dla udziałowców. Uzyskanie wyższej wartości kapitału intelektualnego możliwe jest tylko dzięki odpowiedniej polityce innowacyjnej organizacji. W artykule pragnę przedstawić następujące dwie powiązane ze sobą hipotezy badawcze: H1: Kapitał intelektualny zależy od stosowanej w organizacji polityki zarządzania zasobami ludzkimi. Polityka ta ma zarówno dodatni, jak i ujemny wpływ na wyniki finansowe organizacji. H2: Podstawowe czynniki kreujące wielkość kapitału intelektualnego powiązane są z systemem zarządzania, a w tym polityką innowacyjną. Hipotezy te zostaną udowodnione na podstawie analizy literatury, przeprowadzonych badań dotyczących opinii pracowników wykonawczych i kadry menedżerskiej oraz analizy wybranych przypadków wpływu kapitału intelektualnego na wyniki finansowe organizacji.(fragment tekstu)

The result of policy of innovative organization is growth of its competitiveness and at the same growth of its market value (Business Value). Larger intellectual capital transfers into higher BV and at the same higher profi ts of shareholders' and higher salaries of employees. Obtaining the higher value of intellectual capital is possible only with the usage of the suitable policy of innovative organization. The key factors in achieving high intellectual value are: leader and its position within the organization as well as the culture of organization. This factors are highly evaluated by the senior management. Such factors play essential part in obtainment the high-level of intellectual capital how: leader and his position at organization as well as the culture of organization. Higher manager personnel estimates factors these high. The part of system of economic justifi cation in the creation of capital intellectual it is higher estimated by workers directly executive the and operating managers than by managers of higher management.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Dobija D., Pomiar i sprawozdawczość kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa, Wydawnictwo WSPiZ, Warszawa 2003.
 2. Drucker P.F., Zarządzanie w czasach burzliwych. Nowe wyzwania - nowe horyzonty, "Nowoczesność" Sp. z o.o., Warszawa 1995.
 3. Dudycz T., Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2005.
 4. Fazlagić A.J., Zarządzanie wiedzą w praktyce, "Controlling i Rachunkowość Zarządcza" 2001, nr 3.
 5. Edvinsson L., Malone M., Kapitał intelektualny, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.
 6. Graham K., Balanced Scorecard, "New Zealand Management" 2003, vol. 50.
 7. Grudzewski W., Hejduk I., Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwach, Diffi n, Warszawa 2004.
 8. Hansen M.T., Von Oetinger B., Knowledge Management's Next Generation, HBR 2001.
 9. Hedlund G., A model of knowledge management and the N-Form Corporation, "Strategic Management Journal" 1994, vol. 15.
 10. Hunter L., Intellectual Capital: Accumulation and Appropriation, Melbourne Institute Working Paper 2002, no. 22, http://www.melbourneinstitute.com.
 11. Jarugowa A., Fijałkowska J., Rachunkowość i zarządzanie kapitałem intelektualnym: koncepcje i praktyka, ODDK, Gdańsk 2002.
 12. Jashapara A., Zarządzanie wiedzą. Zintegrowane podejście, PWE, Warszawa 2006.
 13. Kaplan R., Norton P., Strategiczna karta wyników. Jak przełożyć strategię na działanie,Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.
 14. Kasiewicz S., Rogowski W., Kicińska M., Kapitał intelektualny, Ofi cyna Ekonomiczna, Kraków 2006.
 15. Kisielnicki J., Szkoła zarządzania informacją i wiedzą jako nowy kierunek rozwoju nauk organizacji i zarządzania, "Problemy Zarządzania" 2005, nr 1.
 16. Kisielnicki J., Virtual Organizations as a Product of Information Society, "Informatica" 1998, no. 22.
 17. Kisielnicki J., Zarządzanie informacją, czyli rozważania nad tym czy powstaje nowa szkoła w naukach organizacji i zarządzania?, "Organizacja i Kierowanie" 2002, nr 4.
 18. Kisielnicki J., Zarządzanie, PWE, Warszawa 2007.
 19. Koźmiński A.K., Jak stworzyć gospodarkę opartą na wiedzy, w : Strategia rozwoju Polski u progu XX wieku, Komitet Prognoz "Polska 2000 Plus", PAN, Warszawa 2001.
 20. Malthora Y., Knowledge Management, Knowledge organizations & Knowledge Workers, http://www.brint.com/interview/maeil.htm (2002).
 21. Morawski M., Zarządzanie wiedzą, Wyd. AE we Wrocławiu, Wrocław 2006.
 22. Murray P., Myers A., The Facts abort Knowledge, Study of the Cranfi eld School of Management, http://www.info-strategy.com/knowsur1/ oraz http://citeseer.nj.nec. com/context/ (1999).
 23. Nanda A., Andersen v. Andersen, HBS 2002.
 24. Nonaka I., Takeuchi H., Kreowanie wiedzą w organizacji, Poltext, Warszawa 2000.
 25. Perechuda K., Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
 26. Przedsiębiorczość i kapitał intelektualny, red. M. Bratnicki, J. Strużyna, Akademia Ekonomiczna, Katowice 2001.
 27. Skyrme D., Measuring knowledge and intellectual capital, Optima Pub. Ltd., London 2003.
 28. Steward T., Intellectual Capital: The New Wealth of Organizations, Nicholas Brealey, London 1997.
 29. Strojny M., Budowa strategii zarządzania wiedzą w KPMG, w: Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie, red. B. Wawrzyniak, Polska Fundacja Promocji Kadr, WSPiZ, Warszawa 2001.
 30. Sutton R.I., Pleffer J., Wiedza a działanie. Przeszkody w wykorzystywaniu zasobów wiedzy w organizacji, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002.
 31. Sveiby K., The New Organizational Wealth: Managing and Measuring Knowledge Based Asset, Berret Kohler, San Francisco 1997.
 32. Tiwana A., Knowledge Management Toolkit, The: Practical Techniques for Building a Knowledge Management System, "Person Education" 2002.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1509-0507
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu