BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Świecka Beata (Uniwersytet Szczeciński), Musiał Marta (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Zarządzanie finansami gospodarstw domowych w warunkach pogarszającej się sytuacji makroekonomicznej
Household Finance Management Under Condition of Deteriorating Macroeconomic Situation
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu, 2014, nr 33, s. 89-98, rys., bibliogr. 14 poz.
Issue title
Kierunki zmian w zarządzaniu, finansach i marketingu podmiotów rynkowych
Keyword
Budżet gospodarstwa domowego, Gospodarstwa domowe, Sytuacja makroekonomiczna, Zarządzanie finansami
Budgets of households, Households, Macroeconomic situation, Financial management
Note
streszcz., summ.
Abstract
W warunkach pogarszającej się sytuacji makroekonomicznej szczególnego znaczenia nabiera problematyka efektywnego zarządzania finansami osobistymi. Istnieje więc potrzeba refleksji nad podejmowanymi przez gospodarstwa domowe decyzjami finansowymi w kontekście niestabilności i niepewności otoczenia. Celem artykułu jest analiza kluczowych decyzji finansowych gospodarstw domowych podejmowanych w warunkach pogarszającej się sytuacji makroekonomicznej, mających wyraz w efektywnym zarządzaniu finansami. Na potrzeby artykułu przyjęto następującą hipotezę: w warunkach pogarszającej się sytuacji makroekonomicznej gospodarstwa domowe podejmują bardziej racjonalne decyzje finansowe, co przejawia się wzrostem oszczędności i spadkiem akcji kredytowej.(abstrakt oryginalny)

Under conditions of deteriorating macroeconomic situation, the issue of effective personal fi nance management gains particular importance. The need for reflection over financial decisions taken by households appears, in context of instability and uncertainty of environment. The aim of article is to analyze key financial decisions of households, which they undertake under deteriorating macroeconomic conditions, influencing their effective financial management. For the purpose of this article following hypothesis has been chosen: Under deteriorating macroeconomic conditions households undertake more rational financial choices, which is reflected in saving increase and decrease in lending.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bodie Z., Merton R., Finanse, PWE, Warszawa 2003.
 2. Finanse gospodarstw domowych w I kw. 2013, http://www.finanse.egospodarka.pl/ art/galeria/90767,Finanse-gospodarstw-domowych-w-I-kw-2013,2,63,1.html (18.05.2013).
 3. Finansowy barometr: czas na oszczędzanie, międzynarodowe badanie ING na temat postaw i zachowań wobec oszczędzania w Polsce i na świecie, ING, styczeń 2013.
 4. Genworth, Indeks Genworth: Pomiar bezpieczeństwa i niestabilnosci finansowej konsumentów, Genworth, marzec 2013.
 5. http://www.sgh.waw.pl/instytuty/irg/aktualnosci/kgd (18.05.2013).
 6. http://www.stat.gov.pl/gus/5840_3467_PLK_HTML.htm (18.05.2013).
 7. http://www.tnsconsumerindex.pl/index.php?month=2013-04 (18.05.2013).
 8. http://www.tnsconsumerindex.pl/index.php?month=2013-07 (18.05.2013).
 9. Informacja Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie zaktualizowanego szacunku PKB za lata 2011-2012, http://www.stat.gov.pl/gus/5840_4403_PLK_HTML.htm (18.05.2013).
 10. Jajuga K., Elementy nauki o finansach, PWE, Warszawa 2007.
 11. Kraj: W kwietniu inflacja w Polsce spadła do 0,8 procent i była najniższa od 7 lat, http://lublin.com.pl/artykuly/pokaz/25010/kraj,w,kwietniu,inflacja,w,polsce,spadla, do,08,procent,i,byla,najnizsza,od,7,lat/ (18.05.2013).
 12. Oszczędności Polaków rosną mimo kryzysu i inflacji, http://www.bankier.pl/wiadomosc/ Oszczednosci-Polakow-rosna-mimo-kryzysu-i-inflacji-2768226.html (18.05.2013).
 13. Świecka B., Niewypłacalność gospodarstw domowych. Przyczyny - skutki - przeciwdziałanie, CeDeWu, Warszawa 2009. www.nbp.pl (18.05.2013).
 14. www.nbp.pl (18.05.2013).
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1509-0507
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu