BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Golian Sylwia (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
Title
Ocena działalności samorządów gmin na rzecz rozwoju turystyki na obszarach wiejskich Lubelszczyzny
The Evaluation of Activities of Local Local Government for the Development of Tourism in Rural Areas in the Lublin Region
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 2014, nr 37, t.3, s. 201-211, rys., tab., bibliogr. 7 poz.
Issue title
Gospodarka regionalna i międzynarodowa. T. 3
Keyword
Samorząd terytorialny, Gmina, Turystyka, Agroturystyka
Local government, District, Tourism, Agrotourism
Note
streszcz., summ.
Country
Lubelszczyzna
Abstract
Samorządy gmin odgrywają dużą rolę w kreowaniu lokalnego rynku turystycznego, jednak w wielu przypadkach ich działalność jest niewystarczająca. Rozwój turystyki na obszarach wiejskich daje szansę na uzyskanie dodatkowego źródła dochodów dla osób odchodzących z rolnictwa, a jednocześnie umożliwia turystom wypoczynek za relatywnie niską cenę. Przedmiotem przeprowadzonych badań była analiza działalności samorządów gmin na rzecz rozwoju turystyki na obszarach wiejskich województwa lubelskiego. Badaniami objęto 193 gminy, a ocenie poddano działalność finansową, organizacyjną, promocyjną oraz informacyjną gmin. (abstrakt oryginalny)

The local government fulfil a large role in creating the local tourism market, but in many cases their activity is insufficient. The development of tourism in rural areas give a chance to obtain an additional source of income for people, who turn away from agriculture, and allows tourists to go on holiday for a relatively low price. The object of the study was to analyze the activities of the local government for the development of tourism in rural areas in the Lublin Province. The study included 193 communes, which were evaluated for financial, organizational, promotional and informational activities. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Krzemieniewska G., Sikora J., Socjoekonomiczne aspekty agroturystyki jako czynnika rozwoju obszarów wiejskich w Wielkopolsce, w: Turystyka wiejska i agroturystyka, stan i perspektywy, red. A. Mirończuk, Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, Siedlce 2003.
  2. Sacha S., Możliwości aktywizacji gmin wiejskich poprzez turystykę, w: Planowanie turystyki na szczeblu lokalnym i regionalnym, Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa i Instytut Turystyki, Szczyrk 2000.
  3. Sawicki B., Agroturystyka w aktywizacji obszarów wiejskich, InterGraf, Międzyrzec Podlaski 2007.
  4. Sikora J., Wartecka-Ważyńska A., Rola organizacji pozarządowych i samorządu terytorialnego w rozwoju agroturystyki, w: Rola organizacji pozarządowych w rozwoju i promocji turystyki, red. B. Sawicki, A. Nizioł, M. Obodyński, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2012.
  5. Tucki A., Aktywność władz lokalnych gmin regionu lubelskiego w dziedzinie turystyki, w: Przyroda a turystyka we wschodniej Polsce, red. M. Żabka, R. Kowalski, Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, Siedlce 2007.
  6. Zawadka J., Ewolucja działalności agroturystycznej w Polsce i typologia wiejskich gospodarstw turystycznych, "Acta Scientiarium Polonorum, Oeconomia" 2010, nr 4(9).
  7. Zawadka J., Jabłońska M., Waloryzacja wiejskiej przestrzeni rekreacyjnej wybranych gmin województwa lubelskiego, w: Ekonomiczne i społeczne aspekty rozwoju turystyki wiejskiej, red. I. Sikorska-Wolak, SGGW, Warszawa 2008.
Cited by
Show
ISSN
2080-4881
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu