BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Piepióra Zbigniew (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)
Title
Przeciwdziałanie skutkom klęsk żywiołowych w województwie świętokrzyskim
Counteracting the Natural Disasters' Effects in Świętokrzyskie Voivodeship
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 2014, nr 37, t.3, s. 257-268, tab., bibliogr. 16 poz.
Issue title
Gospodarka regionalna i międzynarodowa. T. 3
Keyword
Klęski żywiołowe, Finanse, Przedsiębiorczość regionalna
Natural disaster, Finance, Regional entrepreneurship
Note
streszcz., summ.
Country
Województwo świętokrzyskie
Świętokrzyskie Voivodship
Abstract
W niniejszym artykule przybliżono problematykę przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych. Autor zwrócił uwagę na konieczność finansowania przeciwdziałania skutkom zjawisk tego typu. Wydatkowanie środków na bezpieczeństwo publiczne, ochronę przeciwpowodziową i ochronę zdrowia, zagospodarowanie przestrzenne oraz finansowanie usuwania skutków klęsk żywiołowych pozwala minimalizować negatywne konsekwencje wystąpienia zdarzeń ekstremalnych. Środki te przeznaczone są między innymi na planowanie przestrzenne, zarządzania kryzysowe i odbudowę. Autor prezentuje powyższe zagadnienia na przykładzie województwa świętokrzyskiego. (abstrakt oryginalny)

The aim of this article is to present the issue of counteracting the natual disasters' effects. The author focused on the necessity of financing the counteraction of the effects of these kind of phenomena. Spending the measures for the public safety, the flood and health protection, the spatial development and the finances for removing the natural disasters' effects make possible to minimize the negative consequences of occurring the extreme events. The measures are assigned for e.g. the spatial planning, the crisis management and the recovery. The author presents the mentioned issues on the example of Świętokrzyskie Voivodeship (NUTS 2).(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bank Danych Lokalnych GUS, http://stat.gov.pl/bdl/app/strona.html?p_name=indeks.
 2. Graniczny M., Mizerski W., Katastrofy przyrodnicze, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 3. Jędrzejczyk I., Catastrophic Risk and a Necessity of Using an Insurance Protection, w: The Insurance of Catastrophic Risk in the European Union and the Global Changes, red. I. Jędrzejczyk, S. Bożek-Węglarz, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Katowice 2007.
 4. Masterplan dla dorzecza Wisły, KZGW, Warszawa 2014.
 5. NUTS, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/nuts_nomenclature/introduction.
 6. Piepiora Z., Ekonomiczne aspekty lokalnej polityki przeciwdziałania skutkom katastrof naturalnych, Wydawnictwo Zbigniew Piepiora, Kowary 2012.
 7. Plan zagospodarowania przestrzennego województwa świętokrzyskiego, Zarząd Województwa Świętokrzyskiego, Kielce, kwiecień 2002.
 8. Program dla Wisły i jej dorzecza 2020, Związek Miast Nadwiślańskich, Biuro Programu dla Wisły i Jej Dorzecza 2020, Toruń 2000.
 9. Rząd przyjął Masterplany dla Odry i Wisły, https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/ aktualnosci/rzad-przyjal-masterplany-dla-wisly-i-odry.html.
 10. Strategia rozwoju województwa świętokrzyskiego do roku 2020, Zarząd Województwa Świętokrzyskiego, Kielce 2006.
 11. Ustawa z 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym, DzU z 2007 roku, nr 89, poz. 589 i 590 z późn. zm.
 12. Ustawa z 23 stycznia 2009 roku o wojewodzie i administracji rządowej w województwie, DzU z 2009 roku, nr 31, poz. 206.
 13. Ustawa z 23 stycznia 2009 roku o wojewodzie i administracji rządowej w województwie, DzU z 2009 roku, nr 31, poz. 206.
 14. Ustawa z 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa, DzU z 1998 roku, nr 91, poz. 576 z późn. zm.
 15. Ustawa z 18 kwietnia 2002 roku o stanie klęski żywiołowej, DzU z 2002 roku, nr 62, poz. 558 z późn. zm.
 16. Wojewódzki Plan Zarządzania Kryzysowego, Wojewoda Świętokrzyski, Kielce 2011.
Cited by
Show
ISSN
2080-4881
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu