BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Przeorek-Smyka Beata (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu), Michalska-Dudek Izabela (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Bariery wprowadzania innowacji w obiektach noclegowych turystyki na obszarach wiejskich
Limitations to Introducing Innovations in Tourist Accommodation Facilities in Rural Areas
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki, 2012, nr 2(18), s. 63-74, rys., tab.
Keyword
Innowacje, Hotelarstwo, Turystyka wiejska
Innovations, Hotel industry, Rural tourism
Note
summ.
Abstract
W bazie noclegowej na obszarach wiejskich dominują podmioty określane jako mikro i małe o charakterze rodzinnym. Zalicza się do nich przede wszystkim gospodarstwa eko- i agroturystyczne, pensjonaty oraz pokoje gościnne, a także kempingi. Jednym z podstawowych warunków koniecznych do ich rozwoju i podnoszenia konkurencyjności jest wprowadzanie nowych rozwiązań. W dobie globalizacji innowacyjność, stanowiąc siłę napędową postępu (...), gwarantuje przedsiębiorstwom istnienie i możliwość dalszego rozwoju. Znaczenie procesów innowacyjnych w turystyce wymaga zwrócenia uwagi nie tylko na czynniki, które je determinują, ale także - a może przede wszystkim - na te, które je ograniczają. Podstawowym celem artykułu jest więc identyfikacja głównych barier utrudniających wprowadzanie nowych rozwiązań w obiektach noclegowych turystyki. Ograniczenia innowacyjności zostały zidentyfikowane w podmiotach świadczących usługi noclegowe na obszarze gminy miejsko-wiejskiej Wleń powiatu lwóweckiego. W opracowaniu zaprezentowano także badania ankietowe na temat barier rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości, prowadzone między innymi przez Departament Analiz i Prognoz Ministerstwa Gospodarki.(fragment tekstu)

The article draws attention to the factors determining innovations in tourist accommodation establishments. It shows exemplary classifi cations of conditions set mainly according to the place of its formation. It also presents the basic barriers to the introduction of new solutions in these entities. Limitations to introducing innovations were identifi ed in accommodation facilities in the Wleń commune, of Lwówek Śląski district. To complement described limitations the article presents analogical questionnaire results about barriers to development of small and medium enterprises carried out by i.a. the Ministry of Economy.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. J. Majewski, B. Lane, Turystyka wiejska i rozwój lokalny, Fundacja Fundusz Współpracy, Poznań 2001.
  2. K. Poznańska, Uwarunkowania innowacji w małych i średnich przedsiębiorstwach, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 1998.
  3. R. Przeorek-Smyka, Wybrane źródła fi nansowania innowacji w przedsiębiorstwach turystycznych w Polsce, w: Gospodarka a Środowisko. Rola innowacji w budowaniu konkurencyjności regionów i przedsiębiorstw, red. A. Rapacz, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego nr 29, UE, Wrocław 2008, s. 130.
  4. R. Stanisławski, Znaczenie innowacyjności w procesie zarządzania małym i średnim przedsiębiorstwem w Polsce w kontekście zjawisk globalizacji europejskiej, w: Mechanizmy i obszary przeobrażeń w organizacjach, red. A. Potocki, Difin, Warszawa 2007, s. 316.
  5. K. Ćwik, W. Szumowski, Globalizacja a transfer nowych technologii, w: Zmiana warunkiem sukcesu. Integracja, globalizacja, regionalizacja - wyzwania dla przedsiębiorstw, red. J. Skalik, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej nr 963, AE, Wrocław 2002, s. 94.
  6. J. Penc, Innowacje i zmiany w firmie. Transformacja i sterowanie rozwojem przedsiębiorstwa, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 1999.
  7. W. Janasz, K. Kozioł, Determinanty działalności innowacyjnej przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 2007.
  8. R. Stanisławski, Znaczenie innowacyjności w procesie zarządzania małym i średnim przedsiębiorstwem w Polsce w kontekście zjawisk globalizacji europejskiej, w: Mechanizmy i obszary przeobrażeń w organizacjach, red. A. Potocki, Difin, Warszawa 2007, s. 319-320.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1644-0501
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu