BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Winnicka-Wejs Alicja (University of Economics in Katowice, Poland)
Title
The Temporal, Cost and Quality Aspects of HR SSC and HRO Operations in Poland
Temporalne, kosztowe i jakościowe aspekty funkcjonowania HR SSC/HRO w Polsce
Source
Argumenta Oeconomica Cracoviensia, 2014, no 10, s. 79-97, tab., bibliogr. 32 poz.
Keyword
Zmienna objaśniająca, Usługi biznesowe, Centra usług, Konkurencyjność
Exogenous variable, Business services, Shared services, Competitiveness
Note
summ., streszcz.
Abstract
W opracowaniu scharakteryzowano dynamicznie rozwijający się sektor nowoczesnych usług biznesowych w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem HR shared service centres (HR SSC) i HR outsourcing (HRO). Zaprezentowano temporalne, kosztowe i jakościowe aspekty funkcjonowania HR SSC/HRO w Polsce, wyróżniając egzogeniczne i endogeniczne uwarunkowania ich konkurencyjności. Ponadto wskazano zakres działalności HR SSC/HRO w Polsce. Na potrzeby opracowania postawiono cztery hipotezy badawcze, które zweryfikowano za pomocą głównej metody badawczej, jaką była analiza i krytyczna ocena dostępnej literatury przedmiotu i raportów branżowych. (abstrakt oryginalny)

This paper characterises the dynamically developing sector of modern business services in Poland, focusing particularly on HR Shared Service Centres (HR SSCs) and HR Outsourcing (HROs). The temporal, cost-related, and quality-related aspects of HR SSCs' and HROs' operations in Poland are presented, distinguishing the exogenic and endogenic conditioning of their competitiveness. Moreover, the scope of HR SSCs' operations in Poland is described. Four research hypotheses were formulated for the purpose of the study and were verified by means of the main research method, which is the analysis and critical assessment of the available subject literature and industry reports. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Adamkiewicz-Drwiłło, H. G. (2010) Konkurencyjność przedsiębiorstw w świetle uwarun-kowań współczesnej gospodarki [Enterprise competitiveness in light of modern economic conditions]. Toruń: Wydawnictwo "Dom Organizatora".
 2. Banachowicz, E. (2008) "Centra usług wspólnych. Stan obecny i perspektywy rozwojowe" [Shared service centres] in A. Szymaniak (ed.) Globalizacja usług. Outsourcing, offshoring i shared services centers [The globalisation of services. Outsourcing, offshoring, and shared services centers]. Warsaw: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.
 3. Chojnowska-Haponik, I. (2013) "Inwestycje zagraniczne w Polsce w 2012 r. Perspektywy napływu BIZ do Polski w 2013 r." [Foreign investment in Poland in 2012. Prospects for FDI inflows to Poland in 2013]. Warsaw: Polish Information and Foreign Investment Agency, 17 January 2013, www.paiz.gov.pl/files/?id_plik=19366, date of access: 24 March 2014.
 4. Corbett, M. F. (2004) The Outsourcing Revolution. Why It Makes Sense and How to Do It Right. Chicago: Dearborn Trade Publishers.
 5. Czuba, A. (2013) "Outsourcing w Polsce rozwija się coraz lepiej. Powód? Wyszkolone kadry" [Outsourcing in Poland is forging ahead. The reason? Highly-qualified staff], http://biznes.newsweek.pl/outsourcing-w-polsce-rozwija-sie-coraz-lepiej--powod--wyszkolone-kadry,107856,1,1.html, date of access: 31 August 2013.
 6. Dawid-Sawicka, M. (2011) "Reilly: HR musi pomagać w rozwiązywaniu problemów biznesowych" [Reilly: HR must help in solving business problems]. Personel Plus 05 (42).
 7. European Economic Congress (2013). Programme. Katowice, 13-15 May.
 8. Ewing, J. (2013) "Midsize Cities in Poland Develop as Service Hubs for Outsourcing Industry", http://www.nytimes.com/2013/12/23/business/international/midsize-cities-in-poland-develop-as-service-hubs-for-outsourcing-industry.html?_r=0, date of access: 23 December 2013.
 9. Górecki, J. (2013) "Charakterystyka sektora nowoczesnych usług biznesowych w Polsce" [Characteristics of the modern business service sector in Poland] in J. Górecki, M. Jasińska, M. Polkowski and Ł. Karpiesiuk Sektor nowoczesnych usług biznesowych w Polsce 2013 [The modern business service sector in Poland 2013]. Warsaw: Associaton of Business Service Leaders in Poland (ABSL) in cooperation with Hays Poland, Jones Lang LaSalle, and Baker&McKenzie.
 10. Górecki, J., Jasińska, M., Szreder, T., Polkowski, M. and Karpiesiuk, Ł. (2012) Sektor nowoczesnych usług biznesowych w Polsce [The modern business service sector in Poland]. Warsaw: Association of Business Service Leaders in Poland (ABSL) in cooperation with Hays Poland, Jones Lang LaSalle, and Baker&McKenzie.
 11. Górska, J. (2002) "Outsourcing jako metoda zarządzania przedsiębiorstwem" [Outsourcing as a method of enterprise management] in A. Ludwiczyński (ed.) Najlepsze praktyki zarządzania kapitałem ludzkim [Best practices in managing human capital]. Warsaw: Polish Foundation for Management Promotion.
 12. Grzegorczyk, M. (2014a) "Centra usług wyprzedziły kopalnie" [Service centres ahead of mines], http://www.pb.pl/3539435,5112,centra-uslug-wyprzedzily-kopalnie, date of access: 30 January 2014.
 13. Grzegorczyk, M. (2014b) "ThyssenKrupp zatrudni 800 osób" [ThyssenKrupp to employ 800 people], http://www.pb.pl/3607740,28691,thyssenkrupp-zatrudni-800-osob, date of access: 27 March 2014.
 14. Jasińska, M. (2013) "Rynek pracy" [The jobs market] in J. Górecki, M. Jasińska, M. Polkowski and Ł. Karpiesiuk Sektor nowoczesnych usług biznesowych w Polsce 2013 [The modern business service sector in Poland 2013]. Warsaw: Associaton of Business Service Leaders in Poland (ABSL) in cooperation with Hays Poland, Jones Lang LaSalle, and Baker&McKenzie.
 15. Kalinowski, J., Pawlicki, G., Kolczyński, Ł., Strojny, M., Żagun, K., Mańkowski, M., Miszkin, M., Klimczak, D. and Kuskowski, P. (2009) "Poland as the Destination for Shared Service Centers". Warsaw: KPMG, www.kpmg.com, date of access: 17 May 2011.
 16. Klimek-Michno, K. (2012) "Zewnętrzna obsługa. Outsourcing funkcji personalnych sposobem na kryzys" [External services. The outsourcing HR functions as a way to solve the crisis]. Personel i Zarządzanie 3 (264).
 17. Kossowska, M., Górniak, J., Prokopowicz, P., Żmuda, G., Malinowska, D., Pyrkosz, J., Jaśko, K., Król, M. and Baryła, B. (2012) "Bilans kompetencji branż BPO i ITO w Krakowie. Raport końcowy z przeprowadzonych badań" [Skills assessment in in BPO and ITO in Kraków]. Kraków: Jagiellonian University Centre for the Evaluation and Analysis of Public Policies and the Jagiellonian University Interdisciplinary Centre for Organisational Research and Development, September.
 18. Kowalska, E. and Sobocińska, T. (2011) "Centra przyszłości" [Centres of the future]. Personel i Zarządzanie 4 (253).
 19. Lipka, A., Król, M. and Winnicka-Wejs, A. (2011) Kreatywnośc i rutyna w działalności personalnej. Granice HR-owego kreacjonizmu [Creativity and routine in HR activities. The limits of HR-related creationism. Warsaw: Difin.
 20. Majchrzak, M. (2012) Konkurencyjność przedsiębiorstw podsektora usług biznesowych w Polsce. Perspektywa mikro-, mezo- i makroekonomiczna [Enterprise competitiveness in the business services subsector in Poland. A micro-, mezo-, and macroeconomic perspective]. Warsaw: CeDeWu.
 21. Micek, G., Działek, J. and Górecki, J. (2010) Centra usług w Krakowie i ich relacje z otoczeniem lokalnym [Service centres in Kraków and their relationship with the local environment]. Kraków: Jagiellonian University Press.
 22. Michalska-Sabal, A., Chrześcijanek, A., and Guzik. E. (eds) (2013) Sektor usług biznesowych w Małopolsce. Stan i perspektywy rozwoju [The business service sector in Małopolska. Current state and development prospects]. Kraków: Regional Labour Office. Labour Market and Education Observatory of Małopolska.
 23. Oczkowska, R. (2012) "Offshoring jako szansa wykorzystania globalnych zasobów kapitału ludzkiego" [Offshoring as an opportunity to use global human capital resources] in M. G. Woźniak (ed.) Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy [Social inequalities and economic growth]. Rzeszów: Rzeszów University, Department of Economic Theory and International Relations.
 24. Onshore (2013) "Onshore, Nearshore, Offshore: Unsure? A 2013 Polish Perspective". Jones Lang LaSalle, Association of Business Service Leaders, Polish Information and Foreign Investment Agency, Hays Specialist Recruitment, June.
 25. Pniewski, K. (2008) "Od decyzji do implementacji: praktyczne aspekty budowy centrum usług księgowych" [From decision to implementation. Practical aspects of building accounting services centres] in A. Szymaniak (ed.) Globalizacja usług. Outsourcing, offshoring i shared services centers [The globalisation of services. Outsourcing, offshoring, and shared services centers]. Warsaw: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.
 26. Radło, M. J. (2011) "Kontrakty outsourcingowe" [Outsourcing contracts] in D. Ciesielska and M. J. Radło (eds) Outsourcing w praktyce [Outsourcing in practice]. Warsaw: Wydawnictwo Poltext.
 27. Szydłowska, K. (2008) "Ceny transferowe a zagadnienie centrów usług wspólnych" [Transfer pricing and the issue of shared service centres] in A. Szymaniak (ed.) Globalizacja usług. Outsourcing, offshoring i shared services centers [The globalisation of services. Outsourcing, offshoring, and shared services centers]. Warsaw: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.
 28. Szablewski, A. (ed.) (2009) Migracja kapitału w globalnej gospodarce [Capital migration in the global economy]. Warsaw: Difin.
 29. Ulrich, D. (1997) Human Resource Champions. The Next Agenda for Adding Value and Delivering Results. Cambridge, MA: Harvard Business School Press.
 30. Winnicka-Wejs, A. and Klich, A. (2011) "Rozwój HR Shared Service Centers w Polsce" [The development of HR shared service centers in Poland" in M. Ćwiklicki and M. Jabłoński (eds) Konsulting dla organizacji gospodarczych i niezorientowanych na zysk [Consulting for economic and non-for-profit organisations]. Kraków: Kraków University of Economics Foundation.
 31. Ziółkiewicz, M. (2010) "Rola Polski w rozwoju outsourcingu usług z kręgu BPO" [Poland's role in the development of BPO". e-Finanse 6 (4).
 32. Zorska, A. (2007) "Outsourcing i przenoszenie usług na świecie. Wnioski dla Polski" [Outsourcing and the movement of services worldwide]. Gospodarka Narodowa 1-2: 33-57.
Cited by
Show
ISSN
1642-168X
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15678/AOC.2014.1006
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu