BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Burzała Milda Maria (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Title
Efekty zarażania wybranych giełd światowych w czasie kryzysu finansowego 2007-2009 - analiza ukrytych czynników
Contagion Effects on Selected World Stock Exchanges During 2007-2009 Financial Crisis - Factor Analysis
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2013, nr 63, s. 51-64, rys., tab., bibliogr. 25 poz.
Issue title
Rynek kapitałowy : skuteczne inwestowanie
Keyword
Rynek kapitałowy, Rynki swap, Indeks giełdowy
Capital market, Swap markets, Stock market indexes
Note
streszcz., summ..
Abstract
Celem przeprowadzonych badań było testowanie efektów zarażania wybranych giełd światowych w czasie kryzysu finansowego 2007-2009. Badanym kanałem transmisji były indeksy giełdowe, które bardzo szybko reagowały na kolejne złe informacje nadchodzące z USA. Przez efekt zarażania kryzysem rozumiany jest wzrost ryzyka inwestycji na danej giełdzie papierów wartościowych (istotny wzrost wariancji indeksu giełdowego). Badania empiryczne wykazały istotność zarażania wszystkich badanych rynków w zróżnicowanym stopniu. W trakcie badań negatywnie zweryfikowano hipotezę o znaczącym wpływie czynnika wspólnego dla rynków dojrzałych oraz czynnika dla rynków wschodzących. (abstrakt oryginalny)

The purpose of research was to test the contagion effects on selected world stock exchanges during 2007-2009 fi nancial crisis. Stock market indices, which were very quickly responding to negative information incoming from USA, were studied as transmission channel. By contagion effect of crisis is understood the increase of investment risk on selected stock exchange (signifi cant increase in stock index variance). Empirical studies have shown statistically signifi cant (in varying degree) contagion effect on all examined markets. Hypothesis of signifi cant infl uence of common factor in mature markets and common factor in emerging markets was negatively verifi ed.(original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bekaert G., Harley C.R., Ng A. [2003], Market Integration and Contagion, Working Paper, No. 9510, NBER.
 2. Committee on the Globar Financial System [1999], A review of fi nancial market events in Autumn 1998, Bank for International Settlements, Basel, Switzerland.
 3. Bieńkowski W., Gawrońska-Nowak B., Grabowski W. [2011], Podatność polskich rynków finansowych na niestabilności wewnętrzne i zewnętrzne, Materiały i Studia, Zeszyt nr 258, NBP, Warszawa.
 4. Brunnermeier M.K. [2009], Deciphering Liquidity and Credit Crunch 2007-2008, "Journal of Economic Perspectives", 23.
 5. Contagion of Financial Crises, World Bank, www.worldbank.org/economicpolicy/managing%20volatility/contagion/defi nitions.htm [14.05.2012].
 6. Corsetti G., Pericoli M., Sbracia M. [2002], Some Contagion, Some Interdependence: More Pitfalls in Testing for Contagion, University of Rome III Working Paper.
 7. Dungey M., Martin V.L. [2001], Contagion Across Financial Markets: An Empirical Assessment, New York Stock Exchange Conference Paper, Hawaii.
 8. Dungey M., Fry R.A., Gonzalez-Hermisillo B., Martin, V.L. [2004], Empirical Modelling of Contagion: A Review of Methodologies, mimeo, ANU and CERF.
 9. Dungey M., Fry R.A., Gonzalez-Hermosillo B., Martin V.L. [2007], Contagion in Global Equity Markets in 1998: The Effects of the Russian and LTCM Crises, IMF Working Paper (Washington: International Monetary Fund).
 10. Dungey M., Tambakis D. [2003], International fi nancial contagion: What do we know?, Working Paper No. 9.
 11. Eichengreen B., Rose A., Wyplosz C. [1995], Exchange market mayhem: the antecendents and aftermath of speculative attacks, "Economic Policy", Vol. 21.
 12. Eichengreen B., Rose A., Wyplosz C. [1996], Contagious currency crises: fi rst test, "Scandinavian Journal of Economics", Vol. 98.
 13. Favero C.A., Giavazzi F. [2002], Is the international propagation of fi nancial shocks non- -linear? Evidence from the ERM, "Journal of International Economics", 57
 14. Forbes K., Ribogon R. [1999], No contagion, only interdependence: measuring stock market co-movements, NBER Working Paper, No. 7267, July 1999, Cambridge.
 15. Gourinchas P.O. [2010], US Monetary Policy, "Imbalances" and the Financial Crisis, UC Berkeley, NBER and CEPR www.socrates.berkeley.edu/~pog/FCIC_Gourinchas. pdf.
 16. Kaminsky G.L., Lizondo S., Reinhart C.M. [1997], Leading indicators of currency crises, Policy Research Working Paper Series 1852, The World Bank.
 17. Kaminsky G.L., Reinhart C.M. [2003], The center and the periphery: the globalization of financial turmoil, NBER Working Paper 9479.
 18. Keeley B., Love P. [2010], From Crisis to Recovery, The Causes, Course and Consequences of the Great Recession, OECD.
 19. Komisja Europejska [2009], Economic Crisis in Europe: Causes, Consequences and Responses, "European Economy", 7.
 20. Konopczak M., Sieradzki R., Wiercicki M. [2010], Kryzys na światowych rynkach fi nansowych - wpływ na rynek fi nansowy w Polsce oraz implikacje dla sektora realnego, "Bank i Kredyt" 41 [6], www.bankandcredit.nbp.pl [18.06.2012].
 21. Lei Z., Miller M., Thampanishvong K. [2003], Learning to Forget? Contagion and Political Risk in Brazil, Royal Economic Society Annual Conference 2003 227, Royal Economic Society.
 22. Mazurek Sz. [2009], Mechanizm międzynarodowej transmisji kryzysów gospodarczych, w: Koniunktura gospodarcza, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 23. Pesaran M. H., Pick A. [2003], Econometric Issues In The Analysis Of Contagion, University of Cambridge Working Paper in Economics, No. 0402, Cambridge. Cytowane za Dungey, Tambakis [2003].
 24. Sławiński A. [2010], Wpływ globalnego kryzysu na bankowość centralną, w: J. Osiński (red.), Banki centralne wobec kryzysu ekonomicznego, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 25. Skrzypek S.S. [2010], Banki centralne wobec światowego kryzysu, w: J. Osiński (red.), Banki centralne wobec kryzysu ekonomicznego, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu