BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Janasz Władysław (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Kategorie modelu biznesowego jako źródła tworzenia wartości przedsiębiorstwa
The Categories of Buisness Model as a Sources of Creation of Enterpise Value
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2009, nr 23, s. 49-60, rys.
Issue title
Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa
Keyword
Kreowanie wartości przedsiębiorstwa, Modele biznesowe, Teoria przedsiębiorstwa, Teoria wartości
Creating company's value, Business models, Enterprise theory, Value theory
Note
summ.
Abstract
Wartość przedsiębiorstwa tworzy wiele czynników. Mieszczą się one w obszarach oddziaływań zarówno rynku, jak i samego przedsiębiorstwa. W badaniach analitycznych relacji między wartością przedsiębiorstwa i szeroko rozumianymi zasobami mogą występować różne modele kształtowania wartości1. Tworzenie wartości podmiotu gospodarującego polega na łączeniu jego strategii działania z identyfikacją czynników kreujących wartość, a także miejsc i sposobów, za pomocą których powstaje ta wartość i gdzie zostaje spożytkowana. Szczegółowe oceny prowadzone w podmiotach gospodarujących powinny pozwolić na określanie zestawu czynników, które mają wpływ na wartość danego przedsiębiorstwa. (fragment tekstu)

The base of the enterprise activity is a present and future conception of business. There could be a various models of on enterprise value creation in the connection with relations between enterprise value and all kinds of resources. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
 1. Determinanty i modele wartości przedsiębiorstw, W. Skoczylas (red.), PWE, Warszawa 2007.
 2. R. Borowiecki, A. Jaki, K. Misiołek, T. Rojek, Nadzór korporacyjny w procesie kreowania wartości i rozwoju przedsiębiorstwa, R. Borowiecki (red.), Wydawnictwo Abrys, Kraków 2005
 3. M. Marcinkowska, Kształtowanie wartości firmy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000
 4. S. Sudoł, Przedsiębiorstwo. Podstawy nauki o przedsiębiorstwie. Teoria i praktyka zarządzania, PWE, Warszawa 2005.
 5. J.B. Barney, Gaing and Sustaing Competitive Advantage, Addison-Wesley Publishing Company. Inc., New York 1997
 6. I. Dierickx, K. Cool, Assets Stock Accumulation and Sustainable of Competitive Advantage, "Management Science" 1989, vol. 35, no. 12
 7. B. Wernefelt, From Critical Resource to Corporate Strategy, "Journal of General Management" 1989, vol. 14, nr 3.
 8. Spring; B. Godziszewski, Zasobowe uwarunkowania strategii przedsiębiorstwa, Wydawnictwo UMK, Toruń 2001.
 9. E. Głuszek, Zarządzanie zasobami niematerialnymi przedsiębiorstwa, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław 2004
 10. S. Kasiewicz, Nowy model biznesowego działania firm a "Strategia Lizbońska", [w:] S. Kasiewicz, W. Rogowski, M. Kicińska, Kapitał intelektualny, Ofi cyna Ekonomiczna, Kraków 2006
 11. A.J. Slywotzky, D.J. Morisson, B. Andelman, Strefy zysku, PWE, Warszawa 2000
 12. A. Ehrbar, EVA., Strategia tworzenia wartości przedsiębiorstwa, WiG Press, Warszawa 2000
 13. K. Obłój, Tworzywo skutecznych strategii, PWE, Warszawa 2002
 14. M. Muszyński, Aktywne metody prowadzenia strategii przedsiębiorstwa, Placet, Warszawa 2006
 15. R.S. Kaplan, D.P. Norton, Strategiczna karta wyników. Jak przełożyć strategię na działanie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
 16. B. Mikuła, Elementy nowoczesnego zarządzania. W kierunku organizacji inteligentnych, Antykwa, Kraków 2001
 17. G. Krupińska, K. Stobińska, Inwestowanie w pracownika, Poltext, Warszawa 1996,
 18. Korea and the Knowledge - Based Economy. Information Society, C. Dahlaman, T. Andersson (red.), OECD, World Bank Institute, London 2000
 19. I. Nonaka, H. Takeuchi, Kreowanie wiedzy w organizacji, Poltext, Warszawa 2000
 20. R.R. Nelson, S.G. Winter, An Ewolutionary Theory of Economic Change, Harvard University Press, Cambridge 1982.
 21. P. Love, Zarządzanie technologią. Możliwości poznawcze i szanse, Wydawnictwo Śląsk, Katowice 1999.
 22. T. Obrębski, Kapitał ludzki w Polsce, [w:] Perspektywy kapitału ludzkiego jako czynnika wzrostu gospodarczego Polski, L. Białoń, Cz. Pietras, T. Obrębski, S. Marciniak (red.), Politechnika Warszawska, Warszawa 2002
 23. J.Baruk, Zarządzanie wiedzą i innowacjami, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2006
 24. S. Marciniak, Perspektywy kapitału ludzkiego jako czynnika rozwoju gospodarczego, [w:] Perspektywy kapitału...,
 25. Ch. Handy, Wiek paradoksu. W poszukiwaniu sensu przyszłości, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 1996
 26. P.F. Drucker, Społeczeństwo pokapitalistyczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.
 27. H.A. Simon, Organizations and Markets, "Journal of Economic Perspectives" 1991, nr 5
 28. F. Krawiec, Strategia innowacji wartości w fi rmie, "Przegląd Organizacji" 2002, nr 12
 29. W. Janasz, Procesy innowacyjne w przedsiębiorstwie, [w:] Podstawy nauki o organizacji, S. Marek, M. Białasiewicz (red.), PWE, Warszawa 2008
 30. F. Krawiec, Strategia innowacji wartości w firmie, "Przegląd Organizacji" 2002, nr 12
 31. H.A. Simon, Organizations and Markets, "Journal of Economic Perspectives", nr 5
 32. Łańcuch tworzenia wartości dodanej przedsiębiorstwa, B. Woźniak (red.), Wydawnictwo AE w Katowicach, Katowice 2007, s. 90.
 33. J. Guinet, National Systems for Financing Innovation, OECD, Paris 1995
 34. W. Świtalski, Innowacje i konkurencyjność, Wydawnictwo UW, Warszawa 2005
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu