BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Foryś Iwona (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Wykorzystanie indeksów cen mieszkań do oceny zwrotu z inwestycji bezpośrednich na przykładzie wybranego rynku lokalnego
Direct Investments on the Selected Local Housing Market
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2013, nr 63, s. 109-126, rys., tab., bibliogr. 10 poz.
Issue title
Rynek kapitałowy : skuteczne inwestowanie
Keyword
Inwestycje bezpośrednie, Nieruchomości, Rynek mieszkaniowy
Direct investments, Real estate, Housing market
Note
streszcz., summ..
Abstract
Rynek nieruchomości jako obszar inwestowania cechuje długoterminowość, kapitałochłonność, mała płynność oraz umiarkowane ryzyko. Jednym z segmentów tego rynku są nieruchomości mieszkaniowe, które przy niezaspokojonych potrzebach postrzega się przede wszystkim jako dobro niezbędne do egzystencji każdej jednostki. Rozwój gospodarczy zwiększa jednak szanse na traktowanie mieszkania jako inwestycji i udział na tym rynku coraz liczniejszej grupy uczestników. W artykule przedstawiono specyfikę bezpośredniego inwestowania na rynku mieszkaniowym.(abstrakt oryginalny)

The long-term, the capital-output ratio, the short liquidity and the reasonable risk are the real estate market characterizes as investment area. One segments of this market are residential property, which without fulfill necessity, are admit as good indispensable to individual everyone exist. The economic development increasing chances to treat fl at as investment and participation more of investors. In the article one presents specificity of investing on residential market.(original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Foryś I. (red.) [2006], Zarządzanie nieruchomościami komercyjnymi, Poltext, Warszawa.
  2. Foryś I. [2011], Społeczno-gospodarcze determinanty rozwoju rynku mieszkaniowego w Polsce. Ujęcie ilościowe, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
  3. Henzel H. (red.) [2004], Inwestycje na rynku nieruchomości, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice.
  4. Jajuga K. (red.) [2007], Zarządzanie ryzykiem, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
  5. Calhoum CH.A. [1996], OFHEO House Price Indexes: HPI Technical Description, Office of OFHEO, Washington.
  6. Gitman L.J., Joehnik M.D. [1984], Fundamentals of Investing, Harper & Row, New York.
  7. Shiller R.J. [1991], Arithmetic Repeat Sales Price Estimators, "Journal of Housing Economics", Vol. 1, 110-126.
  8. Wiśniewska M.A. [2011], Inwestowanie w nieruchomości na rynkach międzynarodowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
  9. Wood R. [2005], A Comparison of UK Residential House Price Indices, w BIS Paper, Vol. 21, 212-227, Basel.
  10. Tarczyński W., Foryś I. [2003], Rentowność inwestycji w nieruchomości i na rynku kapitałowym, w: Rynek nieruchomości Pomorza Zachodniego - stan i perspektywy, IADiPG, Szczecin.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu