BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Panasiuk Aleksander (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Problemy kształtowania polityki turystycznej w Polsce w aspekcie dostosowawczym do Unii Europejskiej
Problems of Tourism Policy Creation in Poland in the Light of Adjustment to the European Union
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki, 2009, nr 12, s. 233-247
Issue title
Współczesne problemy funkcjonowania gospodarki turystycznej
Keyword
Polityka turystyczna
Tourism policy
Note
summ.
Abstract
Dokonując syntetycznego podsumowania problematyki dostosowawczej polskiej polityki turystycznej w stosunku do polityki Unii Europejskiej, należy podkreślić pewne problemy wynikające z realiów funkcjonowania polskiego i unijnego rynku turystycznego. Aczkolwiek ramy funkcjonowania całego rynku i roli państwa na rynku turystycznym oddają struktury rynków turystycznych rozwiniętych krajów Unii Europejskiej, to Polska jako kraj Europy Środkowo- -Wschodniej nie może bezpośrednio równać się z siłą rynków tych krajów. Kwestie te dotyczą m.in.: wielkości i struktury popytu (np. turystyka seniorów), kierunków wyjazdów turystycznych, poziomu wydatków turystycznych, kształtowania poziomu cen ofert turystycznych uwzględniającego siłę nabywczą, centralnego i regionalnych budżetów promocji turystyki, angażowania się państwa w inwestycje turystyczne i paraturystyczne, poziomu wykorzystania środków europejskich w obszarze gospodarki turystycznej. Gospodarki turystyczne 27 krajów Unii Europejskiej są znacząco zróżnicowane. Wynika to zwłaszcza z warunków klimatyczno-lokalizacyjnych. Umownie można dokonać podziału na kraje południowe (głównie śródziemnomorskie), środkowoeuropejskie i północne. Podział ten wyznacza wielkość i strukturę ruchu turystycznego. Gospodarka turystyczna w krajach Unii Europejskiej kształtuje PKB średnio w 5,5%. Wielkość ta dla Polski (biorąc pod uwagę różne metody pomiaru) kształtuje się na zbliżonym poziomie.(fragment tekstu)

Tourism policy is one of the sectoral policies and is defi ned as operation that relies on describing economic, political, social and cultural goals connected with tourism development, on gaining positive effects resulting from supply and demand existence, on striving for fulfi lling social needs in the fi eld of tourism making and on specifying means that are necessary for that purpose. The main aims of tourism policy are: - fulfi lling society's needs in the fi eld of tourism, - rational utilization of touristic virtues, resources of labor and capital in the fi eld of tourism economy, - formation of optimal amount and structure of touristic movement, - coordination of tourism development considering its varied functions and relations with other spheres of economic life. The direct aim of taken considerations is wide because it refers to the issues of touristic market operating and the position of state on that market. A special attention was paid to the issues of creation of tourism policy in Poland considering changes in the policy led in the adjustment period (pre-accession) and during the fi rst years after Polish accession to the European Union together with pointing the directions of policy's creation to the year 2015.(original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Polityka gospodarcza, B. Winiarski (red.), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
 2. Polityka społeczna, G. Firlit-Fesnak, M. Szylko-Skoczny (red.), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 3. S. Wodejko, Ekonomiczne zagadnienia turystyki, Wyższa Szkoła Handlu i Prawa, Warszawa 1998.
 4. Turystyka, W. Kurek (red.), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 5. W.W. Gaworecki, Turystyka, PWE, Warszawa 2003.
 6. Gospodarka turystyczna, A. Panasiuk (red.), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
 7. M. i R. Łazarkowie, Gospodarka turystyczna. Wybrane zagadnienia, Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Warszawa 2002.
 8. B.J. Dąbrowska, Rynek turystyczny Unii Europejskiej. Wybrane zagadnienia, Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa, Gdańsk 2008.
 9. K.J. Helenarska, Międzynarodowy ruch turystyczny w Unii Europejskiej, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2004.
 10. Ekonomika turystyki, A. Panasiuk (red.), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
 11. J. Gospodarek, Prawo w turystyce, Difin, Warszawa 2006.
 12. Problemy zarządzania sferą kultury i turystyki, K. Mazurek-Łopacińska (red.), Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Warszawa-Wrocław 1999.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1644-0501
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu