BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kopyściański Tomasz (Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu), Rólczyński Tomasz (Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu)
Title
Analiza wskaźników opisujących sytuację finansową powiatów w województwie dolnośląskim w latach 2006-2012
Analysis of Indicators Describing the Financial Position of Lower Silesia Poviats in the Period of 2006-2012
Source
Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2014, nr 206, s. 61-73, tab., bibliogr. 10 poz.
Issue title
Metody matematyczne i ekonometryczne w finansach i ubezpieczeniach 2013
Keyword
Finanse samorządu terytorialnego, Samorząd terytorialny, Analiza wskaźnikowa, Analiza wskaźników finansowych, Metoda Z. Hellwiga
Local government finance, Local government, Ratio analysis, Financial indicators analysis, Hellwig's method
Note
streszcz., summ.
Country
Dolny Śląsk, Województwo dolnośląskie
Lower Silesia, Dolnośląskie voivodship
Abstract
Wyniki badań przedstawione w ramach niniejszego artykułu odnoszą się do problematyki zastosowania wskaźników opisujących finansowe aspekty funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego. Badania prowadzone były w wymiarze lokalnym (powiaty i gminy wchodzące w ich skład), gdyż to na tym poziomie świadczona jest większość podstawowych usług publicznych. Celem artykułu jest w szczególności próba identyfikacji wskaźników, które w największym stopniu opisują sytuację finansową w analizowanym przekroju. Zastosowana metoda Hellwiga w odniesieniu do danych z województwa dolnośląskiego z lat 2006-2012 wskazuje na istotne znaczenie w tym zakresie przede wszystkim udziału nadwyżki operacyjnej w dochodach ogółem oraz udziału zobowiązań wymagalnych w zobowiązaniach ogółem. (abstrakt oryginalny)

The results presented in this article relate to the issue of ratio analysis concerning financial aspects of the functioning of the local government units. The study was conducted at the local level (poviats and local municipalities belonging to them), since there the majority of public services are provided. The article aims in particular to identify indicators that describe the financial situation in the analyzed scale. Hellwig's method applied to the data from the region of Lower Silesia in the period of 2006-2012 indicates a significant role of the contribution of the operating surplus in the total income and the share of maturing liabilities in total liabilities. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Będzieszak M. (2012), Komu potrzebne są wskaźniki?, "Wspólnota", nr 1.
  2. Dylewski M., Filipiak B., Gorzałczyńska-Koczkodaj M. (2004), Analiza finansowa w jednostkach samorządu terytorialnego, Municipium, Warszawa.
  3. FitchRatings Polska (2011), Interpretacja wskaźników finansowych w analizach kredytowych samorządów.
  4. Jastrzębska M. (2005), Polityka budżetowa jednostek samorządu terytorialnego, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
  5. Jaworski J. (2009), Metody analizy finansowej w ocenie budżetu gminy, "Monitor Rachunkowości i Finansów", nr 4.
  6. Nowak E. (1990), Metody taksonomiczne w klasyfikacji obiektów społeczno-gospodarczych, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
  7. Pierścionek Z. (1998), Strategie rozwoju firmy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
  8. Siemińska E. (2002), Metody pomiaru i oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa, Dom Organizatora, Toruń.
  9. Urbańczyk E. (1998), Metody ilościowe w analizie finansowej przedsiębiorstwa, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin.
  10. Ministerstwo Finansów (2013), Wskaźniki do oceny sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego w latach 2010-2012.
Cited by
Show
ISSN
2083-8611
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu