BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wolny Maciej (Politechnika Śląska)
Title
Ocena wyrobisk wybierkowych kopalni węgla kamiennego z uwzględnieniem nieporównywalność kryteriów
Excavations Evaluation in Hard Coal Mine Wybierkowych Considering Criteria Incomparability
Source
Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2014, nr 206, s. 111-121, rys., tab., bibliogr. 13 poz.
Issue title
Metody matematyczne i ekonometryczne w finansach i ubezpieczeniach 2013
Keyword
Górnictwo węgla kamiennego, Analityczny proces hierarchiczny, Wielokryterialne podejmowanie decyzji
Hard bituminous coal mining, Analytic Hierarchy Process (AHP), Multiple-criteria decision making
Note
streszcz., summ.
Abstract
Głównym celem pracy jest przedstawienie możliwości uwzględniania nieporównywalności kryteriów w procedurze wielokryterialnego wspomagania decyzji z wykorzystaniem metody AHP. Praca dotyczy zastosowania metod wielokryterialnych do oceny projektów inwestycyjnych dotyczących wyrobiska wybierkowego w kopalni węgla kamiennego. Uwzględnienie nieporównywalności kryteriów związane jest z aspektami bezpieczeństwa pracy (występujących zagrożeń). Zagadnienia poruszone w pracy są konsekwencją analiz związanych z oceną w cyklu istnienia (życia) inwestycji oraz wykorzystania koncepcji dominacji ze względu na ryzyko do wspomagania decyzji przy nieporównywalności kryteriów. (abstrakt oryginalny)

The main aim of this paper is to present the possibilities to take into consideration non-comparability criteria in the procedure of multi-criteria decision support using AHP method. The work concerns the application of multi-criteria methods for the evaluation of investment projects associated with excavation in hard coal mine. The inclusion of non-comparability criteria is associated with the safety aspects of work (existing threats). The issues dealt with in the work are a consequence of the investment life cycle analysis evaluation and the use of the concept of risk dominance for the decision support. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Harsanyi J.C., Selten R. (1992), A general Theory of Equilibrium Selection in Games, MIT Press, Cambridge-London.
 2. Hwang C.L., Yoon K. (1981), Multiple Attribute Decision Making: Methods and Applications. State of the art Surveys, Springer-Verlag, Berlin-Heidelberg-New York.
 3. Kofler E. (1967), O zagadnieniu optymalizacji wielocelowej, "Przegląd Statystyczny", nr 1.
 4. Madani K., Lund J.R. (2011), A Monte-Carlo game theoretic approach for Multi-Criteria Decision Making under uncertainty, "Advances in Water Resources", No. 34.
 5. Trzaskalik T. (red.) (2011), Metody wielokryterialne na polskim rynku finansowym, PWE, Warszawa.
 6. Roy B. (1985), Methodologie Multicritere d'Aide a la Decision (Wielokryterialne wspomaganie decyzji, WNT, Warszawa 1990), Editions Economica, Paris.
 7. Saaty T.L. (1977), A Scaling method for priorities in hierarchical structures, "Journal of Mathematical Psychology", No. 15.
 8. Saaty T.L. (1980), The Analitic Hierarchy Process, Mc-Graw Hill, New York.
 9. Sojda A., Wolny M. (2012), Zastosowanie metody AHP w ocenie projektów inwestycyjnych kopalni węgla kamiennego, materiały konferencji "Innowacje w finansach i ubezpieczeniach. Metody matematyczne, ekonometryczne i komputerowe. Konferencja im. dr hab. prof. AE Piotra Chrzana", UE w Katowicach.
 10. Wolny M. (2013), Aspekt sytuacji status quo we wspomaganiu wielokryterialnego wyboru bazującego na teorii gier, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Studia Ekonomiczne, nr 132.
 11. Wolny M. (2008): Decision making problem with two incomparable criteria - game theory solution, [w:] Trzaskalik T. (red.), Multiple Criteria Decision Making '07, Publisher of Karol Adamiecki University of Economics in Katowice, Katowice.
 12. Wolny M. (2007): Wspomaganie decyzji kierowniczych w przedsiębiorstwie przemysłowym. Wieloatrybutowe wspomaganie organizacji przestrzennej komórek produkcyjnych z zastosowaniem teorii gier, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice.
 13. Wolny M. (2014): Wykorzystanie dominacji ze względu na ryzyko do porządkowania wariantów w zagadnieniach dwukryterialnych przy nieporównywalności kryteriów, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, seria: Organizacja i Zarządzanie, nr 68.
Cited by
Show
ISSN
2083-8611
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu