BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kędzierska-Szczepaniak Angelika (Uniwersytet Gdański), Szczepaniak Krzysztof (Uniwersytet Gdański)
Title
Kredyt czy leasing? Porównanie kosztów finansowania inwestycji
Bank Loan or Lease? Comparative Model of Costs of Investment Financing
Source
Zarządzanie i Finanse, 2014, R. 12, nr 4, s. 21-34, rys., tabl., bibliogr. 16 poz.
Journal of Management and Finance
Keyword
Koszty finansowania, Kredyt, Leasing operacyjny, Finansowanie inwestycji, Kapitał obcy w przedsiębiorstwie, Małe i średnie przedsiębiorstwa, Analiza porównawcza
Financing costs, Credit, Operating lease, Investment financing, Foreign capital in enterprises, Small business, Comparative analysis
Note
streszcz., summ.
Abstract
Kapitał jest czynnikiem, który umożliwia inwestowanie oraz rozwój przedsiębiorstwa. W gospodarce istnieje wiele form pozyskania kapitału, jednak nie wszystkie z nich dostępne są dla małych i średnich przedsiębiorstw. Poza kapitałem własnym najczęściej wykorzystywanymi formami pozyskania kapitału są leasing i kredyt bankowy. W opracowaniu podjęto próbę porównania kosztów tych dwóch inwestycji. Pomimo faktu, że kredyt bankowy okazał się korzystniejszą formą pozyskania kapitału, należy pamiętać, że czasami, przy uwzględnieniu innych czynników, leasing jest jedyną formą finansowania, którą małe i średnie przedsiębiorstwa mogą wykorzystać. (abstrakt oryginalny)

The capital is a factor that enables investing and the development of enterprises. There are many forms of capital in the economy but not all of them are available for small and medium-sized enterprises (SMEs). In addition to equity, leasing and bank credit are the most commonly used forms of capital. The study attempts to compare the cost of these two investments. Despite the fact that bank credit was cheaper form of capital, leasing is sometimes the only form of financing that small and medium-sized enterprises can use because of other circumstances. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Działalność przedsiębiorstw niefinansowych w 2012 roku, http://old.stat.gov.pl/gus/5840_13875_PLK_HTML.htm, dostęp dnia 17.03.2014.
 2. European Central Bank, Survey on the access to finance of SME's in the Euro area (SAFE), https://www.ecb.europa.eu/stats/money/surveys/sme/html/index.en.html, dostęp dnia 13.03.2014.
 3. European Commission, 2013 SBA Fact Sheet Poland - http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/facts-figures-analysis/performancere-view/files/countries-sheets/2013/poland_en.pdf, dostęp dnia 21.03.2014.
 4. European Commission (2013), Annual Report on European SME's 2012/2013, Brussels.
 5. European Commission (2011), SMEs' Access to Finance, Directorate General for Enterprise and Industry.
 6. Europejski Fundusz Leasingowy, www.efl.pl/aktualności, dostęp dnia 14.03.2014.
 7. http://www.bankier.pl/wiadomosc/Banki-zaostrzaja-polityke-kredytowa-dla-MSP-a-firmy-leasingowe-nie-2489937.html, dostęp dnia 05.05.2014.
 8. Hutchinson R. W. (1995), The capital structure and investment decision of the small owner-managed firm: some exploratory issues, "Small Business economics", Vol. 7, No. 3.
 9. Krzemińska D. (2002), Finanse przedsiębiorstwa, Wydawnictwo WSB w Poznaniu, Warszawa.
 10. Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2011-2012, http://www.parp.gov.pl/index/more/37123, dostęp dnia 14.05.2014.
 11. SMEs' Access to Finance (2011), European Commission, Directorate General for Enterprise and Industry, Brussels.
 12. Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 851 z późn. zm.
 13. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 121 z późn. zm.
 14. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych, t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.
 15. World Bank (2013), Doing Business 2014 - Understanding Regulations for Small and Medium-Size Enterprises, Washington.
 16. Załącznik do rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych) Dz. Urz. UE L 214 z 9.08.2008.
Cited by
Show
ISSN
2084-5189
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu