BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Krajewska Małgorzata (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), Grzesiak Joanna (Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych w Bydgoszczy)
Title
Prognoza skutków finansowych uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jako element gospodarowania przestrzenią - studium przypadku
Forecast the Financial Consequences of the Adoption of the Local Zoning Plan as a Part of the Management of the Space - a Case Study
Source
Zarządzanie i Finanse, 2014, R. 12, nr 4, s. 35-50, tabl., bibliogr. 14 poz.
Journal of Management and Finance
Keyword
Zagospodarowanie przestrzenne, Gospodarka przestrzenna, Proces decyzyjny, Prognozowanie, Efektywność ekonomiczna, Studium przypadku
Spatial development, Spatial economy, Decision proces, Forecasting, Economic efficiency, Case study
Note
streszcz., summ.
Abstract
Artykuł wskazuje na rolę prognozy skutków finansowych uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w podejmowaniu decyzji planistycznych. Prezentuje studium przypadku - prognozę skutków finansowych uchwalenia mpzp "Wałdowo Królewskie 1" w gm. Dąbrowa Chełmińska, pow. bydgoski, woj. kujawsko-pomorskie. Na tle prowadzonych obliczeń i analiz wskazano na te elementy prognozy, które winny być uwzględniane przy jej sporządzaniu, i te, które w znaczącym stopniu wpływają na wynik prognozy. Zwrócono też szczególną uwagę na istotę założeń do prognozowania. W końcowej części artykułu dokonano oceny efektywności ekonomicznej badanego projektu planu miejscowego. (abstrakt oryginalny)

Article indicates the role of the forecast financial consequences of the adoption of the local zoning plan in making planning decisions. It presents a case study - Forecast the financial consequences of the adoption of the Local zoning plan "Wałdowo Royal 1" in the municipality of D¹browa Che³miñska, Bydgoszcz county, province Cuiavia and Pomerania. Against the background of conducted calculations and analyzes, indicated on these elements of the forecast, which should be taken into account in its preparation and those that significantly affect the result of the forecast. Also paid special attention to the nature of the assumptions for forecasting. In the final part of the article assesses the economic efficiency of the design examined the local plan. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bajerowski T. (red.) (2008), Zarządzanie przestrzenne. Teoretyczne i praktyczne aspekty prognozowania finansowych skutków opracowań planistycznych, Wydawnictwo UWM, Olsztyn.
 2. Cymerman R. (red.) (2005), Teoretyczne i praktyczne aspekty sporządzania prognoz skutków finansowych uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, Educaterra, Olsztyn.
 3. Cymerman R. (2011), Skutki ekonomiczne planowania przestrzennego i rola rzeczoznawców majątkowych w ich prognozowaniu, w: Materiały XX Krajowej Konferencji Rzeczoznawców Majątkowych Gospodarowanie przestrzenią " nad" i "pod" gruntem, Katowice.
 4. Grzesiak J. (2012), Prognoza skutków finansowych uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Wałdowo Królewskie 1" gm. Dąbrowa Chełmińska, powiat bydgoski, zatw. Uchwałą Nr XVI.139.2012 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 8 marca 2012.
 5. Hełdak M. (2004), Skutki finansowe realizacji ustaleń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na przykładzie gminy Trzcinica, "ACTA Scientiarum Polonorum Administratio Locorum", t. 3, z. 2.
 6. Hermann B. (2011), Narzędzia obliczeniowe pomocne rzeczoznawcy majątkowemu w oszacowaniu skutków finansowych uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, w: Biuletyn Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych Województwa Wielkopolskiego, nr 2.
 7. Kaganowa O. (red.) (2011) Guidebook on Capital Investment Planning for Local Governments, Urban Developmnet Series Knowledge Papers, No. 13, THE WORLD BAN.
 8. Krajewska M. (2004), Metodyka szacowania wartości gruntu na potrzeby prognozy skutków finansowych uchwalenia planu miejscowego, "Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości", Vol. 12, nr 1.
 9. Radzewicz A., Wiśniewski R. (2011), Niepewność rynku nieruchomości, "Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości", Vol. 19, nr 1.
 10. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 26 sierpnia 2003 roku w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, Dz. U. Nr 164, poz. 1587.
 11. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm.
 12. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.
 13. Wiśniewski R. (2007), Wielowymiarowe prognozowanie wartości nieruchomości. Rozprawy i monografie, Wydawnictwo UWM, Olszyn.
 14. Źróbek S., Krajewska M. (2001), Wybór wariantu rozwiązań planistycznych w zależności od skutków ekonomicznych uchwalenia i realizacji ustaleń planu miejscowego, w: Materiały I Konferencji Naukowo-Technicznej PSRWN "Aktualne problemy w teorii i praktyce wyceny nieruchomości", Gdańsk.
Cited by
Show
ISSN
2084-5189
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu