BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Tomanek Robert (Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
Title
Wykorzystanie foresightu w kreowaniu rozwoju transportu - na przykładzie krajów UE
The Use of Foresight in the Development of Transport - Examples From Ue Countries
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 58, s. 129-136, bibliogr. 14 poz.
Issue title
E-gospodarka w Polsce. Stan obecny i perspektywy rozwoju. Część II
Keyword
Rozwój transportu, Gospodarka oparta na wiedzy (GOW)
Development of transport, Knowledge-based economy
Note
summ.
Abstract
Gospodarka oparta na wiedzy budowana jest z wykorzystaniem długookresowych scenariuszy rozwoju, których przygotowanie coraz częściej musi opierać się na metodach jakościowych, gdzie wykorzystuje się wiedzę i doświadczenie ekspertów z różnych dziedzin. Prace nad nową Białą Księgą polityki transportowej Unii Europejskiej w znacznie większym stopniu niż wcześniej oparto na zastosowaniu takiego właśnie podejścia, z wykorzystaniem scenariuszy przygotowanych za pomocą foresightu. W ten sposób zintegrowano rozproszoną wiedzę w celu przygotowania podstawy programowania polityki transportowej. Wydaje się, że takie podejście byłoby bardzo potrzebne także w polskich pracach nad polityką transportową. Polityka transportowa tak przygotowana powinna być podstawą rozwoju transportu w perspektywie okresu 2014-2020, kiedy to rozpocznie się kolejny okres programowy funduszy europejskich. Polityka transportowa Polski powinna określać założenia w zakresie wykorzystania funduszy, a nie na odwrót. Czynnikiem umożliwiającym przygotowanie takiej polityki byłoby szerokie wykorzystanie foresightu w transporcie. (fragment tekstu)

Foresight is a method of predicting the future which is increasingly applied in the modern, knowledge-based economy. Foresight integrates knowledge of experts and stakeholders. Transport (the transport infrastructure) is quite often the subject of foresight. Foresight is useful in creating scenarios used in the design of transport policy - foresight scenarios were used to prepare the new EU transport policy (Transvision). In Poland, the foresight is used only for a few years. It is advisable to use foresight to prepare a new transport policy in Poland. (fragment of text)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Burnewicz J.: Nowoczesna wizja transportu i jej potencjalny wpływ na zagospodarowanie przestrzenne, [w:] Konferencja "Koncepcja zagospodarowania kraju a wizje i perspektywy rozwoju przestrzennego Europy", Jachranka 25-26.09.2008.
 2. Communication from the Commission - A sustainable future for transport: Towards an integrated, technology-led and user friendly system, COM(2009) 0279 final.
 3. Czaplicka-Kolarz K., Karbownik A. (red.): Priorytetowe technologie dla zrównoważonego rozwoju województwa śląskiego. Część 3: Branżowe scenariusze rozwoju technologicznego województwa śląskiego, Główny Instytut Górnictwa, Katowice 2008.
 4. Foresight technologiczny, Podręcznik. Tom 1: Organizacja i metody, UNIDOPARP, Warszawa 2008.
 5. Georghiu L., Harper J.C., Keenan N., Miles I., Popper R. (ed.): The Handbook of Technology Foresight, Concept and Practice, Edward Elgar Publishing, Cheltenham- Northampton 2008.
 6. Global Foresight Outlook 2007, European Foresight Monitoring Network 2008.
 7. Jak realizować projekty foresight na potrzeby zrównoważonego rozwoju regionu, Ośrodek Przetwarzania Informacji - Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów, Warszawa 2008.
 8. Kuciński J.: Organizacja i prowadzenie projektów foresight w świetle doświadczeń międzynarodowych, IPPT PAN, Warszawa 2006.
 9. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 wspierające wzrost gospodarczy i zatrudnienie. Narodowa Strategia Rozwoju, MRR, Warszawa 2007.
 10. Olkuski T.: Metody badań foresightowych na przykładzie projektu foresight w górnictwie i hutnictwie Republiki Południowej Afryki, "Gospodarka Surowcami Mineralnymi" 2008, Tom 24, Zeszyt 3/3.
 11. Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013, MRR, Warszawa 2007.
 12. Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013, MRR, Warszawa 2009.
 13. Transvision. Report on Transport Scenarios with a 20 and 40 Year Horizon. Final Report, Marzec 2009.
 14. Zrównoważona przyszłość transportu, Wspólnoty Europejskie, Bruksela 2009.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu