BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wincewicz-Bosy Marta (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Wyścigi konne jako element gospodarki światowej
Horse Racing as a Part of the World Economy
Source
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego, 2011, t. 11(26), z. 4, s. 177-188, rys., bibliogr. 28 poz.
Keyword
Gospodarka światowa, Sport
World economy, Sport
Note
streszcz., summ.
Abstract
Artykuł przedstawia wyścigi konne jako element gospodarki światowej, w ramach której tworzą specyficzny układ podmiotów, obejmujący organizacje międzynarodowe, instytucje państwa oraz licznych kooperantów. Generowane przez nie różnego typu relacje i przepływy, o rosnącym stopniu internacjonalizacji, wskazują na ich znaczenie w ramach poszczególnych gospodarek narodowych oraz w systemie biznesu międzynarodowego. (abstrakt oryginalny)

This article presents horse racing as a part of the world economy, forming a specific system of entities, including international organizations, state institutions and subcontractors. It generates various types of relationships and flows, with an increasing level of internationalization. It indicates the horse racing importance for national economies and for the system of international business. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. American Horse Council. [2010]. [Tryb dostępu:] www.horsecouncil.org/nationaleconomics.php. [Data odczytu: kwiecień 2011].
 2. Annual Report 2007. [2007]. International Federation of Horseracing Authorities. Boulogne, France.
 3. Annual Report 2008. [2008]. International Federation of Horseracing Authorities, Boulogne, France.
 4. Annual Report 2009. [2009]. International Federation of Horseracing Authorities, Boulogne, France.
 5. Arabian Horse Racing Statistics. [2011]. IFAHR. [Tryb dostępu:] www.ifahr.net/arabian-horserace-statistics.php. [Data odczytu: kwiecień 2011].
 6. Bozarth C., Handfield R.B. [2007]: Wprowadzenie do zarządzania operacjami i łańcuchami dostaw. Wydawnictwo Helion, Gliwice.
 7. Bożyk P., Misala J., Puławski M. [2002]: Międzynarodowe stosunki ekonomiczne. PWE, Warszawa.
 8. DEFRA report. [2010]. [Tryb dostępu:] www.defra.gov.uk/wildlife-pets/pets/horses. [Data odczytu: kwiecień 2011].
 9. Doliwa-Klepacki Z. [1999]: Encyklopedia organizacji międzynarodowych. Wydawnictwo 69, Warszawa.
 10. Edwards E.H. [1996]: Wielka Encyklopedia Konie. Wydawnictwo Muza S.A., Warszawa.
 11. International Cataloguing Standards and International Statistics. [2010]. The Jockey Club Information Systems, Inc. [Tryb dostępu:] www.ifhaonline.org/standardsBook.asp. [Data odczytu: kwiecień 2011].
 12. Kisiel-Łowczyc A.B. [1999]: Współczesna gospodarka światowa. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 13. Prawocheński R. [2010]: Hodowla koni. Powszechne Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Warszawa.
 14. Pruski W., Grabowski J., Schuch S. [2006]: Hodowla koni. Powszechne Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Warszawa.
 15. Pruski W. [2007]: Hodowla koni. Powszechne Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Warszawa.
 16. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 sierpnia 2001 r. w sprawie warunków i trybu udzielania zezwoleń na kierowanie stajnią wyścigową, licencji na trenowanie koni, dosiadanie (powożenie) koni oraz pełnienie funkcji sędziego wyścigowego. [2001A]. Dz. U. z dnia 31 sierpnia 2001 r.; Dz. U. z 2001 r. nr 128, poz. 1433; Dz. U. z 2004 r. nr 282, poz. 2812; Dz. U. z 2008 r. nr 157, poz. 986.
 17. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 sierpnia 2001 r. w sprawie ustalenia regulaminu wyścigów konnych. [2001B]. Dz. U. z dnia 24 listopada 2001 r.; Dz. U. z 2001 r. nr 128, poz. 1432; Dz. U. z 2002r. nr 154, poz. 1281; Dz. U. z 2004 r. nr 153, poz. 1617; Dz. U. z 2007 r. nr 2, poz. 21; Dz. U. z 2008 r. nr 158, poz. 985.
 18. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 sierpnia 2001 r. w sprawie nadania statutu Polskiemu Klubowi Wyścigów Konnych. [2001C]. Dz. U. z dnia 20 września 2001 r. nr 101, poz. 1103.
 19. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla toru wyścigowego. [2004]. Dz. U. z dnia 22 grudnia 2004 r.
 20. Rymarczyk J. [2004]: Internacjonalizacja i globalizacja przedsiębiorstwa. PWE, Warszawa.
 21. Stigliz J. [2006]: Globalizacja. PWN, Warszawa.
 22. Szulga T. [2005]: Chów i hodowla zwierząt. Wydawnictwo Akademii Rolniczej we Wrocławiu, Wrocław.
 23. The Economics of Racing. [2008]. International Federation of Horseracing Authorities. Boulogne, France.
 24. Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 grudnia 2000 r. w sprawie ustawy o wyścigach konnych. [2001].
 25. Ustawa z dnia 18 stycznia 2001 r. o wyścigach konnych. [2001]. Dz. U. z dnia 14 lutego 2001 r.; Dz. U. z 2001 r. nr 11, poz. 86; Dz. U. z 2003 r. nr 84, poz. 774; Dz. U. z 2004 r. nr 173, poz. 1808; Dz. U. z 2006 r. nr 249, poz. 1832; Dz. U. z 2009 r. nr 201, poz. 1540.
 26. Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej. [2004]. Dz. U. nr 173, poz. 1807.
 27. Ustawa z dnia 29 czerwca 2007 r. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich. [2007]. Tekst ujednolicony. Dz. U. z dnia 19 stycznia 2010 r.
 28. Zorska A. [1998]: Ku globalizacji. Przemiany w korporacjach transnarodowych i gospodarce światowej. PWN, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
2081-6960
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu