BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Nowicki Jarosław (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Title
Specyfika przedsiębiorstw zarządzanych przez właścicieli W świetle koncepcji zarządzania przez wartość (VBM)
Specificity of Companies Managed by Owners in the Light of Value-Based Management Concept
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2009, nr 23, s. 111-117
Issue title
Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa
Keyword
Współczynnik Beta, Model wyceny aktywów kapitałowych, Koszt kapitału, Kapitał własny
Beta factor, Capital Asset Pricing Model (CAPM), Capital cost, Ownership capital
Note
summ.
Abstract
Rozważania nad koncepcją zarządzania przez wartość (VBM - value-based management) skupiają się zazwyczaj na przedsiębiorstwach cechujących się rozdziałem własności od zarządzania, a także takich, których akcje notowane są na giełdzie papierów wartościowych. Jest to zrozumiałe, ponieważ zarówno rozdzielenie własności od zarządzania i wiążący się z tym problem agencji, jak i ustawicznie dokonywana na giełdzie papierów wartościowych wycena akcji, leżą w centrum zainteresowania tej koncepcji. Są to też istotne czynniki tworzące genezę zarządzania przez wartość. Natomiast problem zwiększania wartości dla właścicieli, a także zarządzania przez wartość w niegiełdowych przedsiębiorstwach cechujących się brakiem rozdziału własności od zarządzania (przedsiębiorstwach zarządzanych przez właścicieli) jest rzadko poruszany. Niegiełdowe przedsiębiorstwo zarządzane przez właścicieli jest w tym ujęciu interesującym podmiotem analizy z uwagi na specyfikę, która przejawia się na dwóch płaszczyznach - finansowej i niefinansowej. Finansowa specyfika przedsiębiorstw zarządzanych przez właścicieli dotyczy generowanych przez takie przedsiębiorstwo przepływów pieniężnych, w szczególności zaś w zakresie przepływów na linii przedsiębiorstwo - właściciele. Specyfika ta przejawia się w przekazywaniu wartości właścicielom w sposób odmienny od podstawowych sposobów realizowania wartości w zarządzanych przez menedżerów spółkach giełdowych. Natomiast niefinansowa specyfika przedsiębiorstw zarządzanych przez właścicieli dotyczy dążenia przez nie do innych niż pozostałe przedsiębiorstwa celów. Celem artykułu jest przedstawienie tej specyfiki, zarówno w jej wymiarze finansowym, jak i niefinansowym. (fragment tekstu)

The article presents financial and non-financial specificity of companies managed by owners. Non-financial specificity refers to specific goals of such companies. Financial specificity applies to third phase in value creation process i.e. value transfer to owners. The process specific to companies managed by owners is named by the author as "via-costs value transfer to owners". The author discusses some details bound up with this process. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
 1. A. Black, Ph. Wright, J.E. Bachman, J. Davies, W poszukiwaniu wartości dla akcjonariuszy. Kształtowanie wyników działalności spółek, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2000
 2. M. Michalski, Zarządzanie przez wartość, WIG-Press, Warszawa 2001
 3. S.A. Ross, R.W. Westerfield, B.D. Jordan, Finanse przedsiębiorstw, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 1999
 4. Ustawa Kodeks spółek handlowych, art. 192-195, 347-349.
 5. T. Falencikowski, Zarządzanie podatkami w MSP, w: Finanse małych i średnich przedsiębiorstw, W. Pluta (red.), PWE, Warszawa 2004
 6. E. Majewska, A. Koleśnik, Podatki w firmie małżonków, "Rzeczpospolita", 11.06.2007).
 7. Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych, z 26 lipca 1991 r., DzU 1991, nr 80, poz. 350, z późn. zm.
 8. Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych, z 15 lutego 1992 r., DzU 1992, nr 21, poz. 86, z późn. zm.
 9. H. Litwińczuk, Prawo podatkowe przedsiębiorców, Wydawnictwo KiK, Warszawa 2000
 10. A. Dmowski, Ceny transferowe, Difin, Warszawa 2006
 11. Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych z 26 lipca 1991 r., DzU 1991, nr 80, poz. 350, z późn. zm.
 12. Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych z 15 lutego 1992 r., DzU 1992, nr 21, poz. 86, z późn. zm.
 13. J. Jeżak, W. Popczyk, A. Winnicka-Popczyk, Przedsiębiorstwo rodzinne. Funkcjonowanie i rozwój, Difin, Warszawa 2004
 14. Ł. Sułkowski, Organizacja a rodzina. Więzi rodzinne w życiu gospodarczym, Dom Organizatora TNOiK, Toruń 2004
 15. P. Szymański, Zarządzanie majątkiem obrotowym w procesie kreowania wartości przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Petros, Łódź 2007
 16. http://zbc.uz.zgora.pl/Content/8527/index0.htm, 24.01.2008
 17. S. Sudoł, Przedsiębiorstwo. Podstawy nauki o przedsiębiorstwie. Zarządzanie przedsiębiorstwem, PWE, Warszawa 2006
 18. A. Szablewski, Maksymalizacja wartości a społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa, w: Wycena i zarządzanie wartością firmy, A. Szablewski, R. Tuzimek (red.), Poltext, Warszawa 2006
 19. Entrepreneurship. Creativity at Work, Harvard Business Review 1991, za: T. Gruszecki, Współczesne teorie przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002, s. 161-163.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu