BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Urbańczyk Edward (Uniwersytet Szczeciński), Chomać-Pierzecka Ewa (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Pomiar wartości rynkowej przez pryzmat obszarów funkcjonalnych przedsiębiorstwa
The Market Value Measurement by the Prism of the Company's Functional Areas
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2009, nr 23, s. 119-126, rys.
Issue title
Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa
Keyword
Wartość rynkowa przedsiębiorstwa, Wycena przedsiębiorstwa, Strategiczna Karta Wyników
Market value of enterprise, Enterprise valuation, Balanced Scorecard (BSC)
Note
summ.
Abstract
Rzeczywistość gospodarcza z silnie akcentowanym współcześnie jej globalnym charakterem generuje coraz to bardziej wyspecjalizowane wymagania dla przedsiębiorstw, zmuszając kadrę menedżerską do podejmowania drastycznych wysiłków związanych z osiąganiem przewagi konkurencyjnej. Narastająca złożoność, a także dynamika i nieciągłość otoczenia indukuje olbrzymie ryzyko, komplikując egzystencję gospodarczą przedsiębiorstw, implikując jednocześnie stałą potrzebę doskonalenia dotychczasowych formuł zarządzania. Ewolucja mechaniki gospodarowania stanowiącej grunt konkurencyjności przedsiębiorstw to koncentracja na kreowaniu szeroko pojętej wartości.(fragment tekstu)

The value measurement by the prism of the company's functional areas is the proper manner of the pricing the enterprises. The correct identification of the dependence among the strategy of the enterprise and with the mechanism of the creation of his value are the base of the most effective tool of the measurement - the market value measurement.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. R.S. Kaplan, D.P. Norton, Strategiczna karta wyników. Jak przełożyć strategię nad działaniem, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001
  2. A. Wolak-Tuzimek, Analiza porównawcza źródeł finansowania działalności przedsiębiorstw, w: E. Urbańczyk (red.), Strategie wzrostu wartości przedsiębiorstwa. Teoria i praktyka gospodarcza, Wydawnictwo Kreos, Szczecin 2004
  3. J. Czekaj, Z. Dresler, Zarządzanie finansami przedsiębiorstw. Podstawy teorii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998
  4. W. Skoczylas, Determinanty i modele wartości przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 2007
  5. W. Skoczylas, A. Niemiec, Wartość poznawcza deterministycznego modelu wzrostu rynkowej wartości przedsiębiorstwa uwzględniającego przepływy pieniężne, w: Strategie wzrostu wartości
  6. A. Szczęsna-Urbaniak, Weryfikacja wpływu wybranych czynników makroekonomicznych na strukturę kapitału, w: Strategie wzrostu wartości
  7. T. Jurkowski, Ilościowe i jakościowe aspekty zarządzania wartością przedsiębiorstwa, w: Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa. Teoria i praktyka, E. Urbańczyk (red.), Wydawnictwo Kreos, Szczecin 2002
  8. D. Kowal, Kluczowe czynniki tworzenia wartości, w: E. Urbańczyk, Strategie wzrostu wartości..
  9. R. Stalmach, Zarządzanie firmą w interesie akcjonariuszy, Difn, Warszawa 2005
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu